З ро­бо­том – рі­дною мо­вою

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

УЯпо­нії ко­ри­сну по­ра­ду мо­жна отри­ма­ти від... ро­бо­та-гу­ма­но­ї­да. З та­ким ди­вом те­хні­ки «по­спіл­ку­ва­ла­ся» дня­ми го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­ни­х­спра­ва­хГан­на Го­пко. «Це ро­бот Пеп­па. Роз­мов­ляє з то­бою ли­ше, коли ди­ви­шся йо­му в очі та роз­мов­ля­єш япон­ською. Ви­вчи­ла кіль­ка слів. Дав по­ра­ди, як хар­чу­ва­ти­ся пра­виль­но, скіль­ки їсти ово­чів в день», — на­пи­са­ла Ган­на Го­пко на сво­їй Facebook-сто­рін­ці. Ро­бо­та пред­ста­ви­ли у На­ціо­наль­но­му му­зеї розвитку на­у­ки та ін­но­ва­цій у Токіо. До­бре бу­ло б, щоб та­ку те­хні­ку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли і в Укра­ї­ні — на­при­клад, для на­вча­н­ня ді­тей укра­їн­ської мо­ви. Але по­ки тіль­ки ско­ро­чу­є­мо ви­да­тки на на­у­ку...

ФОТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ ГАН­НИ ГО­ПКО

Де­кіль­ка япон­ських вра­жень Ган­ни Го­пко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.