«Силь­ні­ше, ніж зброя»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 21 на 22 лю­то­го о 00.50 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» до дру­гої рі­чни­ці Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті де­мон­стру­ва­ти­ме­ться до­ку­мен­таль­ний пов­но­ме­тра­жний фільм «Силь­ні­ше, ніж зброя», зня­тий уча­сни­ка­ми Твор­чо­го об’єд­на­н­ня «Ва­ви­лон’13».

Також роз­мо­ва у сту­дії — з одним із ав­то­рів кар­ти­ни Во­ло­ди­ми­ром Ти­хим про стрі­чку «Силь­ні­ше, ніж зброя», а ще про ре­жи­сер­ську ро­бо­ту Ти­хо­го — пов­но­ме­тра­жний до­ку­мен­таль­ний фільм «Бран­ці», що ви хо дить до кі но те ат раль но го про­ка­ту 25 лю­то­го й про­дов­жує до­слі­дже­н­ня по­дій та об­ста­вин Укра­їн­ської ре­во­лю­ції, роз­по­від­ає про її ге­ро­їв та ан­ти­ге­ро­їв.

При­кме­тно, що з-по­між понад трид­ця­ти твор­ців кар­ти­ни «Силь­ні­ше, ніж зброя» сце­на­ри­сти Де­нис Во­рон­цов і Во­ло­ди­мир Ти­хий (він також ре­жи­сер), а ще ре­жи­се­ри Юлія Гон­та­рук і Ро­ман Лю­бий та опе­ра­тор Юрій Грузінов ви­су­ну­ті на здо­бу­т­тя На­ціо­наль­ної Шев­чен­ків­ської пре­мії 2016 ро­ку.

Також у про­гра­мі йти­ме­ться про най­но­ві­ші кі­но­те­а­траль­ні прем’єри. Пе­ред­усім про «на­їв­ну ко­ме­дію» укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Іва­на Крав­чи­ши­на «По­літ зо­ло­тої му­шки». А ще — мі­фо­ло­гі­чні «Бо­ги Єги­пту», мас­шта­бний американський фільм, створений ав­стра­лій­ським по­ста- нов­ни­ком Але­ксан­дром Про­я­сом; япон­ський фільм жа­хів «Те­атр при­мар» від ко­ро­ля жан­ру Гі­део На­ка­ти; аме­ри­кан­ська стрі­чка-роз­слі­ду­ва­н­ня, пси­хо­ло­гі­чна дра­ма ре­жи­се­ра То­ма Мак­кар­ті «В цен­трі ува­ги», що має шість но­мі­на­цій на цьо­го­рі­чно­го «Оска­ра». Іти­ме­ться також про оска­рів­сько­го но­мі­нан­та серед до­ку­мен­таль­них філь­мів, пов­но­ме­тра­жну кар­ти­ну ре­жи­се­ра Єв­ге­на Афі­не­єв­сько­го «Зи­ма у во­гні», що ство­ре­на ко­про­ду­кцій­но Укра­ї­ною, США та Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю і також роз­по­від­ає про ча­си та по­дії Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

До дру­гої рі­чни­ці Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті на ТБ де­мон­стру­ва­ти­ме­ться на­ш­умі­лий до­ку­мен­таль­ний фільм твор­чо­го об’єд­на­н­ня «Ва­ви­лон’13»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.