На­дії Сав­чен­ко – мі­сце в се­сій­ній за­лі!!!

Den (Ukrainian) - - День планети -

«Ми ду­же хо­че­мо, щоб на­ша ко­ле­га На­дія Сав­чен­ко на­ре­шті зайня­ла своє мі­сце в се­сій­ній за­лі. Під­три­му­є­мо акцію де­пу­та­та ПАРЄ Кри­сти­ни Зе­лен­ко­вої на під­трим­ку На­дії Сав­чен­ко. Сим­во­лі­чно, що са­ме сьо­го­дні Вер­хов­на Ра­да прийня­ла по­ста­но­ву про звер­не­н­ня до всіх пар­ла­мен­тів сві­ту що­до не­при­пу­сти­мо­сті дій РФ і кон­тро­льо­ва­них нею бо­йо­ви­ків, які три­ма­ють в за­ру­чни­ках 137 укра­їн­ських гро­ма­дян. 9 з них — у тюр­мах РФ», — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­ро­дний де­пу­тат Іри­на Ге­ра­щен­ко.

За від­по­від­ну по­ста­но­ву у че­твер про­го­ло­су­ва­ли 239 де­пу­та­тів. У до­ку­мен­ті вка­зу­є­ться, що ви­ко­на­н­ня мін­ських до­мов­ле­но­стей є клю­чо­вим еле­мен­том вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, спри­чи­не­ної зброй­ною агре­сі­єю Ро­сії проти Укра­ї­ни. Ра­да звер­ну­ла ува­гу, що всу­пе­реч ду­ху та бу­кві мін­ських до­мов­ле­но­стей, Кремль і його бо­йо­ви­ки не вжи­ли жо­дних кро­ків для ви­ко- на­н­ня гу­ма­ні­тар­них пун­ктів цих угод, зокре­ма що­до звіль­не­н­ня за­хо­пле­них ни­ми за­ру­чни­ків та без­пе­ре­шко­дно­го до­сту­пу між­на­ро­дних гу­ма­ні­тар­них мі­сій на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

У зв’яз­ку з цим Ра­да за­кли­ка­ла пар­ла­мен­ти та ін­ші ор­га­ни да­ти чі­ткий си­гнал Ро­сії про не­при­пу­сти­мість за­сто­су­ва­н­ня вбивств і ка­ту­вань на Дон­ба­сі; ви­ма­га­ти від Ро­сії на­да­ти до­ступ Чер­во­но­му хре­сту до за­ру­чни­ків, а також за­лу­че­н­ня ці­єї ор­га­ні­за­ції до по­шу­ку зни­клих без­ві­сти та іден­ти­фі­ка­ції тіл загиблих; за­кли­ка­ти Росію пе­ре­да­ти Укра­ї­ні за­ру­чни­ків; ви­ма­га­ти від Крем­ля і його бо­йо­ви­ків при­пи­ни­ти зброй­ну агре­сію проти Укра­ї­ни та пе­ре­да­ти їй кон­троль над кор­до­ном.

Також Ра­да по­про­си­ла пар­ла­мен­ти за­кли­ка­ти уря­ди сво­їх кра­їн до продовження і по­си­ле­н­ня сан­кцій проти Ро­сії до пов­но­го ви­ко­на­н­ня нею взя­тих на себе зо­бов’язань в рам­ках мін­ських до­мов­ле­но­стей.

ФОТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.