Актив­ність iз при­ці­лом

«Від­кри­та і си­стем­на кон­фрон­та­ції Са­а­ка­шві­лі і Ко із Президентом — пи­та­н­ня ча­су», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День України - Іван КАПСАМУН, «День»

Учора з’яви­ли­ся два со­ціо­ло­гі­чних опитування, які ви­мі­рю­ють по­лі­ти­чні впо­до­ба­н­ня лю­дей цьо­го мі­ся­ця. Прав­да, з аб­со­лю­тно про­ти­ле­жни­ми ре­зуль­та­та­ми. Згі­дно з со­ціо­ло­гі­єю КМІСу, «Рух за очи­ще­н­ня» Са­а­ка­шві­лі по­тен­цій­но мо­же отри­ма­ти не­про­хі­дні 3,6%, а згі­дно з опи­ту­ва­н­ням Ін­сти­ту­ту Гор­ше­ні­на умов­на «пар­тія Са­а­ка­шві­лі» по­сі­дає дру­ге мі­сце і на­би­рає 12,2%. Мі­ні­мум та­ка рі­зни­ця в да­них свід­чить про ве­ли­кий вплив по­лі­ти­ки на со­ціо­ло­гію, але «пре­це­дент Са­а­ка­шві­лі» вже ство­рю­є­ться.

Сьо­го­дні ді­яль­ність гла­ви Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Са­а­ка­шві­лі біль­ше на­га­дує не ро­бо­ту чи­нов­ни­ка, а кан­ди­да­та під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії. Гра­фік екс-пре­зи­ден­та Гру­зії роз­пи­са­ний на най­ближ­чий мі­сяць — ні, це не за­хо­ди в Оде­ській області, це все­укра­їн­ське тур­не ан­ти­ко­ру­пцій­них фо­ру­мів «Ру­ху за очи­ще­н­ня»: по­не­ді­лок — Чер­нів­ці, вів­то­рок — Іва­но-Фран­ківськ, се­ре­да — Ужго­род... На всіх цих за­хо­дах Са­а­ка­шві­лі агі­тує за до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри як єди­ний ви­хід з по­лі­ти­чної кри­зи.

«Не­має жо­дних сум­ні­вів, що Са­а­ка­шві­лі роз­кру­чує вла­сний по­лі­ти­чний про­ект, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Ми­хай­ло БА­СА­РАБ. — Його ство­ре­н­ня сво­го ча­су освя­тив По­ро­шен­ко. Га­да­ю­чи, що Са­а­ка­шві­лі зі сво­їм про­е­ктом бу­дуть ке­ро­ва­ним ін­стру­мен­том у бо­роть­бі з опо­нен­та­ми Пре­зи­ден­та. Однак Са­а­ка­шві­лі і його со­ра­тни­ки з чи­сла ча­сти­ни фракції «БПП» (Найєм, Ле­щен­ко та ін­ші) ве­дуть де­да­лі са­мо­стій­ні­шу гру. Під­твер­дже­н­ням цьо­му є їхні напади на ото­че­н­ня Пре­зи­ден­та і са­мо­го По­ро­шен­ка. Від­кри­та і си­стем­на кон­фрон­та­ції Са­а­ка­шві­лі і Ко з Президентом — пи­та­н­ня ча­су. Це більш від­да­ле­на пер­спе­кти­ва. За­раз гу­бер­на­тор Оде­щи­ни і його ото­че­н­ня про­па­гу­ють до­ча­сні пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, бо хо­чуть утво­ри­ти свою фракцію у на­сту­пно­му скли­кан­ні і взя­ти участь у фор­му­ван­ні уря­ду, ба­жа­но на чо­лі із Са­а­ка­шві­лі. Для цьо­го вони обра­ли най­ко­ро­тший шлях — зу­мов­ле­н­ня уря­до­вої кри­зи, да­лі від­став­ка уря­ду, са­бо­таж фор­му­ва­н­ня но­во­го уря­ду в ни­ні­шньо­му скли­кан­ні. Як на­слі­док, пар­ла­мент­ська кри­за і до­ча­сні ви­бо­ри, яких вони пра­гнуть. Це зав­да­н­ня ко­ман­ди Са­а­ка­шві­лі на ко­ро­тку пер­спе­кти­ву. Як тіль­ки вони впо­ра­ю­ться з ним, на­сту­пна ціль — по­са­да пре­зи­ден­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.