«Обі­цян­ка на сві­тан­ку» — 4 бе­ре­зня, Цен­траль­ний бу­ди­нок офі­це­рів

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­ста­нов­ку ре­жи­се­ра Іри­ни Зіль­бер­ман мо­жна на­зва­ти при­тчею про ма­тір і си­на. Про­від­ні акто­ри сто­ли­ці Оле­ксій Бо­г­да­но­вич, На­дія Кон­дра­тов­ська і Вла­ди­слав Мам­чур у спів­дру­жно­сті з про­дю­сер­ською ком­па­ні­єю «Доміно-Арт» й укра­їн­ським дра­ма­тур­гом Не­дою Не­ж­да­ною ство­ри­ли сце­ні­чну вер­сію ро­ма­ну Ро­ме­на Га­рі «Обі­цян­ка на сві­тан­ку» (1960 р.). Цю книж­ку в усьо­му сві­ті спри­йма­ють як гімн ма­те­рин­ству, оду най­сві­тлі­шим і під­не­се­ним по­чу­т­тям. Ви­ста­ва — спро­ба на­га­да­ти су­ча­сно­му гля­да­че­ві про ві­чні цін­но­сті, які су­про­во­джу­ють лю­ди­ну в усі ча­си, не­за­ле­жно від об­ста­вин. Одна з та­ких цін­но­стей — лю­бов, що до­лає кор­до­ни, від­ста­ні й ча­си! У ро­ма­ні Га­рі при­кра­сив і ро­ман­ти­зу­вав ли­ше себе, а й ма­тір. Справ­ді, Мі­на Ов­чин­ська при­свя­ти­ла си­но­ві жи­т­тя. Фа­на­тизм та ам­бі­ції ге­ро­ї­ні пе­ре­кон­ли­во пе­ре­дає актри­са На­дія Кон­дра­тов­ська, а Оле­ксій Бо­г­да­но­вич тре­пе­тно грає вір­ність си­на і вдя­чність ма­те­рі. Що­прав­да, у ви­ста­ві не йде­ться про те, що, ре­а­лі­зу­вав­ши гран­діо­зні пла­ни ма­ту­сі, сам пи­сьмен­ник (у ві­ці 66 ро­ків) за­стре­лив­ся, шо­ку­вав­ши сво­єю смер­тю всю Фран­цію... Ви­ста­ва стала одні­єю з най­ви­зна­чні­ших по­дій те­а­траль­но­го се­зо­ну 2014— 2015 рр. На­дія Кон­дра­тов­ська отри­ма­ла пре­мію «Ки­їв­ська пе­кто­раль» за роль Ма­те­рі, а Оле­ксія Бо­г­да­но­ви­ча бу­ло від­зна­че­но у но­мі­на­ції «Най­кра­ща чо­ло­ві­ча роль».

ФОТО ОЛЕ­КСІЯ КІТЕЛЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.