Швид­кі­сне метро в Лон­до­ні назвали на честь Єли­за­ве­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети - ФОТО РЕЙ­ТЕР

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та ІІ взя­ла вчо­ра участь в це­ре­мо­нії від­кри­т­тя но­во­го ло­го­ти­пу швид­кі­сно­го метро Crossrail, яке но­си­ти­ме її ім’я. Си­сте­ма ви­со­ко­швид­кі­сної за­лі­зни­ці в Лон­до­ні, яка бу­ду­є­ться з 2009 ро­ку, є най­біль­шим бу­ді­вель­ним про­е­ктом Єв­ро­пи. Пла­ну­є­ться, що но­вий вид гро­мад­сько­го транс­пор­ту Лон­до­на про­тя­жні­стю 118 км зв’яже мі­ські ра­йо­ни, а також схі­дні та за­хі­дні пе­ред­мі­стя. Про­пу­скна зда­тність роз­ра­хо­ва­на на 24 по­їзди з 10 ва­го­нів на го­ди­ну в ко­жно­му на­прям­ку, ма­кси­маль­на швид­кість на на­зем­них ді­лян­ках — до 160 км/год, в ту­не­лях — до 100 км/год. Під цен­тром мі­ста за­лі­зни­ця прой­де під зем­лею. Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію Crossrail за­пла­но­ва­но на 2018 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.