По­двій­не ско­ро­че­н­ня норм спо­жи­ва­н­ня га­зу для на­се­ле­н­ня — не­за­кон­не

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни ска­су­вав по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №237 від 29 кві­тня 2015 ро­ку про по­двій­не зни­же­н­ня нор­ма­ти­вів спо­жи­ва­н­ня га­зу для до­мо­го­спо­дарств без лі­чиль­ни­ків. Від­по­від­не рішення суд ухва­лив 28 сі­чня. На дум­ку су­ду, зни­же­н­ня нор­ма­ти­ву спо­жи­ва­н­ня бу­ло здій­сне­но не­за­кон­но. За весь пе­рі­од, коли за­сто­со­ву­ва­ла­ся по­ста­но­ва Ка­бмі­ну №237 (тра­вень 2015 ро­ку — сі­чень 2016 ро­ку), не­об­хі­дно здій­сни­ти пе­ре­ра­ху­нок. Близь­ко 4 млн до­мо­го­спо­дарств в Укра­ї­ні спо­жи­ва­ють газ без лі­чиль­ни­ка. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів у кві­тні 2015 ро­ку удві­чі зни­зив нор­ма­ти­ви спо­жи­ва­н­ня га­зу для на­се­ле­н­ня без лі­чиль­ни­ків. Якщо ра­ні­ше нор­ма­тив спо­жи­ва­н­ня га­зу до­мо­го­спо­дар­ства, які ко­ри­сту­ю­ться ли­ше га­зо­вою пли­тою за на­яв­но­сті цен­траль­но­го опа­ле­н­ня, ста­но­вив 6 куб. м/міс. на одну осо­бу, то після зни­же­н­ня — 3 куб. м. Для до­мо­го­спо­дарств із пли­тою і без цен­траль­но­го опа­ле­н­ня нор­ма­тив бу­ло зни­же­но з 9 куб. м до 4,5 куб. м,а з пли­тою і во­до­на­грі­ва­чем — з 18 до 9 куб. м.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.