Лу­ган­ський ву­зол

Де­кіль­ка версій вбив­ства ме­ра Ста­ро­біль­ська

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Упо­не­ді­лок з’ яви­лась ін­фор­ма­ція про вбив­ство ме­ра мі­ста Ста­ро­більськ Лу­ган­ської області Во­ло­ди­ми­ра Жи­ва­ги, прі­зви­ще якого пов’ язу­ють із Ві­кто­ром Ме­двед­чу­ком. При­найм­ні Жи­ва­га сво­го ча­су дій­сно мав без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до «Укра­їн­сько­го ви­бо­ру » . За­гал вже звик пев­ною мі­рою до по­ві­дом­лень про «роз­бор­ки» на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. В так зва­них ЛНР і ДНР вбив­ства ва­таж­ків уже дав­но ста­ли нор­мою. По­тен­цій­ним жер­твам, що­прав­да, ін­ко­ли да­ють пра­во пі­ти з «по­сад» са­мим, за­явив­ши при цьо­му про свою ло­яль­ність крем­лів­ській вер­ти­ка­лі. Що ж до вбивств го­лів міст на віль­ній, але при­ле­глій до оку­по­ва­ної, те­ри­то­рії, то та­кі по­дії від­лу­ню­ють низ­кою за­пи­тань.

На Лу­ган­щи­ні то­ча­ться «роз­бор­ки» не ли­ше бі­зне­со­ві, а й по­лі­ти­чні. Так, на­при­клад, кіль­ка ти­жнів то­му Сє­ве­ро­до­не­цька мі­ська ра­да зня­ла ме­ра цьо­го мі­ста Ва­лен­ти­на Ка­за­ко­ва (фа­кти­чно те­пер Лу­ган­щи­на за­ли­ши­лась одра­зу без двох мі­ських го­лів). В той же час го­ло­вою міськради обра­ли Гри­го­рія При­ге­бу, який до то­го мав від­но­ше­н­ня ли­ше до оку­по­ва­них ни­ні Лу­ган­ська і Лу­ту­ги­но­го. Ек­спер­ти чі­тко го­во­рять, що про­це­ду­ра від­став­ки ме­ра бу­ла не­за­кон­ною. Та­кої ж дум­ки й го­ло­ва Лу­ган­ської ВЦА Ге­ор­гій Ту­ка. З ін­шо­го бо­ку, ви­яви­ло­ся, що ме­ра від ко­ли­шньої Пар­тії ре­гіо­нів Ка­за­ко­ва зня­ли представники Ра­ди­каль­ної пар­тії й Опо­бло­ку (ре­ін­кар­но­ва­ної ПР), а зга­да­но­го При­ге­бу вже охре­сти­ли «обра­ним Опо­бло­ком «ра­ди­ка­лом» — спе­ци­фі­чний до ві­тчи­зня­них по­лі­ти­чних ре­а­лій оксю­мо­рон.

Вра­хо­ву­ю­чи прин­ци­пи, за яки­ми діє сьо­го­дні­шня вла­да в Укра­ї­ні, зокре­ма пар­ла­мент, не див­но, що Дон­бас є ли­ше гі­пер­бо­лі­зо­ва­ною мо­де­л­лю вад усьо­го вла­дно­го ме­ха­ні­зму. Жа­хли­во ще й те, що умов­ною стала і так зва­на лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня, яка не­се від­чу­тні до­хо­ди кон­кре­тним пер­со­на­лі­ям. З усьо­го ви­дно, що по­ки па­лає Дон­бас і ві­длік смер­тей пе­ре­ва­лив за де­сять ти­сяч, у ко­гось три­ває бо­роть­ба не ли­ше за по­лі­ти­чний вплив, а й за кон­кре­тні гро­шо­ві по­то­ки, і не ли­ше на КПП (вар­то зга­да­ти, що за спробу пе­ре­шко­ди­ти та­ко­му «бізнесу» загинула мо­біль­на гру­па ві­до­мо­го Ен­дрю). Все це пе­ре­тво­ри­ло ре­гіон на клу­бок не­без­пе­чних про­блем, в яких дер­жав­ни­цькі прин­ци­пи сто­ять да­ле­ко не на пер­шо­му пла­ні. Але вар­то на­га­да­ти, що в кра­ї­ні вже два ро­ки то­чи­ться вій­на. Остан­ній фа­ктор мо­же зі­гра­ти тра­гі­чну роль для всі­єї дер­жа­ви.

«СИ­ТУ­А­ЦІЯ НА МІ­СЦЯХ АНА­ЛО­ГІ­ЧНА ТІЙ, ЩО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ В ЦЕН­ТРІ»

Iгор ЧУДОВСЬКИЙ,

адво­кат:

— Во­ло­ди­мир Жи­ва­га дов­го на­ма­гав­ся ста­ти на­ро­дним де­пу­та­том. Са­ме то­му він будь-якою ці­ною про­су­вав­ся до про­вла­дних сил. Він був на­віть го­ло­вою Мар­ків­ської ра­йон­ної адмі­ні­стра­ції (Лу­ган­ська обл.), але ті, хто його ви­су­нув то­ді, ті ж по­тім і зня­ли, адже він не ви­ді­ляв­ся гра­мо­тні­стю держ­слу­жбов­ця, а від­рі­зняв­ся тим, що на­зи­ва­ють серед лю­дей « бє­спрє­де­лом » . Ви­рі­шу­вав пи­та­н­ня «по по­ня­ті­ям». У цьо­му пла­ні пар­тія « Наш край » , до якої він на­ле­жав остан­нім ча­сом, стала спад­ко­є­ми­цею тра­ди­цій Пар­тії ре­гіо­нів. Тоб­то той, хто від них про­йшов до вла­ди і мав до­ступ до бю­дже­ту, по­ви­нен був від­ра­хо­ву­ва­ти в «об­щак». Мо­жли­во, в да­но­му ра­зі Во­ло­ди­ми­ра міг не вла­шту­ва­ти від­со­ток, і він « по­ка­зав зу­би » сво­їм про­те­же. Та­кі ре­чі в тих ко­лах не ви­ба­ча­ють. Окрім то­го, тре­ба ро­зу­мі­ти, що Жи­ва­га сам був ве­ли­ким ла­ти­фун­ди­стом і ба­га­тим фер­ме­ром. Мав по­ту­жні зв’яз­ки в пра­во­охо­рон­них ор­га­нах і су­дах. Для кон­ку­рен­тів по бізнесу він був сер­йо­зною за­гро­зою. Жи­ва­га був за ха­ра­кте­ром рі­шу­чою лю­ди­ною, яка не стала б зу­пи­ня­ти­ся ні пе­ред чим. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свою вла­ду і ме­то­ди 1990-х ро­ків, за яких себе від­по­від­но про­я­вив його брат Оле­ксандр, він по­чав ви­ті­сня­ти з бізнесу лю­дей, які ма­ють до­ста­тньо ко­штів, щоб про­фі­нан­су­ва­ти вбив­ство. Ще одна вер­сія — осо­би­сте жи­т­тя.

Що­до по­лі­ти­чних «роз­бо­рок» на Лу­ган­щи­ні й зокре­ма в Сє­ве­ро­до­не­цькій мі­ській Ра­ді, то я вва­жаю, що ме­ха­нізм зня­т­тя пов­но­ва­жень ме­ра мі­ста не мав під со­бою юри­ди­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня. З са­мо­го по­ча­тку ста­ви­ли пи­та­н­ня, щоб усі­єю Лу­ган­ською обла­стю ке­ру­ва­ли вій­сько­во-ци­віль­ні адмі­ні­стра­ції. Якщо ухва­ле­но ін­ше рішення, то тре­ба до­три­му­ва­ти­ся від­по­від­но­го за­ко­но­дав­ства що­до обра­но­го ме­ра, чо­го не бу­ло зро­бле­но. Але після си­ту­а­ції з від­став­кою прем’єр-мі­ні­стра всім ви­дно, що на рі­зних рів­нях від­бу­ва­ю­ться до­го­вір­ні відносини між на­чеб­то ан­та­го­ні­сти­чни­ми си­ла­ми й оче­ви­дні ко­ру­пцій­но-ко­мер­цій­ні схе­ми, а не по­лі­ти­чна воля та пі­клу­ва­н­ня про ін­те­ре­си ви­бор­ців. То­му не див­но, що і на мі­сцях си­ту­а­ція ана­ло­гі­чна.

«УСІ РА­ДИ НА ЛУ­ГАН­ЩИ­НІ НЕ­ОБ­ХІ­ДНО РОЗПУСТИТИ»

Ми­ко­ла ГРЄКОВ,

мер Оле­ксан­дрів­ська Лу­ган­ської області:

— Сьо­го­дні бу­дуть го­во­ри­ти про на­ле­жність Во­ло­ди­ми­ра Жи­ва­ги до Пар­тії ре­гіо­нів, його при­че­тність до Ме­двед­чу­ка і без­по­се­ре­дньо до «Укра­їн­сько­го ви­бо­ру», членом якого він був і на­ма­гав­ся на­віть очо­лю­ва­ти кри­ло ці­єї пар­тії в Лу­ган­ській області, бу­дуть його прив’язу­ва­ти до ін­ших по­лі­ти­чних сил, у то­му чи­слі до «На­шо­го краю». На­справ­ді Жи­ва­га дов­гий час за­ймав­ся бі­зне­сом у сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства і був уби­тий, на мою дум­ку, за пев­ні фі­нан­со­ві ма­хі­на­ції. Вва­жаю, що ко­рінь цьо­го ви­пад­ку по­ля­гає в зви­чай­но­му кри­мі­на­лі.

Що сто­су­є­ться си­ту­а­ції нав­ко­ло ін­шо­го ме­ра на Лу­ган­щи­ні — Ва­лен­ти­на Ка­за­ко­ва. Це по­лі­ти­чний цирк і фарс, який вла­шту­ва­ли так зва­ні па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні си­ли. На жаль, ме­ні со­ром­но за ме­шкан­ців Сє­ве­ро­до­не­цька, які по­кір­но сприйня­ли це не­по­доб­ство. На ми­ну­ло­му ти­жні я звер­тав­ся до голови ВЦА Ге­ор­гія Ту­ки, щоб він увів ВЦА на те­ри­то­рії всі­єї області й у ко­жній адмі­ні­стра­тив­но- те­ри­то­рі­аль­ній оди­ни­ці. Всі ра­ди на Лу­ган­щи­ні не­об­хі­дно розпустити. Це тре­ба бу­ло зро­би­ти дав­но, щоб на­ве­сти по­ря­док. Ні­яких ви­бо­рів на Лу­ган­щи­ні не мо­жна бу­ло про­во­ди­ти. Нав­па­ки, тре­ба, щоб Вер­хов­на Ра­да ска­су­ва­ла тер­мін дії пов­но­ва­жень де­пу­та­тів і ме­рів на тій те­ри­то­рії. Це ж сто­су­є­ться і ме­не як ме­ра мі­ста Оле­ксан­дрівськ, що ни­ні зна­хо­ди­ться на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, а я до­сі фор­маль­но пе­ре­бу­ваю на зга­да­ній по­са­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.