«Но­ве про­би­ва­є­ться че­рез спро­тив вла­ди»

Оде­си­ти — про від­кри­т­тя та те­хно­ло­гії

Den (Ukrainian) - - Пошта «Дня» - На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­са

Ми­хай­ло МЕЙЗЕРСЬКИЙ, мі­ський акти­віст:

— Не ті­шить те, що до цьо­го ча­су не по­ча­ли­ся сер­йо­зні ре­фор­ми в кра­ї­ні. Це по­зна­ча­є­ться і на мі­стах. Не­за­кон­не бу­дів­ни­цтво зні­ве­чи­ло Ки­їв і спо­тво­рює Оде­су. Ці пер­ли­ни Схі­дної Єв­ро­пи швид­ко втра­ча­ють свою привабливість. Хо­ті­ло­ся б до­жи­ти до то­го ча­су, коли но­ве і ста­ре на­вча­ться існу­ва­ти по­руч, а мі­ський про­стір орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться на лю­ди­ну, а не на ав­то­мо­біль.

Що ра­дує? Світ не сто­їть на мі­сці. Но­ві те­хно­ло­гії да­ють усьо­му люд­ству спо­ді­ва­н­ня на кра­ще жи­т­тя. При­найм­ні, зов­сім ін­ше. Осо­бли­во ме­не на­ди­хає роз­ви­ток 3D-прин­те­рів, які по­вер­та­ють то­ва­рам ін­ди­ві­ду­аль­ність, а їх ви­ро­бни­кам — на­со­ло­ду від твор­чо­го по­шу­ку. Не­за­ба­ром ста­не мо­жли­вим і ма­со­ве 3D-бу­дів­ни­цтво, що ра­зом із аль­тер­на­тив­ною енер­ге­ти­кою та еко­ло­гі­чним транс­пор­том до­ко­рін­но змі­нить образ на­ших міст. І хо­ча за­раз Укра­ї­на аж ні­як не є епі­цен­тром по­сту­пу, ці зру­ше­н­ня зго­дом при­йдуть і до нас, від­кри­ва­ю­чи но­ву, більш лю­дя­ну сто­рін­ку істо­рії.

На­та­ля КРЕСТОВСЬКА, до­ктор юри­ди­чних на­ук, про­фе­сор НУ ОЮА:

— Як на ме­не, го­лов­ною по­ді­єю минулого ти­жня ста­ло дов­го­о­чі­ку­ва­не від­кри­т­тя гра­ві­та­цій­них хвиль, то­чні­ше, оголошення про ньо­го, яке зро­би­ли на­у­ков­ці LIGO — про­е­кту, фі­нан­со­ва­но­го На­ціо­наль­ним на­у­ко­вим фон­дом США (ННФ). Тут два рі­зні, але одно­зна­чно по­зи­тив­ні пе­ре­жи­ва­н­ня. По-пер­ше, дух за­хо­плює від са­мо­го під­твер­дже­н­ня Ейн­штей­но­вої ідеї ви­крив­ле­н­ня про­сто­ру. По­дру­ге, ра­дію за чу­до­ву ор­га­ні­за­цію фун­да­мен­таль­них до­слі­джень у США. ННФ має ве­ли­че­зне фе­де­раль­не фі­нан­су­ва­н­ня, його Го­ло­ва та прав­лі­н­ня при­зна­ча­ю­ться президентом та за­твер­джу­ю­ться се­на­том. Для уро­зу­мі­н­ня ва­ги цих по­сад від­зна­чу, що за та­кою про­це­ду­рою при­зна­ча­ю­ться держ­се­кре­тар та ін­ші ви­со­ко­по­са­дов­ці дер­жа­ви.

Серед по­зи­тив­них по­лі­ти­чних по­дій — ви­ступ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на кон­фе­рен­ції з пи­тань без­пе­ки у Мюн­хе­ні. І спра­ва не тіль­ки в то­му, що на­ре­шті роз­став­ле­но кра­пки над «І» у ква­лі­фі­ка­ції кон­флі­кту на Схо­ді Укра­ї­ни та дано від­січ на­ма­га­н­ням Ро­сії пред­ста­ви­ти агре­сію проти на­шої кра­ї­ни як гро­ма­дян­ську вій­ну. Це чер­го­ве на­га­ду­ва­н­ня га­ран­там те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни про їх обов’яз­ки, а усім єв­ро­пей­ським кра­ї­нам про те, що мі­гран­ти — не єди­на не­без­пе­ка в спіль­но­му з на­ми до­мі.

Я хо­ті­ла б під­кре­сли­ти де­кіль­ка, мо­жли­во, не ду­же мас­шта­бних, але при­мі­тних по­дій, що сталися в Оде­сі. При­мі­тних тим, що па­рос­тки но­во­го все-та­ки про­би­ва­ю­ться че­рез сер­йо­зне галь­му­ва­н­ня реформ та че­рез спро­тив ста­рої вла­ди, яка нібито пі­шла, але як Карл­сон, весь час по­вер­та­є­ться. Це — при­зна­че­н­ня го­ло­вою Лю­ба­шів­ської РДА Те­тя­ни Ска­пров­ської, яку оде­си­ти зна­ють як во­лон­те­ра Да­лію Се­ве­рин. Це — про­ве­де­н­ня без­ко­штов­них се­мі­на­рів з пи­тань ор­га­ні­за­ції ОСББ оде­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Са­мо­по­мо­чі». Це й за­сі­да­н­ня роз­мов­но­го клу­бу в «Кни­гар­ні-кав’яр­ні». Ту­ди при­хо­дять лю­ди, які хо­чуть на­вчи­ти­ся не тіль­ки ро­зу­мі­ти укра­їн­ську мо­ву, але й віль­но нею го­во­ри­ти. І, на­о­ста­нок, по­зи­ти­вом є те, що в Оде­сі по­ча­ла спа­да­ти епі­де­мія гри­пу. Не знаю, як всю­ди, але в Оде­сі роз­по­чи­на­є­ться ве­сна, а зна­чить — і на­дія на кра­щі ча­си.

