То­таль­на ізо­ля­ція Кар­пю­ка і Кли­ха

Укра­їн­ський кон­сул не зміг по­ба­чи­ти­ся із «в’язня­ми Крем­ля» у Че­чні, а що­до одно­го з них мо­жуть по­ру­ши­ти но­ву спра­ву

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На сьо год ні у Гроз но му на­зна­че­но чер­го­ве су­до­ве за сі дан ня по спра ві Миколи Кар­пю­ка і Ста­ніс ла ва Кли ха — ук ра їн ців, яких зви ну ва чу ють в учас ті у Пер шій че ченсь кій вій ні. По - пе ред нє за сі дан ня від бу ло ся ми ну лої су бо ти, 20 лю то го, і зму­си­ло пра­во­за­хи­сни­ків би­ти на спо­лох. По-пер­ше, його ра­пто во пе ре нес ли на кіль ка днів ра­ні­ше — і так, фа­кти­чно, за­ва­ди­ли укра­їн­сько­му кон­су­лу по­ба­чи­ти «в’язнів Крем­ля». А ще що­до Ста­ні­сла­ва Кли­ха роз­по­чи­на­є­ться пе­ре­вір­ка за обра­зу про­ку­ро­ра як пред­став­ни­ка вла ди при ви ко нан ні служ бо - вих обов’яз­ків.

«МІЖ ПО­ГА­НИМ І ЩЕ ГІР­ШИМ»

За хист Ста ніс ла ва Кли ха по­ві­до­мив, що під час за­сі­да­н­ня 20 лю то го ук ра ї нець по во - див­ся вкрай емо­цій­но, ви­кри­ку­вав на адре­су суд­ді зви­ну­ва­чен ня. Та ку по ве дін ку мог ло спри чи ни ти пси хіч не не здо - ров’я Ста­ні­сла­ва. У сі­чні Клих прой шов екс пер ти зу у пси хо - нев ро ло гіч но му дис пан се рі Гроз но го, бо кри чав і пе ре ки - дав ла ви ці під час су до вих за - сі дань. « В’ яз ня Крем ля » ви - зна­ли осу­дним, що ви­кли­ка­ло ба­га­то пи­тань у за­хи­сту.

Якщо у ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки проти Кли­ха по­ру­шать но­ву кри мі наль ну спра ву, її, ймо - вір­но, об’єд­на­ють з основ­ною, і во­на мо­же ста­ти об­тя­жу­ю­чою об ста ви ною. « Пе ре вір ка не ста ла не спо ді ван кою, — ка же Ма рія То мак, ко ор ди на тор кам па нії за звіль нен ня ук ра - їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії та в оку по ва но му Кри му Let My People Go. — Пе ре вір ка за за - ко ном від бу ва єть ся від трьох днів до тиж ня, але де- фак то три ва ти ме до мі ся ця. На час роз слі ду ван ня ці­єї об ра зи лю­ди ну бе руть під вар ту. На віть як що Кли ха ви прав да ють по основ­ній спра­ві, за цей час його не звіль­нять, бо він пе­ре­бу­ва ти ме під вар тою че рез но ве про вад жен ня. Пе ред ба чи ти щось скла­дно. Адво­кат Кли­ха Ма ри на Дуб ро ві на вва жає це су­то по­лі­ти­чним рі­ше­н­ням».

Пе ре вір ка сиг на лі зує про те, що ро сійсь кі пра во охо рон - ці не зби­ра­ю­ться ре­а­гу­ва­ти на пси­хі­чні про­бле­ми Ста­ні­сла­ва. « За раз за хист Кли ха хо че от - ри­ма­ти ви­сно­вок не­за­ле­жно­го екс­пер­та, щоб ви­ма­га­ти від су­ду лі ку ван ня, — роз по ві дає Ма­рія То­мак. — Адже Ста­ні­сла ву з кож ним днем гір шає. І тут є до­да­тко­вий ри­зик: якщо лю­ди­ну від­прав­лять до пси­хлі­кар ні, не факт, що їй по кра - щає. Є ви­бір між по­га­ним і ще гір шим. Тре ба бо ро ти ся за те, де са ме пе ре бу ва ти ме Клих, як що йо го ви зна ють не здо ро - вим. Є ба га то ню ан сів, і ад во - ка­ти ро­блять все, щоб змі­ни­ти хід по­дій на кра­ще».

