25 екі­па­жів ви­йшли на ро­бо­ту

У Він­ни­ці но­ві па­труль­ні скла­ли при­ся­гу

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

22 лю­то­го на пло­щі Ва­си­ля Сту­са но­во­спе­че­ні по­лі­цей­ські при­ся­гну­ли на вір­ність він­ни­ча­нам. В уро­чи­стій це­ре­мо­нії взя­ли участь Президент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман та ке­рів­ник На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ха­тії Де­ка­но­ї­дзе.

Від по­не­діл­ка ву­ли­ці Він­ни­ці па­тру­лю­ва­ти­ме 25 екі­па­жів. На за­хи­сті пра­во­по­ряд­ку сто­я­ти­муть 255 па­труль­них, серед них 33 жін­ки. А ке­ру­ва­ти­ме но­вою па­труль­ною слу­жбою він­ни­цької по­лі­ції крим­ський та­та­рин Ре­дван Усе­ї­нов, який до цьо­го пра­цю­вав у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах Дні­про­пе­тров­ська, а по­тім Ки­є­ва.

« Від­бір до но­вої він­ни­цької по­лі­ції про­йшли 263 пре­тен­ден­ти. Упро­довж під­го­тов­ки во­сьме­ро зі­йшли з ди­стан­ції з рі­зних при­чин, — ка­же Ре­дван Усе­ї­нов. — Я маю до­свід ро­бо­ти у ве­ли­ких мі­стах з гір­шою кри­мі­но­ген­ною си­ту­а­цію, ніж у Він­ни­ці. То­му пе­ре­ко­на­ний, що 255 па­труль­них зу­мі­ють з че­стю та со­ві­стю за­без­пе­чи­ти на­ле­жний пра­во­по­ря­док і без­пе­ку у Він­ни­ці, де ме­шкає близь­ко 400 ти­сяч го­ро­дян».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.