Зав­дя­ки власним роз­роб­кам

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Пер­ший сум­ський виш звіль­нив­ся від га­зо­вої «за­ле­жно­сті»

Пов­ні­стю не­за­ле­жним від га­зо­во­го опа­ле­н­ня зав­дя­ки власним на­у­ко­во-пра­кти­чним роз­роб­кам став Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний університет. Тут від­кри­ли но­ву біо­енер­ге­ти­чну ла­бо­ра­то­рію, яка зо­се­ре­ди­ться на подаль­шій ро­бо­ті у цьо­му на­пря­мі. На за­ня­т­тях­сту­ден­ти ви­вча­ти­муть які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки рі­зни­хви­дів па­ли­ва, про­во­ди­ти­муть на­у­ко­во-до­слі­дну ро­бо­ту з пи­тань енер­го­збе­ре­же­н­ня, роз­ро­бля­ти­муть мо­де­лі енер­го­спо­жи­ва­н­ня під­при­єм­ства то­що.

Про­гра­му енер­го­збе­ре­же­н­ня у СНАУ по­ча­ли впро­ва­джу­ва­ти кіль- ка ро­ків то­му, коли ке­рів­ни­цтво на­вчаль­но­го за­кла­ду ухва­ли­ло рішення від’єд­на­ти­ся від цен­тра­лі­зо­ва­ної ме­ре­жі опа­лю­ва­н­ня і за­пу­сти­ти вла­сну га­зо­ву ко­тель­ню. «На той час це був до­сить про­гре­сив­ний крок, адже він дав мо­жли­вість са­мо­стій­но ре­гу­лю­ва­ти по­да­чу те­пла у від­по­від­но­сті з тем­пе­ра­ту­рою за ві­кном, — роз­по­від­а­ють в уні­вер­си­те­ті. — Крім то­го, у те­пли­ця­хбу­ло вста­нов­ле­но пер­ші твер­до­па­лив­ні ко­тли, за до­по­мо­гою яки­хо­па­лю­ва­ли­ся як те­пли­ці, так і де­я­кі на­вчаль­ні кор­пу­си».

На­сту­пним кро­ком став за­пуск в екс­плу­а­та­цію во­се­ни 2015 ро­ку дво­хтвер­до­па­лив­них ко­тлів, за до­по­мо­гою яки­хпо­ча­ли обі­грі­ва­ти­ся при­мі­ще­н­ня пло­щею 8 тис. кв. м. Це до­зво­ли­ло роз­ван­та­жи­ти основ­ну га­зо­ву ко­тель­ню та зна­чно ско­ро­ти­ти ви­тра­ти не ли­ше га­зу, а й не­об­хі­дної для ро­бо­ти ко­тель­ні еле­ктро­енер­гії, спо­жи­ва­н­ня якої змен­ши­ло­ся на 70%.

«На сьо­го­дні ми обла­дна­ли ще одну но­ву ко­тель­ню трьо­ма твер­до­па­лив­ни­ми ко­тла­ми три­ва­ло­го го­рі­н­ня, ко­жен з яки­хмає по­ту­жність 1МВт, — го­во­рить го­лов­ний ін­же­нер Сум­сько­го НАУ Анатолій ЛОЗА. — Це да­ло нам зна­чну еко­но­мію».

«Від­те­пер усі при­мі­ще­н­ня уні­вер­си­те­ту опа­лю­ю­ться аль­тер­на­тив­ни­ми ви­да­ми па­ли­ва, а ми еко­но­ми­мо для дер­жа­ви що­рі­чно 700 тис. куб. м при­ро­дно­го га­зу», — за­зна­чає ре­ктор СНАУ Во­ло­ди­мир Ла­ди­ка.

Ла­бо­ра­то­рія інженерно-те­хно­ло­гі­чно­го фа­куль­те­ту вже ре­а­лі­зує на­у­ко­ві роз­роб­ки з енер­го­збе­ре­же­н­ня, спів­пра­цює із ви­ро­бни­ка­ми та спо­жи­ва­ча­ми но­ві­тні­х­енер­го­ефе­ктив­ни­хтех но­ло­гій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.