ЧЕР­ГА ЗА... ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» -

Ба­га­то з уча­сни­ків зу­стрі­чі в НГУ вве­че­рі при­йшли на від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День». Бі­ля вхо­ду в одну з най­су­ча­сні­ших га­ле­рей Дні­про­пе­тров­ська «Арт-Світ» на­віть утво­ри­ла­ся чер­га. Тут бу­ли лю­ди рі­зно­го ві­ку — шко­ля­рі та сту­ден­ти, твор­ча ін­те­лі­ген­ція і на­у­ков­ці, під­при­єм­ці, представники мі­сце­вої вла­ди та на­віть іно­зем­ні ди­пло­ма­ти. Охо­чих по­ба­чи­ти ми­сте­цькі фото, в основ­но­му при­свя­че­ні вій­ні на Дон­ба­сі та до­лям лю­дей, зі­бра­лось стіль­ки, що на двох по­вер­хах, у про­сто­рих за­лах га­ле­реї бу­ло ті­сно. І це не див­но, адже Дні­про­пе­тровськ сьо­го­дні — це при­фрон­то­ве мі­сто, яке на­пря­му пов’яза­не з по­ді­я­ми в зо­ні АТО. Де­я­кі мі­стя­ни впі­зна­ва­ли на фото сво­їх дру­зів та зна­йо­мих, або са­мі бу­ли уча­сни­ка­ми зо­бра­же­них по­дій.

«У цій ви­став­ці я ба­чу дра­ма­тизм по­до­ла­н­ня ста­ну, в яко­му пе­ре­бу­ває кра­ї­на, чу­є­мо ві­длу­н­ня вій­ни», — ска­за­ла Ла­ри­са Ів­ши­на під час від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.