«За­мо­ро­же­ні» квар­ти­ри

Екс­перт: «Пе­ред­умов для пе­ре­гля­ду цін на жи­тло не­має»

Den (Ukrainian) - - Економіка - ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День» Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Жор ст ка кон ку рен ція між бу ді вель ни ми ком па ні я ми зі зни - жен ням рів ня до хо - дів по­тен­цій­них по­ку­пців не до зво ляє під ви щу ва ти ці ни на не ру хо мість у до ла ро во - му ек ві ва лен ті. По даль ше під­ви­ще­н­ня цін за ква­дра­тний метр у грив ні до кін ця ро­ку мо­же бу­ти об­умов­ле­не зде біль шо го ли ше кур со ви - ми ко ли ван ня ми, вва жає ке­рів ник ана лі тич но го від - ді лу де ве ло персь кої ком па - нії « Ін­тер гал-Буд » Ган на Ла­єв­ська.

За­раз на рин­ку спо­сте­рі­га­є­ться від­нов­ле­н­ня ці­но­во­го дем пін гу з бо ку за бу дов - ни ків еко ном- сег мен та, го - во рить екс перт. « За­зви­чай, йде­ться про не­ве­ли­ких за­бу­дов ни ків, які зай ма ють ся ре алі за ці­єю од но го- двох про ек тів. Но ві ком па нії бу - ду ють па нель ні бу дин ки і ви став ля ють на про даж квар­ти­ри по 12—14 тис. грн за квад рат ний метр. Во ни зму ше ні кон ку ру ва ти з ве - ли ки ми і на дій ни ми за бу - дов­ни­ка­ми за ра­ху­нок не­ви­со кої вар тос ті жит ла. І час - то їм це вда єть ся: як що не - да­ле­ко від жи­тло­во­го будинку, що бу­ду­є­ться, або ком­пле­ксу з’яв­ля­є­ться аль­тер­на­тив на про по зи ція за ниж - чою ці ною, то про да жі на­віть у на дій но го за бу дов - ни ка мо жуть на якийсь час упас ти » , — за зна чає Ла­єв­ська.

За її сло ва ми, та ки ми про по зи ці я ми на сам пе ред ці ка вить ся та ка те го рія по - куп ців, у яких ду же об ме - же ний бюд жет на ку пів лю не­ру­хо­мо­сті.

«Це близь­ко 20% усіх по­куп ців. Остан ні ж де да лі біль­ше — осо­бли­во з ура­ху­ва­н­ням но­вої хви­лі ін­фор­ма­ції про про­блем­ні і не­за­кон­ні бу дів ниц т ва в Ки є ві — звер та ють ува гу на ре пу та - цію бу ді вель ної ком па нії, оскіль ки не хо чуть ри зи ку - ва ти сво ї ми за ощад жен ня - ми. Фак тич но чи нов ни ки зму си ли час ти ну по тен цій - них по куп ців за мис ли ти ся над тим, у які об’ єк ти во ни вкла да ють гро ші, від крив - ши ре єс т ри і мо ні то рин го ві кар ти проб лем них за бу - дов­ни ків » , — го во рить Ла­єв­ська.

Та кож чин ни ком ор га - ні­чно­го зро­ста­н­ня цін за­зви­чай є збіль шен ня рів ня го - тов нос ті бу дин ку. « Тра ди - цій­но ці­на ква­дра­тно­го ме­тра пе ре гля да єть ся пі сля то - го, як по­бу­до­ва­но «ко­роб­ку» бу­дів­лі, те­ри­то­рію обла­што­ва но або бу дів лю вве де но в екс­плу­а­та­цію. Про­те до ці­єї ди­на­мі­ки ін­ве­сто­ри ча­стень­ко го­то­ві і по­зи­тив­но на неї ре агу ють: ад же це озна чає, що про­ект зво­ди­ться вчасно і бу­де вчасно вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію», — по­яснює екс­перт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.