#Lesyaukrayinka

У Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки по-су­ча­сно­му відзначають юві­лей па­тро­не­си ви­шу

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Про­гра­ма та­ких свя­тку­вань що­ро­ку но­ва й екс­клю­зив­на, хо­ча, зда­ва­ло­ся б, що ще мо­жна у цьо­му пла­ні ви­га­да­ти?.. Але те, що виш но­сить ім’я Ле­сі Укра­їн­ки, ве­ли­кої во­ли­нян­ки, не тіль­ки зо­бов’ язує, а й на­ди­хає. Ла­ри­са Пе­трів­на Ко­сач, май­бу­тня Ле­ся Укра­їн­ка, на­ро­ди­ла­ся 145 ро­ків то­му. Юві­лей па­тро­не­си у ВНЗ відзначають ве­ли­кою про­гра­мою, ко­тра по­ча­ла­ся ще з по­не­діл­ка. Це і кон­курс серед сту­ден­тів спе­ці­а­лі­за­ції «Естра­дний спів » на най­кра­ще ви­ко­на­н­ня пі­сень на вір­ші Ле­сі Укра­їн­ки, і за­галь­но­у­ні­вер­си­тет­ський кон­курс чи­тців по­е­зії Ле­сі Укра­їн­ки « Во­вік пре­слав­на бу­деш, Укра­їн­ко! » , і від­кри­т­тя ви­став­ки «Укра­їн­ка», і екс­кур­сія сту­ден­тів у му­зей- са­ди­бу Ко­са­чів у Ко­ло­дя­жно­му та на­віть дис­ку­сій­ний май­дан­чик «Жін­ка в укра­їн­ській куль­ту­рі кін­ця ХІХ — по­ча­тку ХХ стст. Ко­са­чів­ни» і те­а­тра­лі­зо­ва­не дій­ство за по­е­ма­ми та дра­ма­ти­чни­ми тво­ра­ми Ле­сі Укра­їн­ки «Кри­ла­те сло­во — от моя стрі­ла! » Біль­ше про уні­каль­ні за­хо­ди «Дню» роз­по­ві­ла мо­ло­да й енер­гій­на про­ре­ктор ви­шу.

Ан­на ЛЕВЧУК, про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, єв­ро­ін­те­гра­ції та ро­бо­ти зі сту­ден­та­ми СНУ іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки:

— Ми над­зви­чай­но пи­ша­є­мо­ся тим фа­ктом, що наш університет на­зва­но на честь Ле­сі Укра­їн­ки. До ре­чі, Схі­дно­єв­ро­пей­ський на­ціо­наль­ний університет — єди­ний виш Укра­ї­ни, який но­сить жі­но­че ім’я. Ле­ся Укра­їн­ка — це своє­рі­дний бренд уні­вер­си­те­ту, області, кра­ї­ни у сві­ті. Її при­клад гі­дний на­слі­ду­ва­н­ня, її жи­т­тя пов­не ці­ка­ви­хфа­ктів та на­тхнен­ни­хі­сто­рій, її твор­чість — не­ви­чер­пне дже­ре­ло кра­си та ба­гат­ства во­лин­ської ма­гії. Ось уже про­тя­гом кіль­кох ро­ків з іні­ці­а­ти­ви ре­кто­ра на­шо­го уні­вер­си­те­ту про­фе­со­ра Іго­ря Ко­ца­на всі сту­ден­ти, не­за­ле­жно від спе­ці­а­лі­за­ції, ви­вча­ють курс «Фе­но­мен Ле­сі Укра­їн­ки». На­ші ви­кла­да­чі під­го­ту­ва­ли його над­зви­чай­но які­сно, по­вчаль­но і пі­зна­валь­но во­дно­час. Ге­о­гра­фам роз­по­від­а­ють біль­ше про подорожі Ле­сі Укра­їн­ки, по­лі­то­ло­гам — про її по­лі­ти­чну актив­ність і гро­ма­дян­ську по­зи­цію, юри­стам — про ро­ди­ну Ко­са­чів, біль­шість з яких пра­цю­ва­ли і пра­цю­ють юри­ста­ми. Та­кий під­хід про­бу­джує ін­те­рес до осо­би­сто­сті по­е­те­си, до­зво­ляє зро­зу­мі­ти мас­штаб її ге­нію.

