«Ма­є­мо на­вчи­ти­ся поважати ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність»

Укра­ї­на по­вер­ну­ла­ся на пер­ше мі­сце у сві­ті за ча­сто­тою по­ру­шень ав­тор­ських прав

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО

З гі­дно зі що­рі­чним зві­том Між­на­ро­дно­го альян­су ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (МАІВ), Укра­ї­на стала най­більш «пі­рат­ською» дер­жа­вою сві­ту. Так, за ін­фор­ма­ці­єю МАІВ, в Укра­ї­ні про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти сай­ти, на яких роз­мі­ще­ний «пі­рат­ський» кон­тент, зокре­ма ве­ли­кі тор­рент­тре­ке­ри. Понад те, згі­дно з до­слі­дже­н­ням МАІВ, за остан­ні кіль­ка ро­ків іно­зем­ні сай­ти з не­за­кон­но роз­мі­ще­ним кон­тен­том спе­ці­аль­но пе­ре­не­сли свої сер­ве­ри до Укра­ї­ни.

Якщо то­рік Укра­ї­ні вда­ло­ся по­збу­ти­ся ста­ту­су най­більш «пі­рат­ської» кра­ї­ни у сві­ті, те­пер ми ви­пе­ре­ди­ли Росію, Ки­тай, Чи­лі та Індію, яким ра­ні­ше по­сту­па­ли­ся у цьо­му ан­ти­рей­тин­гу.

— Гло­баль­них при­чин чо­ти­ри, — роз­по­вів «Дню» про пі­рат­ство, по­ка­зник якого в Укра­ї­ні вдві­чі біль­ший се­ре­дньо­сві­то­во­го рів­ня, ме­діа- юрист Ін­сти­ту­ту Ме­діа Пра­ва Ігор РОЗКЛАДАЙ. — Пер­ша — по­ши­ре­н­ня пі­рат­ства ко­ре­лює з еко­но­мі­чним ста­ном су­спіль- ства, тоб­то його спро­мо­жно­сті ку­пи­ти, а не вкрасти кон­тент. Дру­га — від­су­тність куль­ту­ри по­ку­пки ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, що є си­стем­ним і важ­ким для ви­прав­ле­н­ня не­до­лі­ком. Тре­тя — про­це­ду­ри ку­пів­лі ав­тор­ських прав в Укра­ї­ні зде­біль­шо­го є не­зру­чни­ми, і це не­до­о­пра­цю­ва­н­ня пра­во­вла­сни­ків, які ма­ють удо­ско­на­ли­ти цей про­цес. На­при­клад, один із ва­рі­ан­тів — вклю­ча­ти в або­нент­ську пла­ту ко­ри­сту­ва­ча Ін­тер­не­ту ко­шти за ви­ко­ри­ста­ний ав­тор­ський кон­тент. І четвертий пункт — про­бле­ма, яку за­раз на­ма­га­ю­ться ви­рі­ши­ти, — від­су­тність за­ко­но­дав­чо вре­гу­льо­ва­них про­це­дур, які б до­зво­ля­ли при­би­ра­ти із сай­ту пі­рат­ський кон­тент. У жовтні 2015 ро­ку Ка­бмін схва­лив про­е­кту за­ко­ну, під­го­тов­ле­ний Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го розвитку і тор­гів­лі, що­до за­хи­сту ав­тор­сько­го пра­ва і су­мі­жних прав у ме­ре­жі Ін­тер­нет, але він був жорс­тко роз­кри­ти­ко­ва­ний укра­їн­ськи­ми і між­на­ро­дни­ми пра­во­за­хи­сни­ка­ми че­рез мо­жли­вість зло­вжи­ва­н­ня і фа­кти­чно­го вве­де­н­ня цензури. За­раз за­ко­но­про­ект до­пра­цьо­ву­є­ться, ми го­ту­є­мо прав­ки до ньо­го. Пі­рат­ство має бу­ти усу­не­не сти­му­лю­ю­чи­ми спосо­ба­ми, ви- хо­ва­н­ням но­вої па­ра­ди­гми став­ле­н­ня до ав­тор­сько­го пра­ва. У цьо­му до­по­мо­жуть ін­фор­ма­цій­ні по­ясню­валь­ні ком­па­нії, зокре­ма як до­бро­со­ві­сна пла­та впли­ває на еко­но­мі­ку і роз­ви­ток ін­те­ле­кту­аль­ної га­лу­зі. Чу­жий до­свід іно­зем­них кра­їн, які ма­ють ви­со­кий рі­вень за­хи­ще­но­сті, ко­пі­ю­ва­ти важ­ко, адже ве­ли­ку роль у мо­де­лі гра­ють традиції, су­до­ва і еко­но­мі­чна си­сте­ма. Так, аме­ри­кан­ські ек­спер­ти про­по­ну­ють нам свою мо­дель, але во­на не під­хо­дить для нас, адже в них зов­сім ін­ша і си­сте­ма пра­ва — пре­це­ден­тна. Го­лов­не, що ма­є­мо взя­ти, — пра­во­вий кон­троль і не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня.

Ра­зом із за­ко­но­дав­чою ре­гу­ля­ці­єю, на­сам­пе­ред, по­трі­бні ком­пле­ксні пе­ре­тво­ре­н­ня — ство­ре­н­ня ефе­ктив­них і не­за­ле­жних су­дів та про­ку­ра­ту­ри, про­сві­тни­цькі ком­па­нії. А остан­нє — відповідальність Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри і Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки. Я ві­рю у мо­жли­вість до­ста­тньо швид­ких змін, адже якщо всі грав­ці сфе­ри ві­зьму­ться за ре­фор­му­ва­н­ня — че­рез рік-два ми пе­ре­ста­не­мо бу­ти «пі­рат­ською» кра­ї­ною, якщо про­цес від­бу­ва­ти­ме­ться аби­як — на це пі­дуть де­ся­ти­лі­т­тя.

ІГОР РОЗКЛАДАЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.