ГГ­л­ля­яд­да­ач­чіі ввииб­бр­ра­ал­лии ДДж­жа­ам­ма­ал­луу!!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, цьо­го­річ гля­да­чі бу­ли су­пе­р­актив­ни­ми й від­пра­ви­ли 382,5 ти­ся­чі SMS (це ре­корд за всі ро­ки, як про­во­ди­ться в на­шій кра­ї­ні ці від­бір­ко­ві зма­га­н­ня)! На­га­да­є­мо, «за пу­тів­ку» до Сток­голь­ма, щоб­пред­став­ля­ти Укра­ї­ну, зма­га­ли­ся: Brunettes Shoot Blondes, Pur:Pur, «Не­Ан­ге­ли», The Hardkiss, Sunsay і Джа­ма­ла. Ін­три­га три­ма­ла­ся до остан­ньої ми­ті! Не­спо­ді­ва­но най­ви­щий бал — 6 — жу­рі від­да­ло гур­ту The Hardkiss, а не лідерам пер­шо­го та дру­го­го пів­фі­на­лів на­ціо­наль­но­го від­бо­ру Джа­ма­лі та Sunsay.

The Hardkiss ви­сту­па­ли з пі­снею про ві­дро­дже­н­ня Helpless. Цей гурт створений у 2011 р. Їхня «фі­шка» — яскра­ві шоу та силь­ний во­кал со­ліс­тки Юлії Са­ні­ної, яка са­ма пи­ше пі­сні. 2013 ро­ку The Hardkiss отри­ма­ли пре­мію Yunа як «Від­кри­т­тя ро­ку» та «Най­кра­щий кліп ро­ку». За сло­ва­ми чле­на жу­рі К. Ме­ла­дзе, якщо ста­ви­ти за ме­ту пе­ре­мо­гу на Єв­ро­ба­чен­ні, то тре­ба від­ки­ну­ти по­лі­ти­ку, а на пер­ше мі­сце ста­ви­ти пі­сню, і це — са­ме Helpless...

До ре­чі, лі­дер гур­ту Sunsay Ан­дрій Запорожець спів­ав ста­ру пі­сню Love Manifest (яку вже ви­ко­ну­вав ра­ні­ше, а це проти пра­вил Єв­ро­ба­че­н­ня), але чле­ни жу­рі ви­рі­ши­ли «за­плю­щи­ти на це очі», бо цю ком­по­зи­цію пе­ре­кла­ли ан­глій­ською мо­вою і зро­би­ли но­ве аран­жу­ва­н­ня. І, як по­яснив го­ло­ва На­цві­дбо­ру Костянтин Ме­ла­дзе, Love Manifest «фор­маль­но є но­вою»... Втім, Запорожець ви­сту­пив не так драй­во­во, як у пів­фі­на­лі, а також не отри­мав го­ло­си гля­да­чів за свою, м’яко ка­жу­чи, се­па­ра­тист­ську по­зи­цію, актив­ність у Facе­book із під­тим­кою так зва­ної Но­во­ро­сії і за­яви, що не зби­ра­є­ться «при­пи­ня­ти свої ви­сту­пи в Кри­му і Ро­сії» бо у ньо­го му­зи­кан­ти з Санкт-Пе­тер­бур­га.

Трі­ум­фа­то­ром від­бо­ру стала Джа­ма­ла — 37% те­ле­гля­да­чів про­го­ло­су­ва­ли за пі­сню- спо­відь «1944», яку спів­а­чку на­ди­хну­ла до на­пи­са­н­ня роз­по­відь її ба­бу­сі про де­пор­та­цію крим­ських та­тар.

До ре­чі, го­ло­ва меджлісу крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат Чубаров на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook: «Знаю, що пе­ре­мо­га Джа­ма­ли на Єв­ро­ба­чен­ні-2016 бу­де свід­чи­ти­ме про ви­со­кий рі­вень му­зи­чної куль­ту­ри Укра­ї­ни!

Але знаю і те, що пе­ре­мо­га Джа­ма­ли на Єв­ро­ба­чен­ні-2016 про­де­мон­струє також всьо­му сві­то­ві ко­ло­саль­ний моральний дух укра­їн­ської по­лі­ти­чної на­ції, що об’єд­на­на в бо­роть­бі проти агре­со­ра — Ро­сії...»

61-й мі­жна­ро­дний кон­курс пі­сні Єв­ро­ба­че­н­ня від­бу­де­ться в Сток­голь­мі. Пів­фі­на­ли — 10 трав­ня і 12 трав­ня, а фі­нал — 14 трав­ня.

У На­ціо­наль­но­му від­бо­рі «Єв­ро­ба­че­н­ня-2016» пе­ре­мо­гла пі­сня «1944», яку крим­сько­та­тар­ська спів­а­чка пред­ста­вить на конкурсі у Шве­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.