Що Єв­ро­па знає про на­шу му­зи­ку?

Лю­тне­вий но­мер пре­сти­жно­го німецького ви­да­н­ня MusikTexte при­свя­че­но но­вій ака­де­мі­чній му­зи­ці укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ана­ста­сія ОМЕЛЮК

«Н ім­ці ще не ду­же млі­ють від укра­їн­ської му­зи­ки. Хо­ча ці­кав­ля­ться нею і хо­чуть зро­зу­мі­ти», — ці сло­ва на­ле­жать жур­на­лі­сту ав­то­ри­те­тно­го німецького жур­на­лу MusikTexte Ма­рії Ка­уц. Лю­тне­вий но­мер цьо­го пре­сти­жно­го ви­да­н­ня май­же пов­ні­стю при­свя­че­но но­вій ака­де­мі­чній му­зи­ці укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів та му­зи­кан­тів. Як за­ува­жи­ли са­мі ж ні­ме­цькі жур­на­лі­сти, анон­су­ю­чи ви­пуск, сьо­го­дні аб­со­лю­тно зро­зумі­ло, що єв­ро­пей­ців по­трі­бно біль­ше зна­йо­ми­ти з ти­ми, хто пи­ше му­зи­ку в Укра­ї­ні, та й вза­га­лі по­ясню­ва­ти там­те­шній пу­блі­ці, які му­зи­чні про­це­си від­бу­ва­ю­ться в Ки­є­ві. Якщо си­ту­а­ція з му­зи­кан­та­ми-ви­ко­нав­ця­ми на пер­ший по­гляд ви­да­є­ться більш-менш нор­маль­ною (вони ба­га­то ви­сту­па­ють на рі­зних єв­ро­пей­ських му­зи­чних кон­кур­сах та ма­ють вла­сні тур­не Єв­ро­пою), то ком­по­зи­то­рів май­же не зна­ють. «Чи­ма­ло та­ла­но­ви­тих укра­їн­ських ком­по­зи­то- рів вза­га­лі не зна­йо­мі єв­ро­пей­цям. Пев­на річ, їм не ви­ста­чає при­су­тно­сті на ме­дій­но­му про­сто­рі», — го­во­рить Ма­рія Ка­уц.

Ні­ме­цький що­квар­таль­ний жур­нал MusikTexte вже 33 ро­ки куль­ти­вує ав­то­ри­те­тну дум­ку та створює про­фе­сій­ну пла­тфор­му для плі­дних дис­ку­сій між му­зи­кан­та­ми, ком­по­зи­то­ра­ми та му­зи­чни­ми до­слі­дни­ка­ми в усьо­му сві­ті.

148-й но­мер ви­йде одра­зу з трьо­ма пу­блі­ка­ці­я­ми про ві­до­мо­го ком­по­зи­то­ра Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва. А також у жур­на­лі мо­жна бу­де про­чи­та­ти про Ал­лу За­гай­ке­вич, Ма­кси­ма Ко­ло­мій­ця, Оле­ксія Шму­ра­ка.

