Но­во­мо­сковськ три мі­ся­ці без голови

Жи­те­лі мі­ста звер­та­ю­ться по до­по­мо­гу до гу­бер­на­то­ра Дні­про­пе­тров­щи­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

Го­ро­дя­ни вва­жа­ють, що Ва­лен­ти­но­ві Ре­зні­чен­ку не­об­хі­дно осо­би­сто при­їха­ти, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся з на­ро­дом і на мі­сці зро­зу­мі­ти, що від­бу­ва­є­ться у мі­сті. Ти­ждень то­му в Но­во­мо­сков­ській мі­ськра­ді був за­ре­є­стро­ва­ний чер­го­вий лист акти­ві­стів із ви­мо­гою про не­гай­не скли­ка­н­ня се­сії, на по­ряд­ку ден­но­му якої має сто­я­ти пи­та­н­ня про під­ве­де­н­ня під­сум­ків ви­бо­рів міського голови Но­во­мо­сков­ська та ви­зна­н­ня пов­но­ва­жень обра­но­го на цю по­са­ду Ві­кто­ра Ли­тви­щен­ка. Остан­ній до цьо­го ча­су не мо­же обі­йма­ти по­са­ду.

Від­ра­зу після ви­бо­рів кон­ку­рен­ти В. Ли­тви­щен­ка по­да­ли до су­ду, на­ма­га­ю­чись опро­те­сту­ва­ти ре­зуль­та­ти. Тим ча­сом де­пу­та­ти обра­ли се­кре­та­ря та ке­рів­ни­цтво мі­ської ра­ди. Те­пер у Но­во­мо­сков­ську не мо­жуть зі­бра­ти «іна­у­гу­ра­цій­ну » се­сію, хо­ча після ви­бо­рів на­ро­дні обран­ці зби­ра­ли­ся чо­ти­ри ра­зи, у то­му чи­слі на ви­їзну се­сію в сті­нах одно­го з під­при­ємств. На дум­ку акти­ві­стів, де­пу- та­ти міськради, де біль­шість на­ле­жить пред­став­ни­кам « Опо­зи­цій­но­го бло­ку » та його спіль­ни­кам, про­дов­жу­ють де­ста­бі­лі­зу­ва­ти со­ці­аль­но-по­лі­ти­чну об­ста­нов­ку в мі­сті. У зв’яз­ку із цим акти­ві­сти вва­жа­ють, що са­ме гу­бер­на­тор по­ви­нен ска­за­ти своє ав­то­ри­те­тне сло­во.

Мі­сяць то­му акти­ві­сти Но­во­мо­сков­ська на знак про­те­сту вже на­ма­га­ли­ся пе­ре­кри­ти ав­то­мо­біль­ну тра­су Дні­про­пе­тровськ-Донецьк. За іні­ці­а­ти­вою голови Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди Глі­ба При­гу­но­ва бу­ла скли­ка­на по­го­джу­валь­на ра­да. Про­те, як ствер­джу­ють акти­ві­сти, сто­ро­ни не до­ся­гли ком­про­мі­су.

Обра­ний, але не при­ве­де­ний до при­ся­ги мі­ський го­ло­ва Но­во­мо­сков­ська Ві­ктор Ли­тви­щен­ко вва­жає, що та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся че­рез не­до­ско­на­лість ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. На його дум­ку, в мі­ськра­ді за­сі­да­ють «при­йшлі лю- ди», по­ло­ви­на яких жи­ве в селах або пра­цює за ме­жа­ми мі­ста. Сам В.Ли­тви­щен­ко не­о­дно­ра­зо­во оби­рав­ся на по­са­ду міського голови Но­во­мо­сков­ська, про­те в пе­рі­од прав­лі­н­ня В.Яну­ко­ви­ча був усу­не­ний із по­са­ди. Він ствер­джує, що при­чи­ною пе­ре­слі­ду­вань з бо­ку режиму стала його ві­дмо­ва всту­па­ти в Пар­тію ре­гіо­нів. Минулого ро­ку В.Ли­тви­щен­ко ба­ло­ту­вав­ся на пост міського голови як са­мо­ви­су­ва­нець. Тим ча­сом, кон­флікт у мі­ських вер­хах ви­йшов да­ле­ко за ме­жі Но­во­мо­сков­ська. Так, у Вер­хов­ній Ра­ді був за­ре­є­стро­ва­ний про­ект за­ко­ну про про­ве­де­н­ня по­за­чер­го­вих ви­бо­рів міського голови Но­во­мо­сков­ська. По­за­чер­го­ві ви­бо­ри про­по­ну­ють при­зна­чи­ти на 29 трав­ня 2016 ро­ку. Іні­ці­а­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту ви­сту­пи­ли 16 на­ро­дних де­пу­та­тів від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.