Че­хія по­си­лить схі­дний фланг НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Че­хія го­то­ва до­пра­ви­ти май­же си­ле­н­ня при­су­тно­сті НАТО в схі­дних кра­ї­нах Альян­су, по­ві­до­мив мі­ністр обо­ро­ни кра­ї­ни Мар­тін Стро­пні­цький. « Якщо під­го­тов­ка від­бу­де­ться за пла­ном, то вель­ми ймо­вір­но, що мі­сію бу­де роз­гор­ну­то у другій по­ло­ви­ні по­то­чно­го ро­ку»,— на­го­ло­сив мі­ністр. На­га­да­є­мо, 10 лю­то­го мі­ні­стри обо­ро­ни кра­їн- чле­нів Альян­су по­го­ди­ли план на­ро­щу­ва­н­ня сил на схо­ді Єв­ро­пи у зв’ яз­ку з агре­сив­ною по­лі­ти­кою Ро­сії. Де­та­лі що­до роз­мі­ще­н­ня ба­га­то­на­ціо­наль­них за­го­нів ма­ють ухва­ли­ти до на­сту­пної кон­фе­рен­ції Альян­су у Варшаві влі­тку цьо­го ро­ку. В Есто­нію, Ла­твію, Ли­тву, Поль­щу і Ру­му­нію мо­жуть до­пра­ви­ти кон­тин­ген­ти від 500 до 1000 вій­сько­во­слу­жбов­ців.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.