Бо­лі­вій­ці проти че­твер­то­го тер­мі­ну Мо­ра­ле­са

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Понад 60% бо­лі­вій­ців ви­сло­ви­ли­ся проти пе­ре­о­бра­н­ня чин­но­го пре­зи­ден­та Ево Мо­ра­ле­са на четвертий тер­мін. Про це свід­чать по­пе­ре­дні да­ні ЦВК Бо­лі­вії. Гро­ма­дя­ни про­го­ло­су­ва­ли проти вне­се­н­ня в кон­сти­ту­цію по­пра­вок, що до­зво­ля­ють 56рі­чно­му Мо­ра­ле­су ви­су­ва­ти­ся на но­вий тер­мін. Від­по­від­ний за­кон ухва­лив пар­ла­мент Бо­лі­вії у ве­ре­сні 2015 ро­ку. Про­те його ра­ти­фі­ка­ція мо­же від­бу­ти­ся ли­ше після опри­лю­дне­н­ня офі­цій­них ре­зуль­та­тів ре­фе­рен­ду­му. Впер­ше Мо­ра­лес очо­лив Бо­лі­вію 2006 ро­ку, а його ни­ні­шній тер­мін на по­са­ді спли­ває 2020 ро­ку. Ево Мо­ра­лес— пер­ший в істо­рії кра­ї­ни президент, який пред­став­ляє ко­рін­не ін­ді­ан­ське на­се­ле­н­ня. Він ви­сту­пав за те, щоб ре­фор­му­ва­ти кра­ї­ну і ви­ро­би­ти но­ву кон­сти­ту­цію, яка на­да­ва­ла б біль­ше прав ін­ді­ан­ській більшості кра­ї­ни. Опо­зи­ція за­яв­ляє, що прав­лі­н­ня Ево Мо­ра­ле­са в Бо­лі­вії про­тя­гом 19 ро­ків по­спіль мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ться на де­мо­кра­тії в кра­ї­ні.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.