Iсто­рія одно­го ма­люн­ка

До сво­го 20-річ­чя «День» по­чи­нає пу­блі­ка­цію зна­ко­вих фото й ілю­стра­цій

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

«Хо­тів би по­ві­до­ми­ти: упер­ше за всю істо­рію Укра­ї­ни ми прой­де­мо зи­му без російського га­зу», — за­явив прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк на зу­стрі­чі чле­нів уря­ду з пред­став­ни­ка­ми ди­пло­ма­ти­чно­го кор­пу­су в Ки­є­ві ми­ну­лої п’ятни­ці й за­пев­нив, що це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ре­фор­мі в НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». «Це ре­аль­на ре­фор­ма і ре­аль­ний крок до то­го, що Укра­ї­на ди­вер­си­фі­ку­ва­ла по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу», — пе­ре­ко­ну­вав по­слів прем’єр, на­го­ло­шу­ю­чи не ли­ше на то­му, що Укра­ї­на змо­же за­вер­ши­ти по­то­чний опа­лю­валь­ний се­зон без за­ку­пі­вель російського га­зу, а й на то­му, що це — ре­зуль­тат реформ.

Справ­ді, 2015 ро­ку ім­порт Укра­ї­ною га­зу з бо­ку Ро­сії ста­но­вив ли­ше 6,1 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів, що в 2,4 ра­за мен­ше, ніж за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку (14,5 млрд куб. м). А з 25 ли­сто­па­да пов­ні­стю при­пи­не­но за­ку­пів­лю російського га­зу, за­кри­ва­ю­чи га­зо­вий ба­ланс кра­ї­ни ре­вер­сним єв­ро­пей­ським га­зом, власним ви­до­бу­тком і ре­сур­са­ми з під­зем­них схо­вищ. До то­го ж «На­фто­газ» ку­пує газ у Єв­ро­пі за ці­ною ниж­че за $200 за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів, то­ді як російський газ, на­віть зі зниж­кою, ко­шту­вав би для Укра­ї­ни $227. Як уто­чнив мі­ністр енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин у роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми в че­твер, ці­на «десь мен­ше $170 — це ба­зо­ва ці­на на ха­бах, а з транс­пор­том ви­хо­дить трі­шки ниж­че $200». При­чо­му, за сло­ва­ми мі­ні­стра, це ще не «най­сві­жі­ша» ці­на. Але чи не за­ра­но пи­ти га­зо­ва­не шам­пан­ське?

Сьо­го­дні вже де­що при­за­бу­ла­ся ба­га­то­рі­чна історія «га­зо­во­го пи­та­н­ня» у від­но­си­нах Ро­сії й Укра­ї­ни. По­ча­ти її слід бу­ло б з то­го, що га­зо­ва по­ту­жність СРСР ство­рю­ва­ла­ся, по су­ті, укра­їн­ськи­ми ро­зу­мом і ру­ка­ми. Зняв­ши пін­ку з ро­до­вищ За­хі­дної Укра­ї­ни, де бу­ло упер­ше в сві­ті по­ча­то про­ми­сло­вий ви­до­бу­ток га­зу, Мо­сква по­тім від­да­ла прі­о­ри­тет ве­ли­че­зним пів­ні­чним і си­бір­ським ро­до­ви­щам. Їх під­ні­ма­ли укра­їн­ці, які на­пра­цю­ва­ли ве­ли­че­зний до­свід у га­зо­вій спра­ві. Вони ж ста­но­ви­ли про­фе­сій­ний кі­стяк бу­ді­вель­ни­ків ма­гі­страль­них екс­порт­них га­зо­про­во­дів («Урен­гой — По­ма­ри — Ужго­род», «Со­юз» («Орен­бург — За­хі­дний кор­дон СРСР»), «Про­грес» («Ям­бург — За­хі­дний кор­дон СРСР»).

З роз­па­дом Со­ю­зу про ці за­слу­ги бу­ло за­бу­то. І май­же всі за­па­си га­зу, а також ле­во­ва час­тка по­бу­до­ва­ної з ве­ли­че­зним тру­дом і фі­нан­со­вим на­пру­же­н­ням ін­фра­стру­кту­ри ді­ста­ла­ся Ро­сії. Во­на стала най­біль­шим у сві­ті по­ста­чаль­ни­ком при­ро­дно­го га­зу, а цей газ пе­ре­тво­рив­ся на основ­ну ста­т­тю до­хо­дів її бю­дже­ту. Але без до­го­вір­них відносин з Укра­ї­ною про­да­ва­ти газ до Єв­ро­пи ста­ло не­мо­жли­во. І в сер­пні 1992 ро­ку бу­ло до­ся­гну­то пер­ші до­мов­ле­но­сті про по­ста­ча­н­ня га­зу до Укра­ї­ни і його тран­зит че­рез на­шу те­ри­то­рію, а також про вза­є­мо­ро­зра­хун­ки у цих опе­ра­ці­ях.

