ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1573 — Іван Фе­до­ро­вич (Фе­до­ров), ви­да­тний укра­їн­ський, бі­ло­ру­ський та мо­сков­ський пер­шо­дру­кар (1520—1583), за­сну­вав дру­кар­ню у Льво­ві. За рік уклав і на­дру­ку­вав там пер­ший схі­дно­слов’ян­ський по­сі­бник — «Бу­квар» та пе­ре­ви­дав «Апостол». 1791 — Кон­грес США за­твер­див Пер­ший банк США, що впер­ше по­чав ви­ко­ну­ва­ти фун­кції дер­жав­но­го. 1836 — американський ін­же­нер — ви­на­хі­дник Се­мю­ель Кольт (1814-1862) за­па­тен­ту­вав ре­воль­вер сво­го іме­ні. 1871 — на­ро­ди­ла­ся Ле­ся Укра­їн­ка (Ла­ри­са Пе­трів­на Ко­сач), ге­ні­аль­на укра­їн­ська по­е­те­са, дра­ма­тург, та­ла­но­ви­тий пе­ре­кла­дач, гро­мад­ський ді­яч. Ду­же ба­га­то зро­би­ла для ви­ве­де­н­ня укра­їн­ської куль­ту­ри на сві­то­ві об­ши­ри, для по­до­ла­н­ня обме­же­но­сті, «ху­то­рян­ства» й до­бро­віль­но­го раб­ства. Практично всі її дум­ки збе­рі­га­ють цін­ність і ни­ні. По­мер­ла 1913 ро­ку. 1887 — на­ро­див­ся Лесь Кур­бас (Оле­ксандр-Зе­нон Сте­па­но­вич Кур­бас), не­зрів­ня­ний ре­фор­ма­тор укра­їн­сько­го те­а­тру, обда­ро­ва­ний актор, за­снов­ник те­а­тру «Бе- ре­зіль». Роз­стрі­ля­ний ста­лін­ськи­ми ка­та­ми в ур­очи­щі Сан­дар­мох 1937 ро­ку. 1905 — на­ро­див­ся Пав­ло Вір­ський, зна­ме­ни­тий укра­їн­ський хо­ре­о­граф, ор­га­ні­за­тор На­ціо­наль­но­го ан­сам­блю тан­цю Укра­ї­ни. На­ро­дний ар­тист СРСР (1960 р.). По­мер 1975 ро­ку. (На фото — Ан­самбль тан­цю іме­ні Пав­ла Вір­сько­го). 1918 — Цен­траль­на Ра­да ого­ло­си­ла про вве­де­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни гри­го­рі­ан­сько­го ка­лен­да­ря. 1954 — по­мер Юрій Янов­ський, укра­їн­ський ро­ма­ніст, по­ет, но­ве­ліст, дра­ма­тург ви­ня­тко­во своє­рі­дно­го та­лан­ту («Чо­ти­ри ша­блі», «Май­стер ко­ра­бля», «Вер­шни­ки»). Один з най­ви­зна­чні­ших ро­ман­ти­ків в укра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі пер­шої по­ло­ви­ни ХХ ст. На­ро­див­ся 1902 ро­ку. 2010 — по­мер Яро­слав Да­шке­вич, один з най­біль­ших су­ча­сних укра­їн­ських істо­ри­ків, ар­хе­о­граф, схо­до­зна­вець, до­слі­дник істо­рі­о­гра­фії та дже­ре­ло­знав­ства істо­рії Укра­ї­ни, ге­не­а­ло­гії, ге­раль­ди­ки, сфра­гі­сти­ки. До­ктор істо­ри­чних на­ук. Жер­тва ста­лін­сько­го те­ро­ру. Ре­а­бі­лі­то­ва­ний 1995 р.

ФОТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИШИНА

1905 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.