Вір­ту­о­зи у нас є!

Пер­ший все­укра­їн­ський від­кри­тий му­зи­чний кон­курс Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка на­звав пе­ре­мож­ців

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ГОЛИНСЬКА, му­зи­ко­зна­вець

УВе­ли­ко­му за­лі НМАУ га­ла­кон­цер­том за­вер­шив­ся му­зи­чний фо­рум, який від­був­ся під па­тро­на­том дру­жи­ни Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ма­ри­ни По­ро­шен­ко за спри­я­н­ня Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, по­сольств Ко­ро­лів­ства Бель­гії і Дер­жа­ви Ізра­їль в Укра­ї­ні.

Унікальність кон­кур­су в то­му, що він ба­зу­є­ться ви­ня­тко­во на му­зи­ці су­ча­сно­го кла­си­ка — Ге­роя Укра­ї­ни, ака­де­мі­ка На­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв, про­фе­со­ра Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка.

Упро­довж п’яти днів зву­ча­ли тво­ри ма­е­стро. У жу­рі, яке очо­лю­вав сам метр, бу­ли його ко­ле­ги, зна­ні у сві­ті представники фор­те­пі­ан­но­го ми­сте­цтва: Лі­лі Дор­фман (Ізра­їль), Дми­тро Су­хо­ві­єн­ко (Укра­ї­на — Бель­гія), Юрій Кот, Бо­рис Фе­до­ров. До ре­чі, у рам­ках тур­ні­ру від­бу­ли­ся май­стер-кла­си ві­до­мих пі­а­ні­стів і пе­да­го­гів Лі­лі Дор­фман і Дми­тра Су­хо­ві­єн­ка, які увін­чав кон­церт їхніх уча­сни­ків у Ма­ло­му за­лі НМАУ.

На кон­курс бу­ло по­да­но 16 за­явок від мо­ло­дих му­зи­кан­тів із Дні­про­пе­тров­ська, Тер­но­по­ля, Льво­ва, Донецька, Оде­си, Кри­во­го Ро­гу, Пол­та­ви та Ки­є­ва. За день до по­ча­тку зма­га­н­ня Ми­ро­слав Ми­хай­ло­вич вру­чив ко­жно­му із уча­сни­ків й ав­тор­ці ідеї кон­кур­су пі­а­ніс­тці Ан­ні То­ма­си­шин но­ти сво­їх тво­рів із ав­то­гра­фа­ми.

У пер­шо­му ту­рі ко­жен кон­кур­сант мав пред­ста­ви­ти соль­ну про­гра­му три­ва­лі­стю у пів­го­ди­ни з кіль­кох тво­рів, зокре­ма обов’яз­ко­ву для всіх ком­по­зи­цію «Спогад», на­пи­са­ну М. Ско­ри­ком спе­ці­аль­но для цьо­го му­зи­чно­го зма­га­н­ня. Ві­сім уча­сни­ків, які про­йшли до дру­го­го ту­ру, ви­ко­ну­ва­ли Кон­церт для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром № 1 у су­про­во­ді На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру Укра­ї­ни (ху­до­жній ке­рів­ник і го­лов­ний ди­ри­гент Анатолій Мо­ло­тай).

Ви­ко­нав­ський рі­вень кон­кур­сан­тів ви­явив­ся вель­ми ви­со­ким. Чле­нам ви­со­ко­по­ва­жно­го жу­рі до­ве­ло­ся ро­би­ти ча­сом не­про­стий ви­бір.

Спе­ці­аль­ним при­зом за най­кра­ще ви­ко­на­н­ня тво­ру «Спогад » на­го­ро­дже­но сту­ден­тку НМАУ Ві­кто­рію Де­ми­ден­ко. Зва­н­ня ди­пло­ман­тів отри­ма­ли учень Львів­ської се­ре­дньої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної му­зи­чної школи ім. С. Кру­шель­ни­цької Ро­ман Шутко й студент Оде­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. А. Не­ж­да­но­вої Вла­ди­слав Агра­ма­ков.

Ди­пло­ма­ми ла­у­ре­а­тів тре­тьої пре­мії на­го­ро­дже­но сту­ден­тів НМАУ Ар­сен­тія За­хо­дя­кі­на і Вла­ди­сла­ва Мо­кри­цько­го. Дру­гу пре­мію отри­ма­ли сту­ден­тка Львів­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. М. Ли­сен­ка Ді­а­на Чу­бак (во­на ж отри­ма­ла спе­ці­аль­ний приз до­бро­чин­ця — участь у май­стер-кла­сі від Acadйmie Internationale d’Etй de Nice, Фран­ція), уче­ни­ця Ки­їв­ської се­ре­дньої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної школи-ін­тер­на­ту ім. М. Ли­сен­ка Ру­за­на Бо­гов­ська й учень Донецької се­ре­дньої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної му­зи­чної школи-ін­тер­на­ту для обда­ро­ва­них ді­тей Ми­ки­та Бур­за­ні­ца.

