Toyota від­кли­кає май­же 3 млн ав­то­мо­бі­лів

Це — по­пу­ляр­ні кро­со­ве­ри RAV 4, ви­го­тов­ле­ні з липня 2004-го по сер­пень 2014 ро­ку, а також кро­со­ве­ри Vanguard, ви­пу­ще­ні з жов­тня 2005-го по сі­чень 2016 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Япон­ська Toyota Motor Co. від­кли­кає 2,87 млн ав­то­мо­бі­лів по всьо­му сві­ту че­рез про­бле­ми з па­ска­ми без­пе­ки на за­дньо­му си­дін­ні. Як по­ві­дом­ля­є­ться в пре­сре­лі­зі ком­па­нії, у ра­зі ава­рії їх мо­жуть по­шко­ди­ти ме­та­ле­ві кар­ка­си си­ді­н­ня. Toyota за­яви­ла, що серед від­кли­ка­них ав­то­мо­бі­лів — по­пу­ляр­ні кро­со­ве­ри RAV 4, ви­го­тов­ле­ні з липня 2004 ро­ку по сер­пень 2014 ро­ку, а та- кож кро­со­ве­ри Vanguard, ви­го­тов­ле­ні з жов­тня 2005 ро­ку по сі­чень 2016 ро­ку. В ав­то­мо­бі­лях, що під­ля­га­ють від­кли­кан­ню, до кар­ка­сів за­дньо­го си­ді­н­ня бу­де до­да­но ізо­ля­цій­не по­кри­т­тя, яке не дасть змо­ги ме­та­ле­вій кон­стру­кції по­шко­ди­ти па­сок без­пе­ки в ра­зі ава­рії.

Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся про два ви­пад­ки по­шко­дже­н­ня па­сків без­пе­ки під час ДТП, але Toyota не пов’яза­ла від­кли­ка­н­ня ав­то­мо­бі­лів з цими при­го­да­ми, за­зна­чає ВВС.

У жовтні 2015 ро­ку ком­па­нії до­ве­ло­ся від­кли­ка­ти 6,5 млн ав­то­мо­бі­лів че­рез про­бле­ми із скло­пі­д­йом­ни­ка­ми. Також то­рік Toyota від­кли­ка­ла близь­ко 10 млн ма­шин че­рез де­фе­кти в по­ду­шках без­пе­ки ви­ро­бни­цтва Takata Corp., че­рез які за­ги­ну­ло де­кіль­ка осіб.

ФОТО ВІ­ТА­ЛІЯ КНЯЖАНСЬКОГО / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.