Про рі­зні сто­ро­ни ба­ри­ка­ди

У про­кат ви­хо­дить до­ку­мен­таль­ний фільм «Бран­ці», при­свя­че­ний Май­да­ну

Den (Ukrainian) - - Культура - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

До рі­чни­ці лю­тне­вих по­дій на Май­да­ні об’єд­на­н­ня ре­жи­се­рів, опе­ра­то­рів та кінематографістів «Ва­ви­лон’13» пред­став­ляє пов­но­ме­тра­жний до­ку­мен­таль­ний фільм «Бран­ці». 23 лю­то­го у Льво­ві в кі­но­те­а­трі «Пла­не­та Кі­но/Forum» від­бу­де­ться прем’єра стрі­чки за уча­сті зні­маль­ної гру­пи (з 25 лю­то­го — в укра­їн­сько­му про­ка­ті.

«Бран­ці» — історія мо­ло­до­го сту­ден­та-біо­ло­га хар­ків’яни­на Са­шка Кло­чко. Спо­ча­тку «Ва­ви­лон’13» пла­ну­ва­ли ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня то­го, як від­бу­ва­є­ться роз­кри­т­тя зло­чи­нів проти Не­бе­сної Со­тні. В хо­ді зйо­мок по­зна­йо­ми­лись з Са­шком, який роз­по­вів про свою участь на Май­да­ні у ті стра­шні дні.

« Під час за­во­ру­шень Оле­ксандр Кло­чко ( Са­шко) при­ти­снув до сті­ни вій­сько­во­слу­жбов­ця вну­трі­шніх військ МВС у ко­ри­до­рі Жов­тне­во­го па­ла­цу за де­кіль­ка кро­ків від снай­пер­сько­го во­гню. Сол­дат по­ді­бний до Са­шка, тро­хи біль­ше двад­ця­ти ро­ків, ви­сна­же­ний май­же до смер­ті та роз­гу­бле­ний. Са­шко пе­ре­ко­нує його склас- ти зброю і бе­ре в по­лон. Цей сол­дат стає ме­та­фі­зи­чним від­обра­же­н­ням Са­шка з ін­шої сто­ро­ни ба­ри­кад » , — іде­ться на офі­цій­но­му сай­ті стрі­чки.

— Ми по­ча­ли шу­ка­ти цьо­го сол­да­та, а па­ра­лель­но з’ясо­ву­ва­ли об­ста­ви­ни то­го, що вза­га­лі від­бу­ва­лось са­ме в цей мо­мент на Май­да­ні. Зна­йшли дру­го­го на­шо­го го­лов­но­го ге­роя, лю­ди­ну, яка стала при­чи­ною вте­чі си­ло­ви­ків, і яка го­то­ва не­сти за це відповідальність, він не бо­ї­ться по­ка­ра­н­ня. Го­лов­на дум­ка філь­му — відповідальність людини за її вчин­ки, ко­жен по­ви­нен від­по­від­а­ти за ско­є­не ним», — роз­по­від­ає «Дню» ре­жи­сер філь­му Во­ло­ди­мир ТИ­ХИЙ.

Зйом­ки три­ва­ли близь­ко пів­то­ра ро­ку. З ура­ху­ва­н­ням то­го, що пла­ну­ва­лись епі­зо­ди, ко­трі не­мо­жли­во бу­ло відзня­ти, у філь­мі ви­рі­ши­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ані­ма­цію, над ство­ре­н­ням якої пра­цю­вав укра­їн­ський муль­ти­плі­ка­тор Анатолій Лав­ре­ні­шин.

Сту­дія «Ва­ви­лон’13» роз­ра­хо­вує по­ка­за­ти своє кі­но усій Укра­ї­ні і на­віть у тих мі­стах, де не­має кі­но­те­а­трів, це зро­блять за до­по­мо­гою DWD-про­е­кцій.

ФОТО НАДАНО СТУ­ДІ­ЄЮ «ВА­ВИ­ЛОН’13»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.