«Книж­ко­ва ве­сна»

Зав­тра в Укра­їн­сько­му до­мі у Ки­є­ві роз­по­чи­на­є­ться лі­те­ра­тур­ний фо­рум. Но­вин­ки з Бі­бліо­те­ки «Дня» шу­кай­те на стен­ді № 87-В

Den (Ukrainian) - - День України - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День» ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Урам­ках книж­ко­вої ви­став­ки «Ки­їв­ська Ве­сна — 2016» на від­ві­ду­ва­чів че­ка­ти­муть чи­ма­ло ці­ка­вих акцій та зу­стрі­чей. Упро­довж бла­го­дій­но­го ма­ра­фо­ну-хроніки «Щоб жи­ти. Ро­зу­мі­ю­чи Ки­їв», при­свя­че­но­го ви­хо­ду одно­ймен­ної книж­ки, про ми­ну­ле сто­ли­ці зга­ду­ва­ти­муть пи­сьмен­ник Іван Драч, актор­ки Ада Ро­гов­це­ва й Ла­ри­са Ка­до­чні­ко­ва, те­ле­ве­ду­ча Те­тя­на Цим­бал, президент На­ціо­наль­ної лі­ги про­фе­сій­но­го бо­ксу Укра­ї­ни Ми­хай­ло Зав’ялов та ін­ші ки­я­ни. У ме­жах «Лі­те­ра­тур­но­го са­ло­ну» го­сті змо­жуть по­спіл­ку­ва­ти­ся і взя­ти ав­то­гра­фи у Юрія Му­шке­ти­ка, Михайла Сла­бо­шпи­цько­го, Пав­ла Мов­ча­на, Дми­тра Пав­ли­чка, Лю­бо­ві Го­ло­ти, Сер­гія Гра­ба­ра, Ана­то­лія Са­хна, Оле­ксан­дра Еса­у­ло­ва, Ва­си­ля Ру­ба­на, Сер­гія Цу­шка, Са­шка Дер­ман­сько­го, На­та­лі Осьмак, На­та­лі Кру­тен­ко. На де­я­кі ви­да­н­ня впро­довж ви­став­ки ді­я­ти­муть сут­тє­ві зниж­ки. Ор­га­ні­за­цію «Ки- їв­ської Ве­сни — 2016» взя­ли на себе ДП «Укра­їн­ський Дім» та Дер­жав­ний ко­мі­тет те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни. До уча­сті за­про­ше­но понад 70 ви­дав­ництв.

На стен­ді га­зе­ти «День» мо­жна бу­де при­дба­ти книж­ко­ві но­вин­ки, які вже здо­бу­ли по­пу­ляр­ність серед чи­та­чів: «Ко­тел, або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» з се­рії «Новітня історія для «чай­ни­ків» (упо­ря­дник Іван Капсамун), «Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» ( упо­ря­дник Ма­рія Семенченко), «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» ав­тор­ства Ва­лен­ти­на Торби, а також фун­да­мен­таль­не ви­да­н­ня «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Крім то­го, до ува­ги від­ві­ду­ва­чів — но­вий ви­пуск «Мар­шру­ту №1. Ру­хан­ка — Style». Також одра­зу на мі­сці мо­жна бу­де офор­ми­ти ре­да­кцій­ну пе­ред­пла­ту на га­зе­ту й пе­ре­да­ти книж­ки для бій­ців на пе­ре­до­вій та бібліотек схо­ду.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме чо­ти­ри дні з 25 по 28 лю­то­го за адре­сою вул. Хре­ща­тик, 2. Вхід віль­ний. За­про­шу­є­мо всіх озна­йо­ми­ти­ся зі стен­дом га­зе­ти «День»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.