Як змі­ни­ти Ха­ра­ктер тво­го Мі­ста?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ек­спер­ти «Дня» — про сві­то­вий до­свід та пер­спе­кти­ви розвитку в Укра­ї­ні пу­блі­чно­го про­сто­ру

ІГРО­ВИЙ ПРО­СТІР STREETSCRABBLE У СІ­Є­ТЛІ

До­ро­слі, так са­мо як і ді­ти, по­тре­бу­ють ін­те­р­актив­ної гри на сві­жо­му по­ві­трі, тож у роз­ви­ну­то­му мі­сті ву­ли­ці ма­ють від­по­від­а­ти по­тре­бам су­спіль­ства. То­му го­ро­дя­ни Сі­є­тла за під­трим­ки мі­ської вла­ди ви­рі­ши­ли ство­ри­ти ву­ли­чний ін­те­р­актив­ний ігро­вий про­стір.

Мі­ські акти­ві­сти та представники Де­пар­та­мен­ту транс­пор­ту мі­ста ство­ри­ли ігро­вий пу­блі­чний про­стір у ви­гля­ді на­зем­ної гри Scrabbl. Ко­жен мо­же взя­ти участь у грі, а ву­ли­чні тур­ні­ри зі Scrabble ста­ли чу­до­вою тра­ди­ці­єю та фі­шкою мі­ста.

Ство­ре­н­ня StreetScrabble — це яскра­вий при­клад ко­му­ні­ка­ції та пра­кти­чної вза­є­мо­дії місцевих жи­те­лів і вла­ди за­для вті­ле­н­ня іні­ці­а­ти­ви ці­ка­во­го гро­мад­сько­го про­сто­ру.

Тож ба­чи­мо, що пра­кти­ка ство­ре­н­ня чи по­кра­ще­н­ня за­не­дба­них гро­мад­ських про­сто­рів вла­сни­ми си­ла­ми го­ро­дян (ча­сто без до­по­мо­ги вла­ди) — це роз­по­всю­дже­на іні­ці­а­ти­ва в роз­ви­ну­тих кра­ї­нах. Все біль­ше й біль­ше міст сві­ту до­лу­ча­ю­ться до тра­ди­цій та­кти­чно­го ур­ба­ні­зму, про­сто­рів DIY (DoItYourself — «Зро­би це сам»), міського ми­сте­цтва то­що.

В Укра­ї­ні остан­нім ча­сом з’яв­ля­ться все біль­ше ур­ба­ні­сти­чних іні­ці­а­тив, спря­мо­ва­них на ство­ре­н­ня чи по­лі­пше­н­ня гро­мад­ських про­сто­рів (про одну з та­ких іні­ці­а­тив мо­жна про­чи­та­ти в стат­ті «Дня» про гро­мад­ський про­стір «Бар­бю­са, 25» у Чер­нів­цях. Тим не менш, ма­со­во­сті та­кі гро­мад­ські про­е­кти в кра­ї­ні ще не на­бу­ли.

«День» по­ці­ка­вив­ся у про­від­них укра­їн­ських екс­пер­тів з ур­ба­ні­сти­ки про зна­че­н­ня пу­блі­чних про­сто­рів у сві­ті, та пер­спе­кти­ви їхньо­го розвитку в на­шій кра­ї­ні.

— Ідея по­ня­т­тя « пу­блі­чний про­стір » має ко­рі­н­ня з пе­ре­о­сми­сле­н­ня, що та­ке мі­ське се­ре­до­ви­ще, ву­ли­ці та пло­щі — що вони ви­ко­ну­ють не ли­ше транс­порт­ну фун­кцію, а й без­ліч ін­ших — тор­го­ву, ді­ло­ву, ко­му­ні­ка­тив­ну то­що. Під пу­блі­чним про­сто­ром же за­зви­чай ро­зу­мі- ють ву­ли­цю або пло­щу, якнай­кра­ще ада­пто­ва­ну для люд­сько­го спіл­ку­ва­н­ня — це й обла­дна­н­ня лав­ка­ми, за­зви­чай не­стан­дар­тни­ми, без­дро­то­вим Ін­тер­не­том, і від­по­від­не пла­ну­ва­н­ня та роз­та­шу­ва­н­ня. Тоб­то — іде­аль­не мі­сце для ко­му­ні­ка­цій, які у су­ча­сно­му сві­ті над­зви­чай­но ва­жли­ві, адже що біль­ше ко­му­ні­ка­цій — то в кін­це­во­му ра­хун­ку кра­ще пра­цює су­ча­сна по­стін­ду­стрі­аль­на економіка.

Від­по­від­но, пу­блі­чні про­сто­ри отри­му­ють все біль­ше по­ши­ре­н­ня у сві­ті, осо­бли­во ба­га­то їх у успі­шних мі­стах. На­при­клад, у Нью- Йор­ку здій­сне­но ве­ли­ку кам­па­нію з пе­ре­тво­ре­н­ня не­ве­ли­ких пу­сти­рів та пар­ко­вок на пу­блі­чні про­сто­ри — і мі­сто сут­тє­во змі­ни­ло по­гляд на мі­ське се­ре­до­ви­ще. Го­во­рять і про­е­кту­ють пу­блі­чні про­сто­ри і в Укра­ї­ні — але за­зви­чай мо­ло­ді ар­хі­те­кто­ри, а якщо спра­ва до­хо­дить до ре­а­лі­за­ції, то основ­ний ар­гу­мент — це мо­дно. Однак на­справ­ді, ство­рю­ю­чи той чи ін­ший пу­блі­чний про­стір, зру­чний для пев­них ко­му­ні­ка­цій пев­ної со­ці­аль­ної гру­пи лю­дей, мо­жна сут­тє­во змі­ню­ва­ти ха­ра­кте­ри­сти­ки міського про­сто­ру, змі­ню­ва­ти мі­сто.

— Щоб­кра­ще зро­зу­мі­ти при­клад ур­ба­ні­сти­ки і на­ві­що по­трі­бні пу­блі­чні про­сто­ри на­ве­ду при­клад. Де про­во­дять свій віль­ний час під­лі­тки та ді­ти? А як ду­ма­є­те, де про­во­дять свій час в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах? Ви бу­де­те зди­во­ва­ні, але в Укра­ї­ні біль­шість від­по­чи­ває в тор­гі­вель­них цен­трах, в Єв­ро­пі нав­па­ки на сві­жо­му по­ві­трі — в пар­ках, скве­рах, на чи­слен­них спорт­май­дан­чи­ках та ці­ка­вих роз­ви­ва­ю­чих ком­пле­ксах.

Чо­му, зди­ву­є­тесь ви? Від­по­відь про­ста й ба­наль­на во­дно­час. В Укра­ї­ні не­має ком­фор­тних, при­ва­бли­вих місць, де мо­жна бу­ло б від­по­чи­ти.

Пу­блі­чні мі­сця — це те­ри­то­рія, спла­но­ва­на так, де ком­фор­тно рі­зним ау­ди­то­рі­ям — і під­лі­ткам, і спортс­ме­нам, і сім’ям з ма­лень­ки­ми ді­тьми, і лі­тнім людям. То­му в Укра­ї­ні по­трі­бно ство­рю­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру ком­фор­тних, еко­ло­гі­чних та зе­ле­них зон, де бу­ло б ці­ка­во всім.

«ПУ­БЛІ­ЧНІ ПРО­СТО­РИ ОТРИ­МУ­ЮТЬ ВСЕ БІЛЬ­ШЕ ПОШИРЕННЯУ СВІ­ТІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.