Олег КУЦЬКИЙ, фо­то­граф:

— На­пев­но, не бу­ду ори­гі­наль­ним, якщо ска­жу, що най­біль­ше ме­не не­по­ко­їть вну­трі­шнє ста­но­ви­ще в Укра­ї­ні. По­лі­ти­чна «елі­та» не мо­же зу­пи­ни­тись у сво­їй жа­ді­бно­сті, гра­бує Укра­ї­ну та її на­род, за­по­зи­чає гро­ші в ін­ших дер­жав та ор­га­ні­за­цій, які без­слі­дно зни­ка­ють у ки­ше­нях мо­жно­влад­ців. Це най­гір­ше, що мо­же ста­ти­ся в дер­жа­ві, на яку на­пав зов­ні­шній во­рог. Ме­не вра­жа­ють «гі­гант­ські» сло­ва та по­їзд­ки голови Оде­ської ОДА Ми­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі. Го­ло­ва обла­сної держ­адмі­ні­стра­ції обі­цяв оде­си­там величезні зру­ше­н­ня, ін­ве­сти­ції та но­вий по­ря­док. Втім, по­ки го­ло­ва ОДА ви­го­ло­шує чер­го­ву за­паль­ну про­мо­ву, спра­ви в області за­не­па­да­ють. На­віть зна­ме­ни­тий бе­тон­ний пар­кан, який Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі ла­мав пер­со­наль­но, — від­нов­ле­ний, ба на­віть став мі­цні­шим.

Ме­не ра­дує плю­со­ва тем­пе­ра­ту­ра в Оде­сі та до­щі, які зми­ли весь сніг з міс та. Най кра ще, що ста ло ся зі мною — я отри­мав ви­со­кі на­го­ро­ди за мої фо­то­гра­фії — дві зо­ло­ті ме­да­лі та ди­плом са­ло­ну на «2nd International Salon Singidunum 2016» в Сер­бії. І дру­га, не менш ра­ді­сна подія для ме­не — моя ону­ка Оле­ксан­дра ско­ро пі­де на кон­церт му­зи­чної гру­пи «Scorpions» в на­шо­му мі­сті.

Ан­же­лі­ка ЖУ­КО­ВА, ко­ор­ди­на­тор Шта­бу гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям:

— Що хорошого? На остан­ньо­му фо­ру­мі для пе­ре­се­лен­ців з Дон­ба­су ми обго­во­рю­ва­ли дер­жав­ну про­гра­му з під­трим­ки вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. Ця про­гра­ма має ви­рі­ши­ти всі жит­тє­во ва­жли­ві пи­та­н­ня, по­чи­на­ю­чи від жи­тло­вих, за­кін­чу­ю­чи спро­ще­н­ням про­це­дур по ви­да­чі до­ку­мен­тів. Втім, для ви­ко­на­н­ня ці­єї про­гра­ми не­об­хі­дно прийня­ти обла­сну про­гра­му, а до 5 бе­ре­зня Оде­ська ОДА вже по­вин­на відзві­ту­ва­ти­ся Мі­ні­стер­ству со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки про стан ви­ко­на­н­ня про­гра­ми.

Не­га­тив у то­му, що у на­шо­го Шта­бу про­бле­ма ко­му­ні­ка­ції з обла­сною адмі­ні­стра­ці­єю. Во­на не хо­че зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву з гро­мад­ські­стю, ігно­рує нас. Якщо ми не по­чне­мо кон­тро­лю­ва­ти роз­роб­ку про­гра­ми та її ре­а­лі­за­цію — то ро­зу­мі­є­мо, що гро­ші (якщо вони бу­дуть) мо­жуть про­па­сти. Пе­ред­ба­че­но фі­нан­су­ва­н­ня з дер­жав­но­го бю­дже­ту та ін­ших дже­рел. І, ду­маю, це бу­де фі­нан­су­ва­н­ня з між­на­ро­дних фон­дів. Лю­ди обу­ре­ні, бо чу­ють по те­ле­ба­чен­ню про по­то­ки фі­нан­со­вої до­по­мо­ги, які над­хо­дять для пе­ре­се­лен­ців. А в під­сум­ку — не зро­зумі­ло, ку­ди вони зни­ка­ють. Як­би всі на­зва­ні су­ми бу­ли б роз­ді­ле­ні по­рів­ну на ко­жну лю­ди­ну, яка за­ли­ши­ла Дон­бас, всі ви­рі­ши­ли б свої жи­тло­ві про­бле­ми і по­ча­ли но­ве жи­т­тя.

Шко­да, що в на­шій кра­ї­ні про­во­дять ре­во­лю­ції без вра­ху­ва­н­ня уро­ків істо­рії. Будь-яка ре­во­лю­ція зни­щує те, що вже на­пра­цьо­ва­но. У нас в Оде­сі роз­ва­ли­ли обла­сну дер­жав­ну адмі­ні­стра­цію — мо­жли­во, з яки­хось хо­ро­ших мір­ку­вань — однак в ре­зуль­та­ті за­мість спе­ці­а­лі­стів ми отри­ма­ли лю­дей, які не ро­зу­мі­ють, як спіл­ку­ва­ти­ся з гро­мад­ські­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.