Афе­ра бі­ля­свя ти­ні

Яка ймо­вір­ність не­за­кон­но­го бу­дів­ни­цтва бі­ля Со­фії Ки­їв­ської — після за­кри­т­тя су­дом ба­га­то­рі­чної спра­ви?

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но ЗМІ спо­ло­ши­ла но­ви­на, що з’яви­ла­ся но­ва за­гро­за за­бу­до­ви бу­фер­ної зо­ни На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська». Йде­ться про дав­ню спра­ву, коли 2010 ро­ку Ки­їв­ра­да ухва­ли­ла рішення про пе­ре­да­чу ТОВ «Єв­ро­о­фіс­буд» зе­мель­ної ді­лян­ки для бу­дів­ни­цтва, екс­плу­а­та­ції та об­слу­го­ву­ва­н­ня офі­сно­го ком­пле­ксу з пар­кін­гом на ву­ли­ці Стрі­тен­ській, 10. Ву­ли­ця Стрі­тен­ська мі­сти­ться за квар­тал від Со­фії. Остан­ніх п’ять ро­ків гро­ма­да ска­со­ву­ва­ла це рішення че­рез суд, а «Єв­ро­о­фіс­буд» по­да­вав апе­ля­ції. То­ва­ри­ство пов’язу­ють з Оле­сем Дов­гим, се­кре­та­рем ме­рії за Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го. У бі­знес-до­від­ни­ку зна­чи­ться, що ке­рів­ни­ком ком­па­нії є Олег Си­до­рен­ко, а в ній пра­цює двоє осіб.

Не­що­дав­но в Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі су­до­вих рі­шень з’яви­ло­ся рішення Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, яким ска­со­ву­ю­ться аб­со­лю­тно усі рішення по­пе­ре­дніх ін­стан­цій, зокре­ма й ви­зна­н­ня бу­дів­ни­цтва не­за­кон­ним. Здій­ня­ла­ся ін­фор­ма­цій­на хви­ля, що так суд дає «зе­ле­не сві­тло» для ви­со­тки Дов­го­го. Іри­на НІ­КІ­ФІ­РО­ВА, член ко­ле­гії Го­лов­ної ра­ди в Укра­їн­сько­му то­ва­ри­стві охо­ро­ни пам’яток істо­рії і куль­ту­ри:

— Си­ту­а­ція хи­тра та за­плу­та­на. Спо­ча­тку «Єв­ро­о­фіс­буд» ви­ку­пи­ло за адре­сою Стрі­тен­ська, 10 транс­фор­ма­тор­ну буд­ку. А оскіль­ки є якась вла­сність на те­ри­то­рії, зем­лю мо­жна взя­ти в орен­ду. То­ді з’яви­ло­ся рішення Київради про зем­ле­ві­две­де­н­ня. На­справ­ді ж на Стрі­тен­ській, 10 роз­та­шо­ву­є­ться при­мі­ще­н­ня Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти, то­му бу­ду­ва­ти на цій ді­лян­ці фі­зи­чно не­мо­жли­во. Оче­ви­дно, в Оле­ся Дов­го­го пла­ну­ва­ли зро­би­ти ви­гляд, що це — те­хні­чна по­мил­ка, і ви­пра­ви­ти адре­су на Стрі­тен­ська, 1/10, якраз на ро­зі з ву­ли­цею Стрі­ле­цькою.

Із 2009 ро­ку бу­ли су­до­ві роз­бор­ки що­до адре­си ву­ли­ці Стрі­ле­цька, 10/1, гро­ма­дою ви­гра­ні усі су­ди про ска­су­ва­н­ня зем­ле­ві­две­де­н­ня, зокре­ма й ви­щої ін­стан­ції. То­му на­віть при ска­су­ван­ні ВСУ усіх рі­шень, є ще ін­ше рішення Вер­хов­но­го Су­ду що­до Стрі­ле­цької, що за­бу­до­ва на цій ді­лян­ці не­за­кон­на — і його ні­хто не ска­со­ву­вав. Тоб­то, хоч як­би то­го хо­тів Дов­гий, він ні­чо­го не змо­же тут вді­я­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.