«Са­мо­по­міч» ви­йшла з ко­а­лі­ції. Що да­лі?

«Слі­дом за по­лі­ти­чною кри­зою, яку про­гно­зу­ва­ли ли­ше дов­ко­ла уря­ду, ми ма­є­мо пар­ла­мент­ську кри­зу, яка мо­же за­кін­чи­ти­ся ви­бо­ра­ми», — по­лі­то­лог

Den (Ukrainian) - - Тема «Дня» - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Після дов­гих вну­трі­шніх кон­суль­та­цій фра­кція «Са­мо­по­міч» слі­дом за «Ба­тьків­щи­ною» ого­ло­си­ла про свій ви­хід із ко­а­лі­ції. Во­дно­час лі­дер «Ра­ди­каль­ної пар­тії» Олег Ля­шко за­явив про го­тов­ність по­лі­тси­ли бра­ти участь у фор­му­ван­ні но­вої ко­а­лі­ції та уря­ду. Тож якою бу­де коа

лі­ція? Ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Ми­хай­ло БА­СА­РАБ:

— З юри­ди­чної то­чки зору, ко­а­лі­ція до­сі існує. За­ява Олега Ля­шка про ви­хід «Ра­ди­каль­ної пар­тії» ма­ла по­лі­ти­чний сенс без юри­ди­чних на­слід­ків. Ни­ні­шня по­лі­ти­чна кри­за роз­по­ча­ла­ся 1 ве­ре­сня 2015 ро­ку — після го­ло­су­ва­н­ня у Ра­ді за кон­сти­ту­цій­ні змі­ни в ча­сти­ні де­цен­тра­лі­за­ції. Це бу­ла куль­мі­на­ція по­пе­ре­дньо­го пе­рі­о­ду, коли най­біль­шої кри­ти­ки з бо­ку су­спіль­ства за­зна­вав Президент По­ро­шен­ко. Щоб по­зба­ви­ти­ся не­га­тив­но­го сприйня­т­тя, на мою дум­ку, він іні­ці­ю­вав ма­со­ва­не роз­хи­ту­ва­н­ня си­ту­а­ції дов­ко­ла уря­ду і пе­ре­слі­ду­вав ме­ту його пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня чи пов­ної за­мі­ни. За­раз по­лі­ти­чна кри­за за­го­стри­ла­ся, а її ка­та­лі­за­то­ра­ми стала біль­шість по­лі­ти­чних суб’єктів. Те­пер По­ро­шен­ко не всти­гає, на­ма­га­є­ться пе­ре­ве­сти цю кри­зу у більш кон­стру­ктив­не ру­сло. Однак про­це­си за­пу­ще­ні, і ви­хід двох фра­кцій з ко­а­лі­ції свід­чить, що слі­дом за по­лі­ти­чною кри­зою, яку про­гно­зу­ва­ли ли­ше дов­ко­ла уря­ду, ми ма­є­мо пар­ла­мент­ську кри­зу, яка мо­же за­кін­чи­ти­ся ви­бо­ра­ми.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ВОСТАН­НЄ « СА­МО­ПО­МІЧ » БУ­ЛА У ПАР­ЛА­МЕН­ТІ У ВІВ­ТО­РОК. НА­СТУ­ПНІ ДВА ДНІ ФРА­КЦІЯ ВИ­РІ­ШУ­ВА­ЛА, ЧИ ЗА­ЛИ­ШИ­ТИСЬ У КО­А­ЛІ­ЦІЇ. ТА­КИ ВИ­ЙШЛА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.