«ЗУ­СТРІЧ СПРИ­Я­ТИ­МЕ РОЗВИТКУ СВІ­ТО­ГЛЯ­ДУ СТУ­ДЕН­ТІВ»

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» -

Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на не­о­дно­ра­зо­во бу­ла го­стею гір­ни­чо­го уні­вер­си­те­ту — він став пер­шим те­хні­чним ви­шом, який ще з 2004 за­про­сив до себе го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня», щоб пред­ста­ви­ти фо­то­ви­став­ку. Від­то­ді НГУ по­стій­но під­три­мує про­е­кти «Дня». У п’ятни­цю зу­си­л­ля Ла­ри­си Ів­ши­ної з розвитку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства бу­ли гі­дно від­зна­че­ні — за рі­ше­н­ням На­у­ко­вої ра­ди НГУ ре­ктор Ген­на­дій Пів­няк вру­чив го­лов­но­му ре­да­кто­ру «Дня» уні­вер­си­тет­ську від­зна­ку — «Знак вдя­чно­сті». Також ака­де­мік по­да­ру­вав Ла­ри­сі Оле­ксі­їв­ні аль­бом вла­сних фо­то­гра­фій, який ре­да­гу­ва­ла його дру­жи­на — Га­ли­на Ан­дрі­їв­на, за фа­хом жур­на­ліст.

«Під час цьо­го спіл­ку­ва­н­ня я по­чув ба­га­то ці­ка­вої ін­фор­ма­ції — то­го, що я ра­ні­ше й не знав. Зокре­ма, ме­не за­ці­ка­ви­ли книж­ки з Бі­бліо­те­ки га­зе­ти. Не тіль­ки з істо­рії, але й про по­дії на Дон­ба­сі, оскіль­ки за­раз це акту­аль­на те­ма. Чи­ма­ло мо­їх зна­йо­мих слу­жать у зо­ні АТО. Є серед них і ті, що отри­ма­ли поранення. Те­пер бу­ду чи­та­ти «День», — по­ді­лив­ся після зу­стрі­чі студент тре­тьо­го кур­су Оле­ксандр. Його тез­ка Оле­ксандр Гу­лай за­раз пра­цює пра­кти­кан­том. На зу­стріч при­йшов із про­фе­сій­но­го ін- те­ре­су. «Я на­вча­юсь на жур­на­лі­ста, то­му ме­ні ко­ри­сно бу­ло по­бу­ва­ти на та­ко­му за­хо­ді. «День» — ві­до­ме і успі­шне ви­да­н­ня в на­шій кра­ї­ні. Спо­ді­ва­юсь, що сту­ден­ти, які при­йшли на зу­стріч, по­чу­ли для себе чи­ма­ло ці­ка­во­го та ко­ри­сно­го. І це спри­я­ти­ме розвитку їхньо­го сві­то­гля­ду», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.