Джаз і поезія

27 лю­то­го в ки­їв­сько­му «Май­стер Кла­сі» ви­сту­пить уні­каль­ний ба­ра­бан­щик Во­ло­ди­мир Та­ра­сов із Ли­тви

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АН­ТО­НЕН­КО ФОТО З АРХІВУ «Дня»

Кон­церт музиканта-вір­ту­о­за, актив­но­го уча­сни­ка ба­га­тьох­джа­зо­ви­хфо­ру­мів і ве­ли­ко­го дру­га на­шої кра­ї­ни ор­га­ні­зо­вує про­дю­сер­ський центр Jazz in Kiev. Во­ло­ди­мир Та­ра­сов пред­ста­вить свою ори­гі­наль­ну про­гра­му «Слу­ха­ю­чи Хлє­бні­ко­ва». Ме­ло­ма­нам ім’я цьо­го музиканта до­бре ві­до­ме. Цей ле­ген­дар­ний ба­ра­бан­щик-пер­ку­сіо­ніст — один із яскра­ви­х­пред­став­ни­ків джа­зу сучасності. Во­ло­ди­мир жи­ве у Віль­ню­сі (Ли­тва). У 1971— 1986 рр. був уча­сни­ком ві­до­мо­го джа­зо­во­го тріо «ГТЧ» (Га­не­лін, Та­ра­сов і Че­ка­сін). У скла­ді тріо ви­сту­пав із ба­га­тьма му­зи­кан­та­ми й ор­ке­стра­ми, за­пи­сав понад 100 пла­ті­вок і CD. Як ком­по­зи­тор пи­ше му­зи­ку для ор­ке­стрів, філь­мів і те­а­траль­ни­хви­став. Ви­кла­дає і чи­тає ле­кції в ба­га­тьо­хмі­ста­хсві- ту. Він ав­тор книг «Тріо» і «Там Там». Та­ра­сов актив­но га­стро­лює як соль­но, так і ви­сту­пає в зір­ко­ви­хком­па­ні­ях­джа­зме­нів сві­ту, створює пер­фор­ман­си та му­зи­чні ін­ста­ля­ції на ху­до­жніх ви­став­ках і в га­ле­ре­ях.

Про свою соль­ну про­гра­му «Слу­ха­ю­чи Хлє­бні­ко­ва» він ска­зав: «Мо­ва Хлє­бні­ко­ва — це для ме­не мо­жли­вість фо­не­ти­чно роз­ще­пи­ти звук і спро­бу­ва­ти про­ни­кну­ти ма­кси­маль­но гли­бо­ко у цей без­ко­не­чний зву­ко­вий ко­смос, щоб від­чу­ти стан «не­ва­го­мо­сті» че­рез зву­ко­ву па­лі­тру пер­ку­сії. Ме­не у фу­ту­ри­змі при­ва­блює са­ме те, як вони фор­му­ва­ли звук. Я бе­ру за осно­ву са­ме зву­ча­н­ня його вір­шів, у яки­хє якась зву­ко­верть. Це фо­не­ти­ка яко­гось пев­но­го ста­ну»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.