МЕ­ДИ­ЦИ­НА НЕ­ЕФЕ­КТИВ­НА Й ДУ­ЖЕ ПЛАТНА

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Ро­зре­кла­мо­ва­на на по­ча­тку 2014 ро­ку «без­ко­штов­на» ро­сій­ська ме­ди­ци­на на­справ­ді ви­яви­ла­ся не­ефе­ктив­ною й ду­же пла­тною. Змі­нив­ся сам ме­ха­нізм при­йо­му до­кто­ра­ми. На ньо­го слід за­пи­су­ва­ти­ся за­зда­ле­гідь і отри­му­ва­ти та­лон, ін­ко­ли сво­єї чер­ги на об­сте­же­н­ня або ана­лі­зи до­во­ди­ться че­ка­ти кіль­ка мі­ся­ців. За ра­ху­нок фон­ду ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня мо­жна ви­лі­ку­ва­ти ли­ше не­зна­чну ча­сти­ну хво­роб у ме­жах від­ве­де­но­го мі­зер­но­го бю­дже­ту. Лі­кар­ні за­без­пе­чу­ють ли­ше ро­сій­ськи­ми лі­ка­ми, а це озна­чає, що ча­сто хво­ро­го про­сто ні­чим лі­ку­ва­ти, лі­ка­рям за­бо­ро­ня­ють го­во­ри­ти це хво­ро­му, і їм до­во­ди­ться му­дру­ва­ти, щоб хво­рий зро­зу­мів, що му­сить сам ку­пи­ти по­трі­бні лі­ки. А в апте­ках ці­ни не­ймо­вір­но за­ви­ще­ні, по­ку­пка ком­пле­кту лі­ків ін­ко­ли ко­штує кіль­ка ти­сяч рублів, хо­ча зар­пла­та більшості крим­чан ста­но­вить 15—25 ти­сяч рублів. Ви­ще во­на ли­ше у вій­сько­вих, по­лі­ції, про­ку­ро­рів, суд­дів та ін­ших ка­те­го­рій, що об­слу­го­ву­ють і охо­ро­ня­ють «вла­ду».

Сер­йо­зні опе­ра­ції й до­слі­дже­н­ня до­во­ди­ться ро­би­ти у при­ва­тних клі­ні­ках, які під­ня­ли ці­ни. Сто­ма­то­ло­гія платна спо­ча­тку, і її ці­ни в кіль­ка ра­зів ви­щі, ніж бу­ло «за Укра­ї­ни». Лі­ка­рі ма­ють низь­ку зар­пла­ту, й ба­га­то хто звіль­ня­є­ться. За­га­лом у Кри­му бра­кує понад ти­ся­чу лі­ка­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.