«Ге­рої но­во­го по­ко­лі­н­ня»

Пе­тро По­ро­шен­ко взяв участь у це­ре­мо­нії випуску слу­ха­чів у На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті обо­ро­ни Укра­ї­ни іме­ні Іва­на Чер­ня­хов­сько­го

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Під час ви­сту­пу гла­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив на то­му, що са­ме зав­дя­ки за­галь­но­на­ціо­наль­ній со­лі­дар­но­сті укра­їн­ців, му­жно­сті і па­трі­о­ти­зму укра­їн­ськи­хсол­да­тів, офі­це­рів, до­бро­воль­ців і во­лон­те­рів за не­пов­ні два ро­ки вда­ло­ся відродити Укра­їн­ське вій­сько, по­ві­дом­ляє сайт Пре­зи­ден­та. «Зброй­ні си­ли з че­стю ви­три­ма­ли цей іспит, ми ста­ли свідками на­ро­дже­н­ня ге­ро­їв но­во­го по­ко­лі­н­ня», на­го­ло­сив По­ро­шен­ко.

«Ско­ро­че­н­ня тер­мі­нів на­вча­н­ня і при­ско­ре­ний ви­пуск об­умов­ле­ні тим, що на­віть за на­йопти­мі­сти­чні­шо­го сце­на­рію на Дон­ба­сі, на­віть за три­ва­ло­го пе­ре­мир’я, яке пе­ре­йшло би в по­лі­ти­чне вре­гу­лю­ва­н­ня та ста­лий мир, вій­сько­ва за­гро­за зі Схо­ду за­ли­ши­ться, акту­аль­ною в ко­ро­тко­стро­ко­вій і дов­го­три­ва­лій пер­спе­кти­ві», — ска­зав Президент.

В уні­вер­си­те­ті обо­ро­ни Укра­ї­ни іме­ні Іва­на Чер­ня­хов­сько­го серед понад ти­ся­чі слу­ха­чів про­хо­дять слу­жбу і на­вча­ю­ться 278 офі­це­рів, які бра­ли та бе­руть участь в бо­йо­вих­ді­ях . Сім уні­вер­си­тет­ських вихованців за осо­би­сту му­жність і ге­ро­їзм бу­ли удо­сто­є­ні най­ви­щої дер­жав­ної від­зна­ки — зва­н­ня Ге­рой Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.