То­му, го­ту­ю­чи про­гра­му за­хо­дів до юві­лей­но­го ти­жня з на­го­ди 145-ї рі­чни­ці від дня на­ро­дже­н­ня Ле­сі Укра­їн­ки, ми також зро­би­ли її рі­зно­ма­ні­тною. Зокре­ма му­зей Ле­сі Укра­їн­ки СНУ під ке­рів­ни­цтвом Те­тя­ни Да­ни­люк-Те­ре­щук під­го­ту­вав уні­каль­ні екс­по­зи­ції: «Ле­ся Укра­їн­ка в по­лі­ти­чно­му плакаті та по­сте­рі» та «Ле­ся Укра­їн­ка мо­ва­ми на­ро­дів сві­ту». Сту- ден­ти ре­а­лі­зу­ва­ли ще один ці­ка­вий і су­ча­сний про­ект, бо вва­жа­ють Ле­сю Укра­їн­кою над­зви­чай­но су­ча­сною, мо­дер­ною жін­кою, яка ви­пе­ре­ди­ла свій час мі­ні­мум на сто­лі­т­тя. Це — фо­то­ви­став­ка #Lesyaukrayinka. Ме­та ви­став­ки — пред­став­ле­н­ня сві­тлин укра­їн­ської пи­сьмен­ни­ці в ди­зай­нер­сько­му ва­рі­ан­ті ака­ун­та в ме­ре­жі Ін­ста­грам. Усі зо­бра­же­н­ня від­по­від­но сти­лі­зо­ва­ні, а хе­ште­га­ми по­зна­че­но ло­ка­ції та ро­ки жи­т­тя/твор­чо­сті пи­сьмен­ни­ці.

Цьо­го­річ також про­во­ди­мо кон­курс сту­дент­ськи­хро­біт «Най­кра­ща кар­ти­на-пор­трет Ле­сі Укра­їн­ки», пе­ре­мож­ців до­лу­чи­мо до роз­роб­ки брен­до­вої про­ду­кції уні­вер­си­те­ту. Ро­дзин­кою про­гра­ми також вва­жа­є­мо дис­ку­сію «Жін­ка в укра­їн­ській куль­ту­рі. Ко­са­чів­ни», яка від­бу­де­ться в рам­ка­хсвя­тку­ва­н­ня 145-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня Ле­сі Укра­їн­ки. Серед ви­не­се­ни­хна обго­во­ре­н­ня про­блем — жі­но­чий рухв Укра­ї­ні: історія та су­ча­сність; жін­ка в куль­тур­но­му та осві­тньо­му про­сто­рі Укра­ї­ни, її роль у ста­нов­лен­ні та утвер­джен­ні на­ціо­наль­ної ідентичності; жін­ки ро­ду Ко­са­чів у ін­те­ле­кту­аль­но­му про­сто­рі до­би (Оле­на Пчіл­ка, Оле­на Ко­сач (Те­слен­ко-При­ходь­ко), Оле­ксан­дра Ко­сач, Ле­ся Укра­їн­ка, Оль­га Ко­сач-Кри­ви­нюк, Гри­цько Григоренко (Оле­ксан­дра Су­дов­щи­ко­ва­Ко­сач), Ізи­до­ра Ко­сач-Бо­ри­со­ва); но­ві­тні кон­це­пції та під­хо­ди до осми­сле­н­ня на­ціо­наль­но­го куль­тур­но­го до­сві­ду (Л. Ко­стен­ко, О. За­буж­ко, С.Пав­ли­чко, Н. Збо­ров­ська, В.Аге­є­ва, Т.Гун­до­ро­ва та ін.). Уча­сни­ка­ми дис­ку­сії бу­дуть на­у­ков­ці, пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, акто­ри, гро­мад­ські ді­я­чі, сту­ден­ти. Не від­мов­ля­є­мо­ся і від тра­ди­цій­них­для на­шо­го уні­вер­си­те­ту за­хо­дів — кон­кур­су чи­тців, екс­кур­сій до Ко­ло­дя­жно­го, те­а­тра­лі­зо­ва­них­дійств. За спри­я­н­ня мі­ської та обла­сної вла­ди пла­ну­є­мо пе­ре­ви­да­н­ня пе­ре­кла­дів тво­рів Ле­сі Укра­їн­ки і вже го­ту­є­мо­ся до від­зна­че­н­ня 150 річ­чя на­шої па­тро­не­си.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ЛУК’ЯН­ЧУ­КА

ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ ВИ­СТАВ­КИ В ЛУ­ЦЬКУ ПІ­ШЛИ НА СМІ­ЛИ­ВИЙ ЕКС­ПЕ­РИ­МЕНТ: ЗІ­БРА­ЛИ СУ­ЧА­СНІ ОБРА­ЗИ ЛЕ­СІ УКРА­ЇН­КИ, ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НІ МО­ЛО­ДИ­МИ ХУ­ДО­ЖНИ­КА­МИ У ВІЛЬ­НО­МУ ДО­СТУ­ПІ В ІН­ТЕР­НЕ­ТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.