Бер­лін­ські «Ве­дме­ді»: коли пе­ред­ба­чу­ва­ність стає че­сно­тою

Гран-прі кі­но­фо­ру­му ді­став­ся «Смер­ті в Са­ра­є­ві» бо­сній­ця Да­ні­са Та­но­ви­ча

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК ФОТО РЕЙ­ТЕР

«Золотого ве­дме­дя», приз и Еку­ме­ні­чно­го жу­рі та « Між­на­ро­дної ам­ні­стії » за­слу­же­но отри­ма­ла « Мо­ре у во­гні » ( ре­жи­сер — Джанфранко Ро­зі, Іта­лія) — не­і­гро­ва дра­ма про жи­т­тя на пів­ден­но- іта­лій­сько­му остро­ві Лам­пе­ду­за, який за остан­ні ро­ки став пе­ре­ва­ло­чним пун­ктом для со­тень ти­сяч бі­жен­ців і з кра­їн Пів­ні­чної Афри­ки і Близь­ко­го Схо­ду. Для Ро­зі це вже дру­га най­ви­ща на­го­ро­да кі­но­фе­сти­ва­лю ка­те­го­рії « А » — 2013 ро­ку його « Свя­щен­на Рим­ська кіль­це­ва » здо­бу­ла « Золотого ле­ва » Ве­не­ції.

Гран-прі жу­рі та приз Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції кі­но­пре­си (ФІПРЕССІ) ді­став­ся «Смер­ті в Са­ра­є­ві» бо­сній­ця Да­ні­са Та­но­ви­ча (від­зна­че­но­го «Оска­ром» 2002 ро­ку за «Ні­чий­ну зем­лю»). Змі­стов­но цей фільм, бе­зу­мов­но, за­пам’ято­ву­є­ться — ав­то­ру вда­ло­ся по­єд­на­ти й істо­ри­чні аспе­кти (при­чи­ни і на­слід­ки во­єн на Бал­ка­нах), і кла­со­вий кон­флікт, і го­стрий сю­жет (еле­мен­ти кри­мі­наль­но­го три­ле­ра); до то­го ж тут зву­чить згад­ка про Укра­ї­ну — один з ге­ро­їв по­рів­нює си­ту­а­цію у нас із кри­зою в Бо­снії — на його дум­ку, так са­мо, як За­хід від­дав сво­го ча­су бо­сній­ців на ми­лість Мі­ло­ше­ви­ча, так і сьо­го­дні він за­ли­шає Укра­ї­ну на­о­дин­ці з Пу­ті­ним: це ци­та­та з п’єси-мо­но­ло­гу фран­цузь­ко­го фі­ло­со­фа і пу­блі­ци­ста Бер­на­ра-Ан­рі Ле­ві «Го­тель «Єв­ро­па». Втім, кі­но­кри­тик у ме­ні не мо­же не за­пе­ре­чи­ти, що все- та­ки ро­бо­та акто­рів і ре­жи­се­ра мо­гла бб ути тут і кра­щою.

Ще одне аб­со­лю­тно пе­ред­ба­чу­ва­не рішення — «Ве­дмідь» за кра­щий де­бют ту­ні­сце­ві Мо­ха­ме­ду Бе­ну Ат­тіа за со­ці­аль­ну дра­му «Хе­ді». Від­по­від­но, ви­ко­на­вець го­лов­ної ро­лі, Ма­джид Ма­сту­ра, на­го­ро­дже­ний як кра­щий актор. Кра­щою актри­сою на­зва­но Трайн Дір­хольм за го­лов­ну роль в «Ко­му­ні» То­ма­са Він­тер­бер­га — пси­хо­ло­гі­чній дра­мі, в ін­шо­му ні­чим не при­мі­тною.

Зви­чай­но, приз Аль­фре­да Ба­у­е­ра за по­шук но­вих шля­хів у кі­но­ми­сте­цтві не міг не ді­ста­ти­ся «Ко­ли­ско­вій для сум­ної та­єм­ни­ці» — 480-хви­лин­но­го чор­но­бі­ло­го епо­су про ан­ти­і­спан­ську ре- во­лю­цію на Фі­ліп­пі­нах (ре­жи­сер — Лав Ді­ас).

«Ве­дме­дя» за вне­сок у кі­но­ми­сте­цтво за­слу­же­но отри­мав Марк Лі Пін-Бін — опе­ра­тор «Зу­стрі­чної те­чії » ( Янг Чао, Ки­тай) — ме­ди­та­тив­ної, ві­зу­аль­но ви­шу­ка­ної каз­ки.

Зди­ву­ва­ли хі­ба що рішення що­до кра­щих ре­жи­се­ра і сце­на­ри­ста: від­зна­чи­ли від­по­від­но Мію Хан­сен- Лав за псев­до­ін­те­ле­кту­аль­не і прі­сне « Майбутнє » (Фран­ція) і То­ма­ша Ва­си­лев­сько­го за по­се­ре­дні «Спо­лу­че­ні Шта­ти лю­бо­ві» (Поль­ща).

Втім, за основ­ни­ми ка­те­го­рі­я­ми жу­рі на чо­лі з Ме­ріл Стріп не згрі­ши­ло проти кі­не­ма­то­гра­фа. Що до­зво­ляє оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти під­сум­ки фе­сти­ва­лю як біль­шменш за­до­віль­ні.

Більш до­кла­дний ана­ліз під­сум­ків Бер­лі­на­ле чи­тай­те у най­ближ­чих чи­слах «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.