Бі­ло­ру­ські під­при­єм­ці – за від­став­ку уря­ду

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Дру­гий по­спіль по­не­ді­лок ін­ди­ві­ду­аль­ні під­при­єм­ці (ІП) ви­хо­дять на ву­ли­ці на знак про­те­сту проти не­стер­пних умов ве­де­н­ня бізнесу. Із 1 сі­чня біль­шість з них не мо­жуть пра­цю­ва­ти на рин­ках. Уча­сни­ки акції го­ло­сно обу­рю­ва­ли­ся по­лі­ти­кою вла­ди, ви­ма­га­ли від­став­ки уря­ду і на­віть не да­ли мі­лі­ції скла­сти про­то­ко­ли на лідерів опо­зи­ції і під­при­єм­ців, по­ві­дом­ляє charter97.org.

Із за­кли­ком до під­при­єм­ців звер­нув­ся і ко­ли­шній по­літв’язень Ми­ко­ла Ста­тке­вич. Він за­кли­кав ІП пе­ред по­ча­тком акції при­йти до адмі­ні­стра­ції Лу­ка­шен­ко і «при­не­сти з со­бою за­яви з ви­мо­гою ска­су­ва­н­ня ука­зу 222, від­мо­ви від обме­жень на отри­ма­н­ня та осо­би­стий вве­зе­н­ня ре­чей з-за кордону, зни­же­н­ня цін по­слуг ЖКГ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.