Лю­бов до істо­рії...

21 лю­то­го відзначають своє свя­то усі екс­кур­со­во­ди та гі­ди сві­ту

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Та­ке свя­то з’яви­ло­ся ще 1990 ро­ку за іні­ці­а­ти­ви Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції асо­ці­а­цій екс­кур­со­во­дів у осо­бі її ди­ре­кто­ра Ті­ті­ни Ло­і­зі­дес. Най­пер­ше свя­тку­ва­н­ня підтримали п’ятнад­цять кра­їн, і що­ро­ку їхня кіль­кість збіль­шу­є­ться.

Ме­та Дня екс­кур­со­во­да по­ля­гає не ли­ше в осо­бли­во­му свя­ті для пред­став­ни­ків про­фе­сії, ай у при­вер­нен­ні ува­ги гро­ма­ди, ме­діа та вла­ди до цін­но­сті ро­бо­ти гі­дів. Ко­жна кра­ї­на-уча­сник фе­де­ра­ції го­ту­є­ться до спіль­но­го свя­та: про­во­дять спеціальні пред­став­ле­н­ня, се­мі­на­ри та кру­глі сто­ли.

На­ша ре­аль­ність, на жаль, та­ка, що бу­ти екс­кур­со­во­дом за основ­ною ді­яль­ні­стю май­же не­мо­жли­во, че­рез низь­кий до­хід. Тож мо­жна ска­за­ти, що біль­шість гі­дів про­во­дить екс­кур­сії за по­кли­ком сер­ця. Від ве­ли­кої лю­бо­ві до сво­го мі­ста або му­зею та від щи­ро­го ба­жа­н­ня ді­ли­ти­ся зі сві­том сво­ї­ми зна­н­ня­ми.

Вва­жаю, що ми ма­є­мо про це пам’ята­ти та поважати їхню пра­цю. І, зві­сно, при­ві­та­ти 21 лю­то­го із про­фе­сій­ним свя­том.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.