За­зна­чи­мо, що пре­мії пе­ре­мож­цям бу­ло надано від Бла­го­дій­но­го фон­ду По­ро­шен­ка, чле­на жу­рі Юрія Ко­та, де­пу­та­та Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Сер­гія Та­ру­ти і голови держ­адмі­ні­стра­ції мі­ста Глу­хо­ва, ме­це­на­та й за­снов­ни­ка Фун­да­ції спад­щи­ни Те­ре­щен­ків Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка.

Трі­ум­фа­тор кон­кур­су — ла­у­ре­ат пер­шої пре­мії, а також во­ло­дар спе­ці­аль­но­го при­зу від чле­на жу­рі Лі­лі Дор­фман ( Ізра­їль) «Участь у май­стер-кла­сах від International Summer Academy of Music ( Ні­меч­чи­на) » , студент НМАУ Іл­ля Зуй­ко. Під час це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня він отри­мав сер­ти­фі­кат на 100 ти­сяч гри­вень з рук голови Бла­го­дій­но­го фон­ду По­ро­шен­ка па­ні Ма­ри­ни По­ро­шен­ко.

Ла­у­ре­а­ти одер­жа­ли також спе­ці­аль­ний приз Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка — ви­сту­плять 28 лю­то­го із ор­ке­стром « INSO- Львів » у Львів­ській фі­лар­мо­нії. Ди­ри­гу­ва­ти­ме сам ма­е­стро.

Га­ла- кон­церт за­кри­т­тя кон­кур­су ( ре­жи­сер — Ві­кто­рія Ра­цюк) за уча­стю На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру під ору­дою Ана­то­лія Мо­ло­тая став справ­жнім свя­том му­зи­ки Ско­ри­ка. Зву­ча­ли тво­ри ме­тра, зокре­ма й під його ди­ри­гу­ва­н­ням. Зокре­ма, ком­по­зи­тор пред­ста­вив сві­то­ву прем’ єру ор­ке­стро­вої вер­сії « По­ка­ян­но­го псал­ма пам’ яті Не­бе­сної Со­тні » , яку при­свя­тив жер­твам роз­стрі­лів на Май­да­ні.

На сце­ні Ве­ли­ко­го за­лу НМАУ ра­зом із зна­ним у сві­ті фор­те­пі­ан­ним ду­е­том Іри­на Але­ксій­чук — Юрій Кот, скри­па­лем Ві­та­лі­єм Ле­о­но­вим — ви­сту­пи­ли пе­ре­мож­ці кон­кур­су. Зна­ме­ни­ту Ско­ри­ко­ву « Ме­ло­дію » слу­ха­чі із за­хо­пле­н­ням по­чу­ли дві­чі. Спо­ча­тку у ва­рі­ан­ті для фор­те­пі­а­но із ор­ке­стром ( со­ліст — ла­у­ре­ат фе­сти­ва­лю­кон­кур­су Con amore Festum Ми­хай­ло По­ро­шен­ко), а по­тім її зі­грав со­ло « на біс » но­во­о­го­ло­ше­ний ла­у­ре­ат кон­кур­су Ми­ки­та Бур­за­ні­ца.

От­же, ме­ту зма­га­н­ня — ви­яв­ле­н­ня і під­трим­ка юних та­лан­тів, для яких кон­курс мо­же ста­ти своє­рі­дним стар­то­вим май­дан­чи­ком для подаль­шо­го між­на­ро­дно­го ви­зна­н­ня — до­ся­гну­то. Та­ла­но­ви­та мо­лодь отри­ма­ла своєрідну пу­тів­ку в жи­т­тя, і, спо­ді­ва­є­мо­ся, во­на до­по­мо­же їхньо­му твор­чо­му ста­нов­лен­ню. Бла­го­дій­ний фонд Ан­ни То­ма­си­шин уже за­про­по­ну­вав го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пно­го Кон­кур­су Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, який має від­бу­ти­ся 2017 р. уже у ста­ту­сі між­на­ро­дно­го, юним ви­ко­нав­цям на струн­них ін­стру­мен­тах...

ФОТО З ОСО­БИ­СТО­ГО АРХІВУ ІЛ­ЛІ ЗУЙКА

ТРІ­УМ­ФА­ТОР КОН­КУР­СУ — ЛА­У­РЕ­АТ ПЕР­ШОЇ ПРЕ­МІЇ, СТУДЕНТ НМАУ ІЛ­ЛЯ ЗУЙ­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.