Пе­ре­мо­га, що «віддає» по­раз­кою

Аген­ція авіа­без­пе­ки ЄС до­зво­ли­ла по­льо­ти повз Крим

Den (Ukrainian) - - Економіка - Мар­ко ПОГУЛЯЄВСЬКИЙ

Ра­ні­ше EASA ре­ко­мен­ду­ва­ла авіа­пе­ре­ві­зни­кам уни­ка­ти по­льо­тів над Кри­мом, оскіль­ки офі­цій­но за по­ві­тря­ний про­стір над пів­остро­вом від­по­від­ає Укра­ї­на, а на ді­лі ди­спе­тче­ри, які пра­цю­ють в Сім­фе­ро­по­лі, під­по­ряд­ко­ву­ю­ться Ро­сії.

Те­пер же Дер­жав­на авіа­цій­на слу­жба Укра­ї­ни під­пи­са­ла но­ву ро­бо­чу уго­ду з Єв­ро­пей­ським агент­ством авіаційної без­пе­ки (EASA).

Зокре­ма, в до­ку­мен­ті йде­ться про те, що авіа­ком­па­ні­ям на­да­є­ться мо­жли­вість роз­гля­да­ти два мар­шру­ти по­льо­тів Чор­ним мо­рем не­по­да­лік оку­по­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му.

«Авіа­ком­па­нії мо­жуть роз­гля­да­ти мо­жли­вість по­льо­тів в по­ві­тря­но­му про­сто­рі нав­ко­ло Сім­фе- ро­по­ля, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи два мар­шру­ти», — йде­ться в уго­ді.

Згі­дно з по­ясне­н­ням Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри, ці мар­шру­ти — L851 та M856, — про­хо­дять че­рез по­ві­тря­ний про­стір над за­хі­дною ча­сти­ною Чор­но­го мо­ря. Да­ні мо­ні­то­рин­гу, про­ве­де­но­го Укра­е­ро­ру­хом , свід­чить про те, що за­хо­ди, вжи­ті для мі­ні­мі­за­ції по­тен­цій­них ри­зи­ків, є ефе­ктив­ни­ми. За час здій­сне­н­ня мо­ні­то­рин­гу не бу­ло ви­яв­ле­но жо­дно­го ви­пад­ку, який ста­но­вив би за­гро­зу без­пе­ці по­льо­тів. Також по­ві­дом­ля­є­ться, що ви­ко­ри­ста­н­ня цих мар­шру­тів до­зво­лить авіа­ком­па­ні­ям ско­ро­ти­ти свої ви­тра­ти та спри­я­ти­ме роз­ван­та­жен­ню ін­ших на­пря­мів.

У Мі­ні­стер­стві на­го­ло­си­ли, що ви­сно­вок EASA сто­су­є­ться ви­клю­чно по­ві­тря­но­го про­сто­ру над Чор­ним мо­рем, і не за­чі­пає те­ри­то­рію Ав­то­ном­ної ре­спу­блі­ки Крим. По­ві­тря­ний про­стір над АРК та те­ри­то­рі­аль­ни­ми во­да­ми за­ли­ша­є­ться за­кри­тим для по­льо­тів.

Хо­ча су­пе­ре­чка що­до юрис­ди­кції збе­рі­га­є­ться, в ін­фор­ма­цій­но­му бю­ле­те­ні з без­пе­ки від EASA йде­ться, що є « на­дій­ний ме­ха­нізм» для за­хо­дів що­до зни­же­н­ня ри­зи­ку і що авіа­ком­па­нії мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­фор­ма­цію, на­да­ну Укра­ї­ною, для пла­ну­ва­н­ня рей­сів.

Крім то­го, за­зна­ча­є­ться, що ко­ор­ди­ну­ва­ти і кон­тро­лю­ва­ти по­льо­ти за­ру­бі­жних ком­па­ній, по­вин­на са­ме Укра­ї­на.

За­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян на сво­їй сто­рін­ці у Facebook при­ві­тав Укра­ї­ну із ці­єю уго­дою і за­зна­чив що при­бу­тки Ае­ро­ру­ху сут­тє­во зро­стуть.

«Щи­ро ві­таю Укра­ї­ну. Ми ві­дно­ви­ли своє пра­во кон­тро­лю­ва­ти один із най­ва­жли­ві­ших по­ві­тря­них ко­ри­до­рів для тран­зи­ту лі­та­ків повз укра­їн­ський Крим. Це не ли­ше по­лі­ти­чна пе­ре­мо­га, але й еко­но­мі­чна! При­бу­тки Ае­ро­ру­ху сут­тє­во зро­стуть. Над цим ми пра­цю­ва­ли дов­гий рік», — на­пи­сав уря­до­вець.

Ви­да­н­ня The Wall Street Journal також на­зва­ло та­ке рішення EASA по­лі­ти­чною пе­ре­мо­гою Укра­ї­ни, вра­хо­ву­ю­чи той факт, що са­ме на­ша дер­жа­ва отри­му­ва­ти­ме гро­ші за об­слу­го­ву­ва­н­ня іно­зем­них лі­та­ків над те­ри­то­рі­єю Кри­му.

В свою чер­гу ро­сій­ські ме­діа акцен­ту­ють, що та­ке рішення пов’ яза­не з ви­снов­ком єв­ро­пей­ської авіа­вла­ди про змен­ше­н­ня ри­зи­ків від при­єд­на­н­ня Кри­му Ро­сі­єю, які при­зве­ли до те­ри­то­рі­аль­них су­пе­ре­чок і прав на по­ві­тря­ний про­стір.

В укра­їн­ській Дер­жа­віа­слу­жбі за­зна­чи­ли, що до­ку­мент спри­я­ти­ме під­го­тов­ці до ім­пле­мен­та­ції Уго­ди про спіль­ний авіа­цій­ний про­стір між Укра­ї­ною та ЄС.

« Так, пе­ред­ба­че­но роз­ши­ре­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва між ві­дом­ства­ми у сфе­рі ор­га­ні­за­ції по­ві­тря­но­го ру­ху, ае­ро­на­ві­га­цій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та без­пе­ки ае­ро­дро­мів. Пла­ну­є­ться, що EASA на­да­ва­ти­ме під­трим­ку Дер­жа­віа­слу­жбі в ім­пле­мен­та­ції норм Єв­ро­со­ю­зу в пи­та­н­нях льо­тної при­да­тно­сті, те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, по­ві­тря­них опе­ра­цій та екі­па­жів. Крім цьо­го, за умо­ва­ми уго­ди Дер­жа­віа­слу­жба до­лу­чи­ться до про­це­су нор­мо­твор­чо­сті, до­слі­джень та стан­дар­ти­за­ції в EASA, а також Єв­ро­пей­ської іні­ці­а­ти­ви зі стра­те­гі­чної без­пе­ки ( European Strategic Safety Initiative( ESSI) » , — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.