Оле­на КО­РОБ­КО­ВА, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Не­за­ле­жної асо­ці­а­ції бан­ків Укра­ї­ни (НАБУ):

Den (Ukrainian) - - Економіка -

— НАБУ як асо­ці­а­ція, яка об’єд­нує пред­став­ни­ків рі­зних фі­нан­со­вих уста­нов, за­су­джує ван­да­лізм та по­гра­бу­ва­н­ня бан­ків­ських від­ді­лень.

Окрім на­не­се­н­ня пря­мо­го зби­тку ком­па­нії та її пра­ців­ни­ків ні­я­кої ін­шої «бла­го­ро­дної» ме­ти за та­ки­ми ді­я­ми не­ма.

Ми в НАБУ пе­ре­ко­на­ні, що пра­цю­є­мо в ци­ві­лі­зо­ва­но­му су­спіль­стві. Та якщо ми — укра­їн­ці — по­ка­зу­ва­ти­ме­мо сві­ту та­ку кар­тин­ку як по­ка­за­ли на цих ви­хі­дних, то в на­ших за­хі­дних пар­тне­рів бу­дуть сум­ні­ви що­до цьо­го і на­шої «до­ро­сло­сті». Та­ким шля­хом в Єв­ро­пу ми не дійдемо.

Що­до Аль­фа­бан­ку, то від­по­від­но до ква­лі­фі­ка­ції НБУ, це — банк з іно­зем­ним ка­пі­та­лом. Його го­лов­ний акціо­нер не є гро­ма­дя­ни­ном РФ. І Аль­фа­банк не є суб’єктом спла­ти по­да­тків до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Вся ця ін­фор­ма­ція є у віль­но­му до­сту­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.