Де­ко­му­ні­за­ція дні­про­пе­тров­ських ву­лиць за­вер­ши­ла­ся

Мі­ський го­ло­ва Бо­рис Фі­ла­тов пе­ре­йме­ну­вав остан­ні шість то­по­ні­мів

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Го­лов­ний про­спект Дні­про­пе­тров­ська, який но­сив ім’я Кар­ла Мар­кса, від­те­пер на­зи­ва­ти­ме­ться про­спе­ктом Ака­де­мі­ка Явор­ни­цько­го — на честь ві­до­мо­го до­слі­дни­ка істо­рії за­по­різь­ко­го ко­за­цтва. Дру­гий за дов­жи­ною в Дні­про­пе­тров­ську про­спект Кі­ро­ва пе­ре­йме­но­ва­но на честь пер­шо­від­кри­ва­ча кри­во­різь­ких за­лі­зних руд, під­при­єм­ця й ме­це­на­та Оле­ксан­дра По­ля. Ще одна цен­траль­на ву­ли­ця, роз­та­шо­ва­на по­ряд з Дні­про­пе­тров­ською мі­ськра­дою, що но­си­ла ім’я Ле­ні­на, отри­ма­ла на­зву не на честь Сте­па­на Бан­де­ри, як це про­по­ну­ва­ли чле­ни ко­мі­сії з пе­ре­йме­ну­ва­н­ня, а стала Во­скре­сен­ською. Ву­ли­ці по­вер­ну­ли до­ре­во­лю­цій­ну на­зву, що бу­ло схва­ле­но біль­ші­стю го­ро­дян. У цьо­му пи­тан­ні мі­ський го­ло­ва пі­шов на­зу­стріч по­ба­жа­н­ням місцевих жи­те­лів, які за­ва­ли­ли ме­рію ко­ле­ктив­ни­ми ли­ста­ми.

Но­ву на­зву отри­мав і парк ім. Ле­нін­сько­го Ком­со­мо­лу, роз­та­шо­ва­ний у гли­бо­кій бал­ці бі­ля пів­ден­ма­шів­сько­го ста­діо­ну «Ме­те­ор». Остан­ні­ми ро­ка­ми цей парк пе­ре­бу­ває в украй за­не­дба­но­му ста­ні. Те­пер він на­зи­ва­ти­ме­ться Зе­ле­ний Гай, і жи­те­лі Дні­про­пе­тров­ська спо­ді­ва­ю­ться, що мі­ська вла­да на­ре­шті про­ве­де ре­кон­стру­кцію від­по­від­но до по­е­ти­чної на­зви.

По­ки що за­ли­ша­є­ться не­ви­рі­ше­ним пи­та­н­ня що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня са­мо­го Дні­про­пе­тров­ська. Як ві­до­мо, ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди ре­ко­мен­ду­вав на­ро­дним де­пу­та­там пе­ре­йме­ну­ва­ти Дні­про­пе­тровськ на Дні­про. Цей за­ко­но­про­ект бу­ло вне­се­но до пар­ла­мен­ту де­пу­та­том А. Денисенко. Слід за­зна­чи­ти, що ко­мі­сія з пе­ре­йме­ну­ва­н­ня то­по­ні­мів роз­гля­да­ла чо­ти­ри ва­рі­ан­ти і схи­ля­ла­ся до на­зви Дні­про­слав. «Ме­ні не вда­ло­ся пе­ре­ко­на­ти ра­ди­ка­лів, що ней­траль­на і бла­го­зву­чна на­зва Дні­про­слав — най­кра­щий з усіх ва­рі­ан­тів. Уре­шті-решт, бу­ли за­зна­че­ні та­кі на­зви: Дні­про­слав, Сі­че­слав, Но­вий Ко­дак і Дні­про. Те­пер остан­нє сло­во за Вер­хов­ною Ра­дою», — ствер­джує го­ло­ва мі­ської ко­мі­сії з пе­ре­йме­ну­ва­н­ня, про­фе­сор Сер­гій Све­тлен­ко. На­при­кін­ці минулого ро­ку де­пу­та­ти Дні­про­пе­тров­ської міськради но­во­го скли­ка­н­ня ухва­ли­ли рішення про­си­ти Вер­хов­ну Ра­ду за­ли­ши­ти на­зву Дні­про­пе­тровськ, змі­нив­ши при цьо­му її ети­мо­ло­гію. Вони про­по­ну­ють на­зва­ти мі­сто на честь свя­то­го апо­сто­ла Пе­тра і по­си­ла­ю­ться на со­ціо­ло­гі­чні опитування, за ре­зуль­та­та­ми яких збе­ре­же­н­ня на­зви під­три­му­ють близь­ко 90% го­ро­дян. На ко­ристь та­кої на­зви ви­сло­ви­ли­ся не ли­ше де­пу­та­ти, а й мі­ський го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ська Бо­рис Фі­ла­тов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.