«Те­ри­то­рія А» свя­ткує юві­лей

1 бе­ре­зня у «Кі­но­па­но­ра­мі» від­бу­де­ться бла­го­дій­ний ве­чір «Ві­рю. Че­каю. Лю­блю»

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, ле­ген­дар­ний хіт-па­рад «Те­ри­то­рія А» про­дов­жує від­зна­ча­ти 20-річ­чя, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи до юві­лею двад­цять бла­го­дій­них акцій. За сло­ва­ми Ан­же­лі­ки Ру­дни­цької, «пер­ший день ве­сни зу­стрі­ча­є­мо із ві­рою і лю­бов’ю. За уча­сті ві­до­мих укра­їн­ських ар­ти­стів, серед яких по­стій­ні уча­сни­ки бла­го­чин­них акцій «Те­ри­то­рії А» — Іл­ла­рія, Ма­ри­на Одоль­ська, Ві­ктор Пав­лік, Дми­тро Оскін, Ко­стя Гна­тен­ко, Ар­тур Куль­по­вич. По­че­сни­ми го­стя­ми бу­дуть укра­їн­ські за­хи­сни­ки».

Окра­сою ве­чо­ра ста­не прем’єра но­во­го клі­пу Ан­же­лі­ки Ру­дни­цької «Ві­рю» (му­зи­ку на­пи­сав Ар­тур Куль­по­вич, а вір­ші — Ко­стя Гна­тен­ко). Це історія укра­їн­ки, яка че­кає ко­ха- но­го з вій­ни. Во­на жи­ве зви­чним жи­т­тям, де по­ряд із що­ден­ни­ми тур­бо­та­ми, дру­зя­ми, зу­стрі­ча­ми — по­ро­жне­ча, яку мо­же заповнити ли­ше по­вер­не­н­ня ко­ха­но­го. Усі її дум­ки, емо­ції, мо­ли­тви зо­се­ре­дже­ні на ві­рі, що Він по­вер­не­ться. З ним у дім по­вер­не­ться ща­стя, ра­дість і лю­бо­ві ста­не ще біль­ше. Кліп «Ві­рю» — це вдя­чність усім, хто не втра­чає спо­ді­ва­н­ня на те, що на­ші ко­ха­ні по­вер­ну­ться до­до­му з вій­ни жи­ви­ми.

До ре­чі, у про­гра­мі від­бу­де­ться зу­стріч із « кі­бор­гом » , який зняв­ся у клі­пі, ау­кціон, де бу­де ви­став­ле­но су­кню, в якій Ан­же­лі­ка зні­ма­ла­ся у ві­део, та бу­де пред­став­ле­на ви­став­ка ху­до­жніх ро­біт Ру­дни­цької. Усі зі­бра­ні гро­ші від бла­го­дій­но­го ве­чо­ра бу­де пе­ре­да­но на під­трим­ку по­ра­не­но­го «кі­бор­га» Дми­тра Бон­да­ря.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.