Укра­їн­ських лі­те­ра­то­рів зга­ду­ють в ане­ксо­ва­но­му Кри­му

Den (Ukrainian) - - Культура -

До Між­на­ро­дно­го Дня рі­дної мо­ви у Сім­фе­ро­по­лі від­кри­ли екс­по­зи­цію, при­свя­че­ну укра­їн­ським лі­те­ра­то­рам, що жи- ли і пра­цю­ва­ли на пів­остро­ві. Ви­став­ку ор­га­ні­зу­вав Укра­їн­ський куль­тур­ний центр Кри­му. Про це ін­фор­мує спів­за­снов­ник ор­га­ні­за­ції Ле­о­нід Ку­зьмін на сво­їй Facebook-сто­рін­ці.

«День рі­дної мо­ви. Цей день бу­ло за­сно­ва­но 1999 ро­ку рі­ше­н­ням Ге­не­раль­ної кон­фе­рен­ції ЮНЕСКО з ме­тою спри­я­н­ня розвитку мо­ви і куль­ту­ри. А під­штов­хну­ла до та­ко­го кро- ку сум­на подія, що ста­ла­ся в Бан­гла­де­ші са­ме 21 лю­то­го, де за­ги­ну­ли сту­ден­ти, які від­сто­ю­ва­ли рі­дну мо­ву. Са­ме до цьо­го дня Укра­їн­ський куль­тур­ний центр під­го­ту­вав пер­шу ча­сти­ну укра­їн­ських лі­те­ра­то­рів в Кри­му», — роз­по­вів Ку­зьмін.

Ви­став­ка роз­по­вість про Ле­сю Укра­їн­ку, Оста­па Ви­шню, Сте­па­на Ру­дан­сько­го, Яро­сла­ва Га­ла­на та ін­ших пи­сьмен­ни­ків.

ОСТАП ВИ­ШНЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.