Укра­їн­ське се­ло: аб­стра­ктний по­гляд

В Арт-цен­трі Яко­ва Гре­те­ра від­кри­ла­ся ви­став­ка жи­во­пи­су Се­ме­на Щер­би­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АН­ТО­НЕН­КО

Векс­по­зи­ції пред­став­ле­но по­ло­тна мо­ло­до­го та­ла­но­ви­то­го, ху­до­жни­ка. Ро­бо­ти Се­ме­на Щер­би­ни ви­со­ко оці­ни ли­не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у Єв­ро­пі. Ни­ні­шня ви­став­ка пред­став­ле­на у жан­рі аб­стра­ктно­го жи­во­пи­су і по­ка­зує транс­фор­мо­ва­ну кар­ти­ну укра­їн­сько­го се­ла XVIII ст. Ав­тор за­ну­рює гля­да­чів у ав­тен­ти­чну атмо­сфе­ру сіль­сько­го пей­за­жу, але ро­бить це у сти­лі XXI ст. Но­ва­тор­ські ко­льо­ро­ві по­єд­на­н­ня по­єд­ну­ю­ться із сю­же­та­ми тво­рів Ко­бза­ря, на­че впи­су­ю­чи в ко­смі­чну бе­зо­дню фра­гмен­ти істо­рії сіл на­шої кра­ї­ни.

Се­мен Щер­би­на — член НСХУ, брав участь у ба­га­тьох про­е­кта­хяк ху­до­жник та ін­ста­ля­тор. «День» по­ві­дом­ляв, про вернісаж, пред­став­ле­ний улі­тку минулого ро­ку, де ро­бо­ти ав­то­ра екс­по­ну­ва­ли теж у га­ле­реї Арт-цен­тру Я. Гре­те­ра, й об’єд­ну­ва­ли у сво­їй кон­це­пції «Те­о­рію струн» і бі­блій- ну те­ма­ти­ку. Ни­ні кар­ти­ни май­стра збе­рі­га­ю­ться в при­ва­тни­хко­ле­кці­яхв Укра­ї­ні, Ро­сії, Да­нії, Шве­ції та Іта­лії.

Ви­став­ка у Ки­є­ві три­ва­ти­ме до 27 бе­ре­зня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИ­СТАВ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.