«Го­лов­ні по­ру­шни­ки – ква­зі­дер­жа­ви»

Amnesty International пред­ста­ви­ла в Укра­ї­ні що­рі­чну до­по­відь про пра­ва людини у сві­ті

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ко­ман­да між­на­ро­дної не­уря­до­вої ор­га­ні­за­ції про­ана­лі­зу­ва­ла си­ту­а­цію у 160 кра­ї­нах. У зві­ті є огля­ди по ре­гіо­на­хі опис си­ту­а­ції в окре­ми­хкра­ї­нах , а також — ре­ко­мен­да­ції уря­дам та між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям. Ек­спер­ти опе­ру­ва­ли да­ни­ми за сі­чень­гру­день 2015 ро­ку.

«Наш прин­цип дії — ти­сну­ти на уря­ди кра­їн, що ма­ють зо­бов’яза­н­ня сто­сов­но прав людини. Але за­раз не зав­жди уря­ди — го­лов­ні по­ру­шни­ки. Сьо­го­дні це — ква­зі­дер­жа­ви, зокре­ма, «ІДІЛ», «Бо­ко Ха­рам», «ДНР» та «ЛНР», — кон­ста­тує Те­тя­на Ма­зур, ди­ре­ктор Amnesty International в Укра­ї­ні. — І ми сти­ка­є­мо­ся з про­бле­мою, як адре­су­ва­ти пре­тен­зії цим утво­ре­н­ням. Ко­му- ні­ку­ва­ти з ни­ми як з уря­да­ми кра­їн не мо­же­мо, то­му шу­ка­є­мо но­ві спосо­би ре­а­гу­ва­н­ня на си­ту­а­цію».

У ча­сти­ні доповіді, що сто­су­є­ться Укра­ї­ни, зро­би­ли акцент на та­ких аспе­ктах, як зброй­ний кон­флікт на Дон­ба­сі, по­ру­ше­н­ня прав людини у Кри­му, зло­чи­ни, ско­є­ні під час Єв­ро­май­да­ну, і сво­бо­да ви­ра­же­н­ня ЛГБТІ.

«Най­біль­ша про­бле­ма, яку за­фі­ксу­ва­ли в Укра­ї­ні — без­кар­ність, — акцен­тує Те­тя­на Ма­зур. — Це сто­су­є­ться як во­єн­ни­хзло­чи­нів на схо­ді, що ско­ю­ють обидві сто­ро­ни кон­флі­кту, так і по­ру­шень під час Єв­ро­май­да­ну. Не­ве­ли­кий про­грес у роз­слі­ду­ван­ні спра­ви Єв­ро­май­да­ну, і ще мен­ший — у при­тя­гнен­ні вин­них­до від­по­від­аль­но­сті».

По­ява в Укра­ї­ні Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань — крок, якого правозахисники че­ка­ли дав­но. Ця струк- ту­ра розс лі ду­ва­ти­ме зло­чи­ни, ско­є­ні пра­во­охо­рон­ця­ми, су­д­дя­ми і ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми. За­кон про ство­ре­н­ня бю­ро Вер­хов­на Ра­да прийня­ла 12 ли­сто­па­да 2015 ро­ку, президент Укра­ї­ни під­пи­сав його у сі­чні цьо­го ро­ку. «Якщо цей ор­ган бу­де не­за­ле­жним і ма­ти­ме ре­сур­си, це ста­не ре­аль­ним ме­ха­ні­змом бо­роть­би з по­ру­ше­н­ня­ми прав людини, — пе­ре­ко­на­на Те­тя­на Ма­зур. — Але за­раз, на­при­кін­ці лю­то­го, не ба­чи­мо жо­дни­хкро­ків по ство­рен­ню бю­ро, у держ­бю­дже­ті на 2016 рік не за­кла­де­ні ко­шти на його фі­нан­су­ва­н­ня. Тож, про­грес є, але не­до­ста­тній».

ТЕ­ТЯ­НА МА­ЗУР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.