При­чал, ре­сто­ран, му­зей...

Під час ре­кон­стру­кції ки­їв­сько­го рі­чко­во­го вок­за­лу ін­ве­стор обі­цяє збе­рег­ти уні­каль­ні мо­за­ї­ки ХХ сто­лі­т­тя — гро­ма­да ви­ма­гає га­ран­тій

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Май­же чо­ти­ри ро­ки рі­чко­вий вок­зал за­чи­не­но на ре­кон­стру­кцію. Онов­ле­ну спо­ру­ду на чо­ти­ри по­вер­хи з бо­ку Дні­пра та два по­вер­хи з бо­ку По­што­вої пло­щі мі­ська вла­да обі­ця­ла від­кри­ти до Дня Ки­є­ва ще 2012 ро­ку. Те­пер бу­дів­лю че­кає чер­го­ва ре­кон­стру­кція, але вже за ко­шти ін­ве­сто­рів. Адже за цей час рі­чко­вий вок­зал пе­ре­йшов у при­ва­тну вла­сність, як ствер­джу­ють жур­на­лі­сти про­гра­ми «Схе­ми», до Не­сто­ра Шу­фри­ча та Михайла Брод­сько­го. Одіо­зні по­лі­ти­ки та бі­зне­сме­ни пла­ну­ють пе­ре­тво­ри­ти вок­зал на ре­сто­ран­ну га­ле­рею, і не­ві­до­мо, чи бу­де спо­ру­да до­сту­пною для гро­ма­ди як від­кри­тий суспільний про­стір?

РУЙ­НА­ЦІЯ АН­САМ­БЛЮ — ПРИ­ВІД СУ­ДИ­ТИ­СЯ

Є дві ре­чі, на які ін­ве­сто­ри ма­ють звер­ну­ти ува­гу: від­не­дав­на вок­зал має ста­тус щой­но ви­яв­ле­ної пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, і до­ки не бу­де ви­снов­ків від Дер­жав­но­го істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­го за­по­від­ни­ка «Стародавній Ки­їв», ре­став­ра­цію по­чи­на­ти не мо­жна. Крім то­го, все­ре­ди­ні вок­за­лу є уні­каль­ні мо­за­ї­ки, що на­ле­жать до мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя — ав­то­ри вда­ли­ся до но­ва­тор­сько­го по­єд­на­н­ня ке­ра­мі­чної пли­тки та ко­льо­ро­во­го це­мен­ту. Тож го­лов­на ви­мо­га ар­хі­те­кто­рів та ми­сте­цтво­знав­ців — під час май­бу­тньої ре­кон­стру­кції збе­рег­ти всі ві­сім пан­но.

«Мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ний ан­самбль вок­за­лу — це вже факт укра­їн­сько­го ми­сте­цтва та куль­ту­ри, — на­го­ло­си­ла ми­сте­цтво­зна­вець Га­ли­на Скля­рен­ко. — Ху­до­жни­ки, які пра­цю­ва­ли тут — Іван Ли­тов­чен­ко, Ва­ле­рій Ла­мах, Ер­нест Ко­тков, є кла­си­ка­ми укра­їн­сько­го ми­сте­цтва ХХ сто­лі­т­тя. То­му, без­пе­ре­чно, цей ан­самбль тре­ба збе­рег­ти. Його руй­ну­ва­н­ня має бу­ти оскар­же­но в су­ді».

РЕСТОРАННА ГА­ЛЕ­РЕЯ НА ВОКЗАЛІ

Не­що­дав­но фонд «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ» провів зу­стріч ми­тців із пред­став­ни­ком про­е­кту «Рі­чПорт» (так зве­ться про­ект ре­ві­та­лі­за­ції та ре­кон­стру­кції вок­за­лу). Ви­йшов змі­стов­ний та ви­ва­же­ний діа­лог, але ви­ни­кає пи­та­н­ня: чи прав­да все те, що озву­чив гро­ма­ді пред­став­ник ін­ве­сто­ра?

