Два ро­ки оку­па­ції

В одній із со­ці­аль­них ме­реж в Ро­сії не­що­дав­но жар­то­ма назвали крим­чан вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми. Це бу­ло б смі­шно, як­би не бу­ло прав­дою

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ми­хай­ло ПАПЕНКО, жур­на­ліст

Час після анексії Кри­му на­бли­жа­є­ться до тер­мі­ну оку­па­ції півострова фа­шист­ськи­ми за­гар­бни­ка­ми з 1 ли­сто­па­да 1941 ро­ку до кві­тня 1944 ро­ку. Як ба­чи­мо, опе­ра­ція Ро­сії що­до захоплення Кри­му роз­по­ча­та 20 лю­то­го 2014 ро­ку, як на­пи­са­но на ро­сій­ській ме­да­лі «За по­вер­не­н­ня Кри­му», ще­дро роз­да­ній « ве­те­ра­нам » . На­справ­ді пе­ре­прав­ле­н­ня до Кри­му зброї, ко­за­ків та ін­ших на­йман­ців з ре­гіо­нів Ро­сії, а також фор­му­ва­н­ня «крим­ської са­мо­обо­ро­ни » бу­ло роз­по­ча­то за два-три мі­ся­ці до цьо­го.

Уже не­має сум­ні­вів, що під п’ ятою російських окупантів Крим про­бу­де дов­ше, ніж був під вла­дою фа­ши­стів, що не з най­кра­що­го бо­ку ха­ра­кте­ри­зує вла­ду в Ки­є­ві, яка ба­дьо­ро за­яв­ляє, що «Крим був, є й бу­де укра­їн­ським», але ма­ло що для цьо­го ро­бить. По­ки він за­ли­ша­є­ться укра­їн­ським ли­ше в ду­шах крим­ських па­трі­о­тів. Ро­сій­ську вла­ду на пів­остро­ві охо­ро­няє по пе­ри­ме­тру ве­ли­ке угру­по­ва­н­ня ро­сій­ської ар­мії в де­ся­тки ти­сяч сол­да­тів і офі­це­рів, а також Чор­но­мор­ський флот, осна­ще­ні за­со­ба­ми для вживання на­віть ядер­ної зброї. Крим, як ві­до­мо із за­яв мі­ні­стра обо­ро­ни Ро­сії Шой­гу, « пе­ре­тво­ре­но на не­здо­лан­ну фор­те­цю».

Під вла­дою російських окупантів за­ли­ша­ю­ться май­же два мільйони гро­ма­дян Укра­ї­ни, пра­ва і сво­бо­ди яких ре­гу­ляр­но по­ру­шу­ю­ться, ве­ли­че­зна ку­рор­тна те­ри­то­рія півострова, нез­чи­слен­ні ба­гат­ства надр, мор­ський шельф, понад 40 ти­сяч май­но­вих ком­пле­ксів, усе це за­галь­ною вар­ті­стю в кіль­ка триль­йо­нів до­ла­рів. У одній із со­ці­аль­них ме­реж у Ро­сії не­що­дав­но по­ча­ли жар­ту­ва­ти й назвали крим­чан вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми. І це близь­ко до дій­сно­сті. про­фе­со­ром Во­ло­ди­ми­ром Ка­за - рі­ним і після оку­па­ції по­вер­не­ться до Кри му!), і вся ви ща осві та орі­єн­то­ва­на на російський про­фе­сій­ний ри­нок — крим­ські ви­пу­скни­ки отри­му­ють на­прям­ки до Ро сії. Про рі вень ви кла дан ня в го­лов­но­му ви­ші Кри­му свід­чить той факт, що гру па сту ден тів КФУ, які нібито у клі­пі про­те­сту­ють про ти Оба ми, пріз ви ще за - снов­ни­ка сво­го уні­вер­си­те­ту на­пи са ла з по­мил­кою — Вер­на­Нд­ський. ме­же­на, ба­га­то за­во­дів не пра­цю­ють. Роз рек ла мо ва ний « енер го - міст » з Ку ба ні фак тич но не дав ніякого ре­зуль­та­ту, про­со­чу­ю­ться ві­до­мо­сті, що це обман і його вза га лі не має. Про те йо го хва - лять і че­ка­ють на за­пуск нібито « тре тьої й чет вер тої ни ток » на - ве­сні. На­справ­ді оку­пан­ти спо­ді­ва­ю­ться на те, що у кві­тні-трав­ні по теп лі шає й збіль ши­ться світ ло вий день, спо жи ван ня еле­ктро­енер­гії змен ши­ться й си­ту­а­ція ви­рів­ня­є­ться са­ма со­бою. сля цьо­го бу­дуть аре­шти його чле­нів і акти­ві­стів не ли­ше в цен­трі, а й у більш ніж 300 його стру­кту­рах на мі­сцях. Крим­ські та­та­ри, яких ли­ше пі­до­зрю­ють у при­че­тно­сті до ді­яль­но­сті ре­лі­гій­ної ор­га­ні­за­ції «Хі­зб ут-Та­хрір», за­а­ре­што­ва­ні, хо­ча не ве­ли ні­я­кої ді­яль­но­сті. Су­ду ще не бу­ло, але у ЗМІ й на на­ра­дах їх уже на­зи­ва­ють «зло­чин­ця­ми», «екс­тре­мі­ста­ми», «те­ро­ри­ста­ми». «Про­ку­рор» По­клон­ська за­яви­ла, що «це не та­та­ри, це те­ро­ри­сти».

ФОТО РЕЙ­ТЕР

СІМ­ФЕ­РО­ПОЛЬ. ЛЮ­ТИЙ 2014 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.