Про­фе­сія – за­хи­сник

У Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пу­тних військ три­ва­ють дер­жав­ні іспи­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці - ФОТО НАДАНО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Учора кур­сан­ти ви­пу­скно­го кур­су На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пу­тних військ, які отри­му­ють фах « Управ­лі­н­ня ді­я­ми ме­ха­ні­зо­ва­них під­роз­ді­лів » , скла­ли ком­пле­ксний дер­жав­ний іспит, по­ві­дом­ляє Мі­н­обо­ро­ни. На на­вчаль­но- тре­ну­валь­но­му ком­пле­ксі « Вер­бля­ни » вони по­ка­за­ли офі­це­рам ек­за­ме­на­цій­ної ко­мі­сії вмі­н­ня і на­ви­чки у во­ло­дін­ні шта­тним озбро­єн- ням БМП-2. А на гвин­тів­ко­во­му ар­ти­ле­рій­сько­му по­лі­го­ні дер­жав­ні іспи­ти скла­да­ли кур­сан­ти, які де­мон­стру­ва­ли ек­за­ме­на­то­рам зда­тність ке­ру­ва­ти ар­ти­ле­рій­ськи­ми під­роз­ді­ла­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.