Зі слів Ан­то­на Фрі­длян­да, ре­чни­ка про­е­кту «Рі­чПорт», ви­пли­ває, що з ве­сни роз­по­чне­ться ре­кон­стру­кція об’єкта, за попередніми да­ни­ми, у ньо­му з’яви­ться 15 ре­сто­ра­нів, ту­ри­сти­чний центр, суспільний арт-про­стір, один із за­кла­дів гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня бу­де му­зе­єм-ре­сто­ра­ном, при­свя­че­ним істо­рії рі­чко­во­го транс­пор­ту. За сло­ва­ми ре­чни­ка, вок­зал бу­де до­сту­пний для всіх ба­жа­ю­чих, при цьо­му пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня мо­за­їк для ін­ве­сто­ра вза­га­лі не сто­їть як дис­ку­сій­не — збе­ре­жуть їх обов’яз­ко­во. Сам рі­чко­вий вок­зал пла­ну­ють змі­ни­ти так, щоб зго­дом за­пра­цю­вав як рі­чко­ва стан­ція з кру­ї­зни­ми ка­те­ра­ми.

ЯК БУ­ТИ З ПАН­НО «ЖОВ­ТЕНЬ»?

Ін­ве­сто­ри ще не зна­ють, як бу­ти з пан­но ко­му­ні­сти­чно­го змі­сту «Жов­тень», де зо­бра­же­но чер­во­но­ар­мій­ця з ра­дян­ським пра­по­ром. Зва­жа­ю­чи на за­кон про де­ко­му­ні­за­цію, вла­сни­ки роз­мір­ко­ву­ють: за­ли­ша­ти мо­за­ї­ку чи де­мон­ту­ва­ти?

На дум­ку Га­ли­ни Скля­рен­ко, мо­за­ї­ки рі­чко­во­го вок­за­лу вар­то до­пов­ни­ти ін­фор­ма­цій­ни­ми та­бли­чка­ми, на зра­зок тих, що є на пам’ятках ар­хі­те­кту­ри чи куль­ту­ри, з роз’ясне­н­ня­ми цін­но­сті мо­за­їк та їх по­лі­ти­чно­го під­текс­ту. Юрист фон­ду «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ» Га­ли­на Василевська вва­жає, що сто­сов­но мо­за­ї­ки «Жов­тень» є кіль­ка ва­рі­ан­тів: «Є так зва­на ко­сме­ти­чна де­ко­му­ні­за­ція — тоб­то мо­жна при­бра­ти га­сло та пра­пор, а са­му ком­по­зи­цію збе­рег­ти. Ін­ший ва­рі­ант — вне­сти весь ком­плекс мо­за­їк до пе­ре­лі­ку пам’ятко­охо­рон­них. Так збе­ре­же­ться куль­тур­на пам’ятка, ми не бу­де­мо вар­ва­ра­ми та ван­да­ла­ми, які зни­щу­ють вла­сну куль­тур­ну спад­щи­ну, і во­дно­час ре­став­ра­цій­ний про­цес іти­ме в нор­маль­но­му ру­слі».

ІН­ВЕ­СТО­РУ БРА­КУЄ ДОКАЗІВ

Щоб ре­а­лі­зу­ва­ти дру­гий ва­рі­ант, ек­спер­ти «ІЗО­ЛЯ­ЦІЇ» звер­ну­ли­ся з від­кри­тим ли­стом до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, щоб вклю­чи­ли мо­за­ї­ки в ре­єстр пам’яток, що охо­ро­ня­ю­ться. До­сі від­по­віді не отри­ма­ли. Антон Фрі­длянд, коли ви­слу­хав дум­ки ми­тців, зро­бив ви­сно­вок: «Юри­ди­чних доказів, чо­му їх (ко­му­ні­сти­чні еле­мен­ти «Жов­тня». — Авт.) тре­ба збе­рег­ти, я не по­чув».

Мо­жли­во, більш пе­ре­кон­ли­ві ар­гу­мен­ти ек­спер­ти зна­йдуть під час на­сту­пних зу­стрі­чей, про що бу­ла до­мов­ле­ність. За­ра­зом бу­де мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти пе­ре­біг ре­став­ра­ції рі­чко­во­го вок­за­лу. Адже гро­мад­ськість, зокре­ма ми­тці та ар­хі­те­кто­ри, хо­че га­ран­тій, що до її порад до­слу­ха­ти­му­ться, — по­ки сто­від­со­тко­вої до­ві­ри до ін­ве­сто­ра не­має. А у вас?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.