«ЗА­ЯВА ГОЛОВИ МЗС ДО­ДАЄ ОПТИ­МІ­ЗМУ»

У су­бо­ту Вер­хов­ний суд Че­ченсь кої Рес пуб лі ки пе ре гля - нув за по біж ний за хід Ми ко лі Кар­пю­ку та Ста­ні­сла­ву Кли­ху. Три ман ня під вар тою про дов - жи­ли до 27 трав­ня 2016 ро­ку. Оби­два в’язні ви­да­ле­ні з основ­но­го су­до­во­го роз­гля­ду, але на пе ре гля ді за по біж но го за хо ду бу ли при сут ні — на го ду по ба­чи­ти їх і хо­тів ви­ко­ри­ста­ти укра їнсь кий кон сул. Але че рез ра­пто­ве пе­ре­не­се­н­ня за­сі­да­н­ня на 20 лю­то­го він не зміг цьо­го зро­би­ти.

« До са мих в’ яз нів кон су ла не пу­ска­ють. Ра­ні­ше він ба­чив їх у су­ді, але те­пер, коли Кар­пюк і Клих ви­да­ле­ні з су­до­во­го роз­гля­ду, ко­му­ні­ка­ції з ни­ми не­має. В’язні мо­жуть спіл­ку­ва­ти­ся тіль­ки з адво­ка­та­ми. Нам зда єть ся, пра во охо рон на си­сте­ма хо­че всі­ля­ко ізо­лю­ва­ти Кар пю ка і Кли ха від зов - ніш ніх кон так тів » , — ко мен - тує Ма­рія То­мак.

Пра во за хис ни ки роз ра хо - ву ють на під трим ку сві то вої спіль но ти. Ми ну ло го тиж ня акти­ві­сти Let My People Go по­ши рю ва ли звер нен ня до між - на род них струк тур — ООН, ОБСЄ, Ра ди Єв­ро пи — з про - ха­н­ням впли­ну­ти на си­ту­а­цію сто­сов­но чо­ти­рьох в’язнів, зокре­ма і Кли­ха, стан яких ви­кли­кає най біль ші по бо ю ван ня. Ско рі ше за все, не за ба ром до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди ни звер нуть ся що до ста ну Кли­ха і не­на­да­н­ня йо­му мед­до­по­мо­ги.

Обна­ді­ює за­ява мі­ні­стра закордонних справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім кі на в ін терв’ ю агент - ству «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», що 3 бе­ре­зня під час зу­стрі­чі пред­став­ни­ків кра­їн «нор­манд­ської че­твір­ки» (Ро­сії, Укра­ї­ни, Ні­меч чи ни Фран ції) се ред клю - чо­вих пи­тань бу­де обмін за­ру­чни­ків, у то­му чи­слі по­лі­ти­чних в’ яз нів у Кри му і Ро сії. « Обмін — це най кра щий сце - на­рій, а та­ка за­ява до­дає опти­міз му, — пе ре ко на на Ма рія То мак. — Про те, ук ра їнсь ка сто ро на ви су ває Кар пю ка і Кли­ха як тих, ко­го тре­ба звіль­ни ти за Мінсь ки ми до мов ле - но­стя­ми, а Ро­сія мо­же цьо­го не прийня­ти. Фор­маль­но Кар­пюк і Клих не ув’ яз не ні у рам ках зброй­но­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі, хо­ча по фа­кту їх за­три­ма­н­ня є час ти ною во єн ної агре сії проти Укра­ї­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.