Як Сер­гій Ні­го­ян «за­ва­жає» за­бу­дов­ни­кам

Сто­ли­чна вла­да ігно­рує ін­те­ре­си гро­ма­ди та під­три­мує зни­ще­н­ня скве­ру Не­бе­сної Cо­тні, пе­ре­ко­на­ні акти­ві­сти

Den (Ukrainian) - - День України - ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День» Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Два ро­ки Ки­їв жи­ве з пам’ятним скве­ром, що роз­та­шо­ву­є­ться бі­ля Ми­хай­лів­ської пло­щі. Обла­шту­ва­ли його гро­мад­ські акти­ві­сти — мі­ська вла­да до­сі не спро­мо­глась на та­ке, але обі­ця­ла збе­рег­ти сквер будь-якою ці­ною. Річ у тім, що ще 2007 ро­ку зе­мель­ну ді­лян­ку, де роз­би­ли сквер, пе­ре­да­ли ТОВ «Грін Пла­за». Мі­сто зо­бов’яза­лось пе­ред ки­я­на­ми че­рез су­ди по­вер­ну­ти ді­лян­ку у ко­му­наль­ну вла­сність. Однак за­сі­да­н­ня чи­нов­ни­ки ігно­ру­ють, а про їхній пе­ре­біг гро­ма­ду не ін­фор­му­ють. Дня­ми від­бу­ла­ся зу­стріч пред­став­ни­ків за­бу­дов­ни­ка та акти­ві­стів, що до­ве­ла: мі­сто за сквер бо­ро­ти­ся не зби­ра­є­ться.

ТОВ «Грін Пла­за» пов’язу­ють із ко­ли­шнім зя­тем Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го — В’яче­сла­вом Су­пру­нен­ком. На зу­стрі­чі представники ком­па­нії зви­ну­ва­ти­ли акти­ві­стів у рей­дер­стві (!) та озву­чи­ли ви­мо­ги: ба­ре­льєф Сер­гія Нігояна тре­ба пе­ре­не­сти в ін­ше мі­сце, офі­сний центр у скве­рі з’яви­ться не­о­дмін­но, про ще­дрий подарунок гро­ма­ді у ви- гля­ді зе­мель­ної ді­лян­ки не мо­же бу­ти і мо­ви — ли­ше ма­кси­маль­на гро­шо­ва ком­пен­са­ція, яку го­то­ві від­сто­ю­ва­ти у су­дах.

«Са­ме ці по­зо­ви до дер­жа­ви, а не до мі­ста, бо кін­це­вий вла­сник ді­лян­ки — якась бри­тан­ська фір­ма, лякають чи­нов­ни­ків, — за­зна­чи­ла Єв­ге­нія Ку­ле­ба, акти­віс­тка та за­снов­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мі­сто-сад». — Ду­же зди­ву­ва­ла по­зи­ція де­пу­та­та Київради, який під­три­мав ін­те­ре­си за­бу­дов­ни­ка, а не ки­ян. Я не ба­чу у мі­ста по­лі­ти­чної во­лі ді­я­ти в ін­те­ре­сах гро­ма­ди. Вза­га­лі та­кі зу­стрі­чі має про­во­ди­ти мер Ки­є­ва. А при­ни­жу­ва­ти ме­не яки­мись за­ля­ку­ва­н­ня­ми, щоб я ви­прав­до­ву­ва­лась, що це на­справ­ді ва­жли­вий про­ект і для мі­ста, і для гро­ма­дян — та­ка си­ту­а­ція дис­кре­ди­тує міського го­ло­ву. За­раз пе­ре­хо­ди­ти­ме­мо на ви­щий рі­вень, звер­та­тись до Пре­зи­ден­та, щоб за­хи­стив сквер. Гро­мад­ськість уже вко­тре має го­ло­сно за­яви­ти, що не допу­стить тут бу­дів­ни­цтва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.