Але з дру­гої по­ло­ви­ни 1992 ро­ку по­ча­ла зро­ста­ти за­бор­го­ва­ність Укра­ї­ни за по­ста­че­ні енер­го­ре­сур­си. Опла­та за енер­го­но­сії й, го­лов­ним чи- ном, за газ, стала одні­єю з клю­чо­вих про­блем ро­сій­сько-укра­їн­ських відносин. У ре­зуль­та­ті пе­ре­го­во­рів пре­зи­ден­тів Ро­сії і Укра­ї­ни Бориса Єль­ци­на і Ле­о­ні­да Крав­чу­ка в сі­чні 1993 ро­ку сто­ро­ни під­пи­са­ли уго­ду про вре­гу­лю­ва­н­ня вза­єм­ної за­бор­го­ва­но­сті за про­ду­кцію, по­ста­че­ну один одно­му до 1 сі­чня 1993 ро­ку. Одно­ча­сно бу­ли за­твер­дже­ні до­звіль­ні кво­ти на вза­єм­ні по­ста­ча­н­ня то­ва­рів, зокре­ма на­фти й га­зу. Не­зва­жа­ю­чи на те, що Ро­сія від­мо­ви­ла­ся пов­ні­стю за­до­воль­ни­ти за­яв­ку Укра­ї­ни, президент Укра­ї­ни то­ді за­явив, що «під­пи­са­ні до­ку­мен­ти під­твер­джу­ють на­ше дав­нє ба­жа­н­ня й пра­гне­н­ня жи­ти в дру­жбі, зго­ді й пар­тнер­стві й пра­цю­ва­ти спіль­но для розв’яза­н­ня тих про­блем, що у нас є».

Про­те си­ту­а­ція не по­лі­пши­ла­ся. За да­ни­ми «Газ­про­му» на лю­тий 1993 ро­ку борг Укра­ї­ни пе­ред ним пе­ре­ви­щив 138 мі­льяр­дів рублів. Ро­сія ого­ло­си­ла про при­зу­пи­не­н­ня по­ста­чань га­зу Укра­ї­ні. У від­по­відь укра­їн­ська вла­да при­гро­зи­ла, що пе­ре­криє тран­зи­тні га­зо­про­во­ди. Це бу­ла ду­же жорс­тка пре­лю­дія до пер­шо­го га­зо­во­го кон­флі­кту. І в бе­ре­зні «Газ­пром» під­пи­сав у Варшаві уго­ду про бу­дів­ни­цтво тран­зи­тно­го га­зо­про­во­ду «Ямал — За­хі­дна Єв­ро­па» в об­хід Укра­ї­ни че­рез те­ри­то­рію Польщі. У черв­ні сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про пе­ре­хід на сві­то­ві ці­ни на на­фту й при­ро­дний газ. Але вже в сер­пні екс­порт енер­го­ре­сур­сів до Укра­ї­ни впер­ше був при­пи­не­ний на п’ять днів.

То­ді­шній прем’єр-мі­ністр Ле­о­нід Ку­чма до­мо­вив­ся з Ві­кто­ром Чер­но­мир­ді­ним, і Ро­сія від­но­ви­ла по­ста­ча­н­ня. Але вже 26 сер­пня «Газ­пром» зно­ву за­явив про ско­ро­че­н­ня їх на 25% че­рез зро­ста­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Уряд Укра­ї­ни ви­рі­шив пе­ре­йти до кру­тих за­хо­дів — не­пла­тни­кам газ обрі­зу­ва­ли. Але бор­гів не по­мен­ша­ло. Са­ме в цей час Ро­сія впер­ше зви­ну­ва­ти­ла Укра­ї­ну в не­сан­кціо­но­ва­но­му від­бо­рі га­зу з тран- зи­тної тру­би, а по­тім за­про­по­ну­ва­ла зда­ти їй в орен­ду низ­ку об’єктів укра­їн­ської га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. Як пи­ше Вікіпедія, 1993 рік слід вва­жа­ти відправною то­чкою в розвитку від­кри­то­го га­зо­во­го кон­флі­кту між Ро­сі­єю і Укра­ї­ною.

У лю­то­му-бе­ре­зні 1994 ро­ку бу­ли зу­пин­ки га­зо­вих по­ста­чань і но­ві ви­мо­ги по­вер­не­н­ня бор­гу шля­хом пе­ре­да­чі прав на укра­їн­ські га­зо­про­во­ди й під­при­єм­ства. За під­сум­ка­ми «га­зо­во­го» про­ти­сто­я­н­ня в ли­сто­па­ді Укра­ї­на отри­ма­ла га­ран­тії по­ста­чань га­зу на гру­день і на весь на­сту­пний рік. Всто­я­ти Укра­ї­ні до­по­мо­гла обі­цян­ка по­сту­пи­ти­ся у спо­рі за за­ру­бі­жні акти­ви ко­ли­шньо­го СРСР. У гру­дні ця уго­да, ві­до­ма як «ну­льо­вий ва­рі­ант», бу­ла під­пи­са­на.

По­ча­ток 1995 ро­ку, коли уряд очо­лив Єв­ген Мар­чук, озна­ме­ну­вав­ся но­ви­ми га­зо­ви­ми пе­ре­го­во­ра­ми.

МАЛЮНОК АНА­ТО­ЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АРХІВУ «Дня», 1998 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.