ГУ­МА­НІ­ТАР­НИЙ РЕ­КОРД!

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» -

Не мен­шу ува­гу го­стей га­ле­реї «Ар­тСвіт» при­вер­ну­ла до себе пре­зен­та­ція кни­жок з Бі­бліо­те­ки «Дня». За спри­я­н­ня міського голови Бориса Фі­ла­то­ва під­при­єм­ці Дні­про­пе­тров­ська зро­би­ли ще­дрий подарунок для си­сте­ми освіти. Вони за­ку­пи­ли ком­пле­кти кни­жок з «Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День» для усіх шкіл мі­ста, а їх — 161 (!). Тим са­мим, за сло­ва­ми Ла­ри­си Ів­ши­ної, дні­про­пе­тров­ські спон­со­ри по­ста­ви­ли гу­ма­ні­тар­ний «ре­корд» — до­стой­ний взі­рець для ін­ших міст Укра­ї­ни. Ра­дник ме­ра — Єв­ген Ген­дін — дав­ній чи­тач «Дня», передав ві­та­н­ня на­шо­му ви­дан­ню від мі­ської вла­ди Дні­про­пе­тров­ська. «Від іме­ні міського голови пе­ре­да­є­мо 161-й шко­лі ком­пле­кти но­вих укра­їн­ських кни­жок. Ма­є­мо надію, що шко­ля­рам вони спо­до­ба­ю­ться, оскіль­ки в них роз­по­від­а­є­ться прав­ди­ва укра­їн­ська історія», — за­зна­чив Є. Ген­дін.

Як повідомили в управ­лін­ні освіти та на­у­ки Дні­про­пе­тров­ської міськради, вже у п’ятни­цю тре­ти­ну кни­жок бу­ло від­прав­ле­но в шкіль­ні бі­бліо­те­ки, ре­шта на­ді­йде до шкіл упро­довж ти­жня. «Від­вер­то ка­жу­чи, не пам’ятаю та­ких ви­пад­ків, — ска­за­ла для «Дня» ди­ре­ктор ме­то­ди­чно­го цен­тру управ­лі­н­ня освіти Оле­на Са­єн­ко. — За­раз до шкіл не­ба­га­то над­хо­дить кни­жок, і всі вони пе­ре­ва­жно за бю­дже­тні ко­шти. По­за­ми­ну­ло­го ро­ку пе­ре­да­ла книж­ки мі­ськра­да, і ще над­си­ла­ли з Ки­є­ва ху­до­жню лі­те­ра­ту­ру». Пред­став­ник спон­со­ра — ком­па­нії Genesis Ukraine, якою ке­рує Та­рас Про­коф’єв, у бе­сі­ді з ко­ре­спон­ден­том «Дня» від­зна­чив: «Па­трі­о­ти­чне ви­хо­ва­н­ня ді­тей — це ду­же пра­виль­на ідея. То­му ми ви­рі­ши­ли зро­би­ти свій скром­ний вне­сок і до­по­мо­гли до­не­сти до шкіль­них бібліотек книж­ки га­зе­ти «День».

Ці­ка­во, що ба­жа­н­ня при­дба­ти книж­ки ви­сло­ви­ли також представники ви­шів та вій­сько­вих під­роз­ді­лів. Крім то­го, до Акції «По­да­руй бі­блі­о­те­ку « Дня » рі­дній шко­лі » при­єд­нав­ся го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обла­сної ра­ди Гліб При­гу­нов, ко­трий при­дбав кни­ги «Дня» анг- лій­ською мо­вою для школи № 23 Дні­про­пе­тров­ська, де ко­лись на­вчав­ся, та школи се­ла Ку­ри­лів­ка Пе­три­ків­сько­го ра­йо­ну. «Там де є книж­ки Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День», про­хо­дить пе­ре­до­ва лі­нія обо­ро­ни. Там не­мо­жли­ві по­дії, що від­бу­лись у До­не­цьку та Лу­ган­ську. Це най­кра­щий «бро­не­жи­лет», — від­зна­чи­ла на пре­зен­та­ції го­лов­ний ре­да­ктор «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.