«Та­ким шля­хом в Єв­ро­пу ми не дійдемо»

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Не­за­ле­жної асо­ці­а­ції бан­ків Укра­ї­ни про­ко­мен­ту­ва­ла напади на бан­ків­ські від­ді­ле­н­ня в цен­трі сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Роз­тро­ще­не бан­ків­сько­го від­ді­ле­н­ня в цен­трі сто­ли­ці не має ні­чо­го спіль­но­го ні з Ре­во­лю­ці­єю Гі­дно­сті, а ні, тим біль­ше, з умо­ва­ми бі­знес клі­ма­ту, який зда­тен при­ва­би­ти ін­ве­сто­ра. Без остан­ньо­го — іно­зем­но­го, чи укра­їн­сько­го — укра­їн­ській еко­но­мі­ці ви­пов­за­ти з кри­зи ще ба­га­то-ба­га­то ро­ків, і то не факт, що ви­повз­ти... То­му, якої б ме­ти, не­ві­до­мі в ка­му­фля­жі, які тро­щи­ли офіс Аль­фа­бан­ку на Хре­ща­ти­ку, не пе­ре­слі­ду­ва­ли, у під­сум­ку ні до чо­го до­бро­го вони сво­ї­ми ді­я­ми не ді­йшли. Біль­ше то­го, грав­ці бан­ків­сько­го рин­ку, пі­до­зрю­ють, що ни­ми про­сто зма­ні­пу­лю­ва­ли...

Як ві­до­мо від­ді­ле­н­ня Аль­фа­Бан­ка (Укра­ї­на, Ки­їв) у цен­трі Ки­є­ва 20 лю­то­го за­зна­ло на­па­ду з бо­ку гру­пи не­ві­до­мих осіб.

«Ні­хто із спів­ро­бі­тни­ків і клі­єн­тів бан­ку фі­зи­чно не по­стра­ждав, а об­сяг зав­да­них бан­ку зби­тків по­ки що оці­ню­є­ться, за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні бан­ку в по­не­ді­лок.

«Ро­бо­ту цьо­го від­ді­ле­н­ня бу­де від­нов­ле­но най­ближ­чим ча­сом, усі ін­ші від­ді­ле­н­ня бан­ку пра­цю­ють у шта­тно­му ре­жи­мі», — за­зна­чає фі­нан­со­ва уста­но­ва, що вхо­дить до при­ва­тної між­на­ро­дної ком­па­нії ABH Holding SA (Лю­ксем­бург) і за­ра­хо­ва­на НБУ до гру­пи «Бан­ки іно­зем­них бан­ків­ських групп».

Банк за­зна­чає, що за фа­ктом ху­лі­ган­ства і ви­кра­де­н­ня осо­би­стих ре­чей спів­ро­бі­тни­ків бан­ку На­ціо­наль­на по­лі­ція від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. За по­пе­ре­дньою і нфор­ма­ці­єю, уча­сни­кам по­гро­му за­гро­жує 4 ро­ки по­збав­ле­н­ня во­лі.

Аль­фа-Банк (Укра­ї­на) (до сі­чня 2001 ро­ку — Ки­їв­ський ін­ве­сти­цій­ний банк) за­сно­ва­ний в 1993 ро­ці. До ABH Holding вхо­дять також Аль­фа-Бан­ки в Укра­ї­ні, Бі­ло­ру­сі, Ка­зах­ста­ні, Ро­сії та Amsterdam Trade Bank N.V. До­чір­ні ком­па­нії ABHH також про­ва­дять ді­яль­ність на Кі­прі й у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

Вла­сни­ка­ми ABH Holdings SA є на­ро­дже­ний у Льво­ві Ми­хай­ло Фрі­дман — 36,47% і на­ро­дже­ний в Ки­є­ві Гер­ман Ган — 23,27%, що ни­ні є гро­ма­дя­на­ми Ізра­ї­лю і ме­шка­ють у Лон­до­ні, а також Оле­ксій Ку­змі­чов — 18,12%, Пе­тро Авен — 13,76%, Ан­дрій Ко­со­гов — 4,08% (усі троє — гро­ма­дя­ни РФ, які ме­шка­ють у Мо­скві), а також The Mark Foundation for Cancer Research — 4,03%.

На по­ча­тку 2016 ро­ку ABHH за­кри­ла уго­ду з ку­пів­лі у UniCredit Group (UCG) Укр­соц­бан­ку (Ки­їв) в обмін на мі­но­ри­тар­ну час­тку во­ло­ді­н­ня в ABHH у розмірі 9,9%. За да­ни­ми Нац­бан­ку Укра­ї­ни, на 1 жов­тня 2015 ро­ку за роз­мі­ром акти­вів Укр­соц­банк по­сі­дав 7-ме мі­сце (43,08 млрд грн), Аль­фа-Банк — 8-ме мі­сце (41,9 млрд грн) серед 123 чин­них фі­н­уста­нов. Під­су­мо­ву­ва­н­ня цих по­ка­зни­ків ви­во­ди­ло б об’єднаний банк на 4-те мі­сце слі­дом за дер­жав­ни­ми Укре­ксім­бан­ком (140,19 млрд грн) і Оща­дбан­ком (156,6 млрд грн), а також при­ва­тним укра­їн­ським При­ват­бан­ком (241,81 млрд грн). Будь-який ко­ри­сту­вач ме­ре­жі ін­тер­нет, мо­же без над­зви­чай­них зу­силь знай­ти її у «по­шу­ко­ви­ку».

З огля­ду на це ви­ни­ка­ють пі­до­зри, що­до зре­жи­со­ва­но­сті цьо­го акту ван­да­лі­зму. З 119 бан­ків, які пра­цю­ють в Укра­ї­ні, ви­бра­ли са­ме той, який не­що­дав­но при­дбав «Укр­соц­банк» в UniCredit, і став після цьо­го, практично, тре­тім за по­ту­жні­стю бан­ків­ським об’єд­на­н­ням. По­трі­бно про­ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня: хто за цим сто­їть і ко­му це ви­гі­дно. Я ду­маю, що ми ко­лись ді­зна­є­мось ба­га­то ці­ка­вих по­дро­биць.

ФОТО ВЛА­ДИ­СЛА­ВА МУ­СІ­ЄН­КО / УНІАН

20 ЛЮ­ТО­ГО 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.