Му­зи­ка — це мо­ва уні­вер­саль­на. Якщо це справ­жня му­зи­ка, то її по­вин­ні спри­йма­ти і ро­зу­мі­ти в усьо­му сві­ті, — за­ува­жив у ко­мен­та­рі «Дню» Ва­лен­тин Сильвестров. — Укра­їн­ська му­зи­ка по сво­є­му ін­стру­мен­та­рію вже дав­но є єв­ро­пей­ською. Сьо­го­дні ва­жли­во, щоб бу­ло які­сне ви­ко­нав­ство... На жаль, і в Єв­ро­пі, і в Укра­ї­ні зу­стрі­ча­є­мо та­кий під­хід до ро­бо­ти: зі­гра­ти аби­як, по­а­пло­ду­ва­ти, роз­біг­тись і... за­бу­ти. Го­лов­не, щоб ті лю­ди, які ви­ко­ну­ють му­зи­ку, лю­би­ли її, то­ді ця лю­бов бу­де пе­ре­да­ва­ти­ся слу­ха­че­ві. І тіль­ки то­ді бу­де якийсь шанс для розвитку на­шої му­зи­ки в єв­ро­пей­сько­му кон­текс­ті. Й її по­чнуть зна­ти і від­чу­ва­ти у сві­ті. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що му­зи­ку хтось пи­ше, але її ще хтось і грає. І ті, хто грає, і ті, хто пи­ше, по­вин­ні пра­цю­ва­ти в сми­сло­во­му тан­де­мі. Зви­чай­но, сьо­го­дні укра­їн­ська му­зи­ка не­до­ста­тньо пред­став­ле­на на єв­ро­пей­сько­му куль­тур­но­му про­сто­рі. Зокре­ма, є та­кий ком­по­зи­тор між­на­ро­дно­го рів­ня, як Ля­то­шин­ський. Але ні­хто не грає його тво­ри ве­ли­ким ор­ке­стром, та­ким справ­жнім, на­при­клад, у Бер­лін­ській фі­лар­мо­нії»

До уча­сті в ство­рен­ні но­ме­ра MusikTexte за­про­си­ли ще одно­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра — Ал­лу За­га­ке­вич, яка ви­сту­пи­ла у сво­їй пу­блі­ка­ції ско­ріш як до­слі­дник укра­їн­ської еле­ктро­аку­сти­чної му­зи­ки. Чи розу- мі­ють та від­чу­ва­ють нім­ці на­шу ще до­ста­тньо мо­ло­ду еле­ктрон­ну му­зи­ку? «Те­пер ро­зу­мі­ють. Ось, на­при­клад, у Ав­стрії серед ні­ме­цько­мов­но­го на­се­ле­н­ня я ма­ла май­стер-клас — по­ка­зу­ва­ла тво­ри одно­го ком­по­зи­то­ра, який близь­ко де­ся­ти ро­ків жи­ве в Укра­ї­ні. І ко­ле­га з Ав­стрії, теж ком­по­зи­тор аку­сти­чної му­зи­ки, від­зна­чив, що йо­му ще не вда­ва­ло­ся до­ся­гну­ти та­кої пла­сти­чно­сті, ви­ра­зно­сті, як це ро­бить укра­їн­ський ар­тист. Це стра­шен­но при­єм­но. Ба­га­то укра­їн­ських ми­тців ви­сту­па­ли на Бер­лін­ській еле­ктрон­ній сце­ні. От, на­при­клад, у ме­не на по­ча­тку бе­ре­зня бу­де кон­церт в Ган­но­ве­рі. Це за­раз не­від’єм­ний пласт єв­ро­пей­ської му­зи­чної куль­ту­ри», — за­ува­жи­ла Ал­ла За­га­ке­вич.

ВА­ЛЕН­ТИН СИЛЬВЕСТРОВ

ФОТО З САЙТА THEUKRAINIANFOLK.PL

ДО РЕ­ЧІ, БРИ­ТАН­ЦІВ ПОЗНАЙОМЛЯТЬ З УКРА­ЇН­СЬКИМ ФОЛКОМ — У СТО­ЛИ­ЦІ ВЕ­ЛИ­КО­БРИ­ТА­НІЇ УКРА­ЇН­СЬКА ГРО­МА­ДА ОР­ГА­НІ­ЗО­ВУЄ ДОБРОЧИННИЙ КОН­ЦЕРТ ГУР­ТУ THE UKRAINIAN FOLK, ГРО­ШІ З ЯКОГО СПРЯ­МУ­ЮТЬ НА ПІД­ТРИМ­КУ ВІЙ­СЬКО­ВИХ. ЗА­ХІД ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ 27 ЛЮ­ТО­ГО О 19.00 В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ КЛУ­БІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.